[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter]

Länk till webbplatsens förstasida
Dagens Nyheter
Debatt - En fri kyrka? (återpublicering)
(Publicerat i DN 10.1.2000. Webbpublicerat med tillstånd av DN och artikelskribent.)

 

 

De icke-religiösa glöms bort.

"Riksdagens beslut ledde bara till ett särboförhållande. Kyrkan har fortfarande allt för stora privilegier."

Carl-Johan Kleberg

 

Maciej Zaremba har i fyra stora artiklar analyserat kyrkans situation inför den ändrade relationen med staten. Han ger en intressant bakgrundsbeskrivning men kritiserar framför allt kyrkan och gör det - utan att klart redovisa det - från ett synbarligen kristet perspektiv. Detta är givetvis möjligt men kanske artikelserien hört hemma mer i Kyrkans tidning än i det organ, där en gång Herbert Tingsten och Ingemar Hedenius analyserade världen utifrån en kulturradikal utgångspunkt.
      Thomas Anderberg pekar i sitt inlägg (21/12) med rätta på att kyrkan förlorat sin roll som producent av grundläggande samhällsvärderingar. När företrädare för kristna samfund framträder i den debatten är det ofta som talesmän för konservativa värderingar. Man frågar sig då varför det sekulära samhället gett dem en så förmånlig behandling. Vill man studera regeringens och riksdagens beslut med en sekulär humanistisk utgångspunkt framträder en helt annan bild än den Maciej Zarembq gett. Det blev alls ingen skilsmässa mellan stat och kyrka utan i stället ett i två lagar noga reglerat särboförhållande mellan stat och trossamfund. Det har blivit ett beslut om staten och religionen. Trots att kyrka och samfund förlorat sin roll som förmedlare av värderingar har de genom riksdagsbeslutet fått stora privilegier.

 

KYRKANS FÖRSTA SEGER gäller kyrkoavgiften. Den nya lagen om den svenska kyrkan föreskriver att medlemmar skall betala den kyrkoavgift, som ersätter dagens kyrkoskatt. Staten fortsätter med att driva in avgiften tillsammans med stats- och kommunalskatt. Det sker i framtiden kostnadsfritt och värdet beräknas till ca 400 milj. kr, ett belopp som kyrkan idag får betala staten och som nu efterskänks. Den inkomstrelaterade avgiften kan betraktas som en skatt. Inga andra av landets viktiga organisationer än kyrka och samfund skulle drömma om att få staten som indrivningsmakt med kronofogden som sista instans. Kyrkoavgiften anges på skattsedeln och beräknas på den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Avgiften varierar men kan i medelinkomstlägen uppgå till 2 000 – 3000 kr per år.
      Medlem i kyrkan blir man genom dop. Det innebär att kyrkan till skillnad från alla andra organisationer låter föräldrar rekrytera spädbarn som medlemmar. Dessa barn får dock vid 12 års ålder rätt att utträda. Vid den åldern skall de tillfrågas om inträde och utträde. Kyrkans form för medlemsanslutning har egendomligt nog inte debatterats. Andelen kyrkotillhöriga är onekligen hög men minskade under perioden l993-98 från 87 till 84 %. Det förefaller angeläget att alla som ännu står kvar som medlemmar reflekterar över sitt medlemskap. Man kan vara med i en rad humanistiskt arbetande organisationer för samma belopp som kyrkoavgiften.

DEN ANDRA SEGERN gäller begravningsavgiften. Kyrkan får ett generellt monopol på begravningsverksamheten, dvs. församlingarna blir huvudmän för en verksamhet, som riktar sig till alla svenska medborgare oavsett deras trosuppfattning, judar, muslimer eller dem utan religiös förankring. Två kommuner har dock fått behålla ansvaret, nämligen Stockholm och Tranås. Regeringen kan bestämma om ytterligare kommuner efter ansökan. Detta beslöt riksdagen trots att många remissinstanser ansåg att ett generellt kommunalt huvudmannaskap var den enda ur religionsfrihetssynpunkt tillfredsställande lösningen.
      Det är väl bekant att drygt hälften av den svenska befolkningen inte säger sig tro på gud. Hur hanteras den delen av befolkningen i riksdagsbeslutet om samhället och religionen? Svaret är enkelt. Att det finns personer med icke-religiös livssyn berörs inte med ett ord – utom att ett ombud inom länsstyrelserna skall kontrollera att icke-kyrkomedlemmars intressen beaktas vid kyrkans handhavande av begravningsansvaret.
      Thomas Anderberg betonar med all rätt vikten av vi får till stånd en diskussion om grundvärderingarna i samhället. Vi behöver en debatt om vad en sekulär humanistisk livssyn står för och leder till. Hur förmedlas humanistiska värden i skolan? Skolans etikundervisning borde ske inom ämnet livsåskådningskunskap och inte som nu religionskunskap. Thomas Anderberg undrar om vi behöver en värdekommission av norsk modell. Kanske vore det bra men vi bör nog först se vad den norska kommissionen leder fram till.

KYRKANS CENTRALA ROLL idag är att vara ceremoniproducent. Det motiverar medlemskapet för många. Men efterfrågan minskar, under l990-talet uppemot en tredjedel för dop, konfirmation och vigslar inom kyrkan. En orsak till att fortfarande så många använder sig av kyrkans ceremonier är bristen på goda alternativ. Det gäller både former och lämpliga lokaler.

RIKSDAGSBESLUTET bortser från behovet av jämställdhet mellan troende och personer med en icke-religös livssyn. I själva verket finns här angelägna behov av offentliga initiativ och insatser i samverkan med det civila samhället. Menar regeringen att det endast är de fria samfunden som skall stödjas för deras bidrag till den normbildningsprocess som är "nödvändig för att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som vårt samhälle vilar på"?
      Med tanke på det substantiella stöd som staten ger kyrka och samfund är det minst sagt rimligt att personer som valt ett icke-religiöst livssynsalternativ inte också i fortsättningen skall behöva känna sig åsidosatta. Men allra viktigast är att stimulera debatten om samhällets värdegrund utan religiös förankring.

 

Carl-Johan Kleberg är ordförande i förbundet Humanisterna, (tidigare Human-Etiska förbundet).  Han är en av initiativtagarna till Den svenska högtidsboken.

 

En fri kyrka?
Artiklar och debattinlägg:

28/11 (Zaremba 1:a)
3/12   (Zaremba 2:a)
          (Refuserad replik: Björn Skogar)
9/12   (Zaremba 3:e)
13/12 (Replik: Upmark och Larsson)
16/12  (Zaremba 4:e)
21/12 (Replik: Thomas Anderberg)
10/1   (Replik: Carl-Johan Kleberg)
11/1    (Svar: Zaremba)
27/1   (Replik: Carl Axel Aurelius)

 

 

[bakgrundsbild]

 

Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)

 

Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson. Epost: stor2@existentiell-tro.net