[Språk, tro och religion - www.existentiell-tro.net]

List av oregonpine.

 

 

Inbjudan till debatt och gensvar .

 

Välkommen att höra av dig med personliga reaktioner, synpunkter och debattinlägg kring den problematik som är i fokus på webbplatsen Språk, tro och religion.

 

 

 

I denna planerade debatt- och gensvarsdelen på Språk, tro och religion ska det finnas utrymme att publicera reaktioner, kritik och diskussionsinlägg kring den problematik som berörs i webbplatsens texter. Tanken är att bidragen ska webbredigeras för att få en snygg och läsvänlig layout.
        Med tanke på att den infallsvinkel till religiositet, tro, kristendom, grundläggande livshållningar och demokratins 'själ' som är i centrum på webbplatsen Språk, tro och religion ännu inte har någon tydlig och väletablerad plats i den offentliga diskussionen är alla reaktioner och inlägg av intresse. En personlig reaktion eller ett debattinlägg kan vara ett bidrag till att den problematik som tas upp till diskussion på denna webbplats så småningom hittar vägen ut i det mera breda allmänna medvetandet. Dessutom är den engagerade och ärliga kritiska diskussionen enligt min mening det utan tvekan bästa sättet både för att personligen bli lite klokare och för att försöka fördjupa vår gemensamma förståelse för de komplicerade, svårfångade och ofta känsliga frågor kring religiositet, tro, olika livshållningar och livstolkningar som är i fokus på Språk, tro och religion. Det är självfallet välkommet med inlägg eller reaktioner som bara gäller enskilda tankegångar som man tycker är viktiga, problematiska eller orimliga.

Några preliminära regler.
(x) Namn eller pseudonym. Anonyma inlägg kommer ej att publiceras. Däremot kan man skriva under pseudonym. Det innebär att förutsättningen för publicering är att jag har fått namn, adress och telefonnummer och i förekommande fall epostadress.
(x) Adress. Om det är okey för dig sätter jag gärna ut din vanliga adress och/eller epostadress i slutet av diskussionsinlägget. Det innebär att läsaren också har möjlighet att direkt ta kontakt med dig.
(x) Inlägg via epost: Det fungerar enkelt och smidigt med inlägg skrivna direkt i ett emejl. Man kan också via epost skicka inlägget som bifogad fil i något ordbehandlingsformat, t.ex. Word. Men detta förutsätter att det är PC-format, dvs att  ordbehandlingsfilen är gjord i något program under Windows (3.x/95/98/NT) eller Dos. Om man använder Macintosh eller Unix bör inlägget skickas antingen som eposttext eller som bifogad fil i html-format.
(x) Inlägg via vanlig post: Man kan förstås också skicka inlägg via vanlig post. Om det är möjligt vill jag att du tillsammans med pappersutskrift också bifogar en diskett med inlägget som ordbehandlingsfil i något PC-format eller som html-fil. Om jag endast får texten handskriven eller maskinskriven innebär det rejält merarbete. Det tar tid att överföra texten till datorn manuellt. Och jag vet inte hur detta med tillgången till tid kommer att se ut. Det är alltid lite oförutsägbart.
(x) Personligt. Naturligtvis är det möjligt att också höra av sig med ett gensvar till mig personligen och som man inte vill få publicerat på sajten. Det bör då framgå att det är personligt. Om jag är osäker om det är avsett för publicering så hör jag av mig och frågar.
(x) Länkar. Bifogade länkar till andra sajter eller till egen hemsida publiceras om de är relevanta för den diskuterade problematiken. Så om det är tveksamt kan det gälla att övertala mig att länken är relevant. Allra bäst är om dess relevans framgår av inlägget. Annars förbehåller jag mig rätten att stryka länken.

Varifrån kommer din röst?
För de som som läser ditt inlägg är det intressant att få veta något om från vilken punkt i samtidens religiösa och kulturella landskap som dina ord tar form. Det innebär en önskan från min sida om att det till varje inlägg - om det inte framgår av själva inlägget - ska bifogas några ord eller några rader, som säger något om den utgångspunkt som du skriver ifrån. Men det är inget tvång. Om det inte finns några sådana personliga uppgifter bifogade kanske jag hör av mig och frågar innan jag lägger ut ditt inlägg. Om du redan har en röst i offentligheten som författare, forskare, teolog, politiker, kulturskribent, journalist etc är det värdefullt att detta framgår. Det gäller även om du skriver under pseudonym.

Vilken text eller vilka tankar föranleder ditt inlägg?
Om det inte framgår tydligt av ditt inlägg är det bra om du skriver några rader om vilken artikel, vilket kapitel i "Existentiell livssyn - kristen tro?" eller vilka speciella tankegångar som är utgångspunkten för ditt inlägg. Tankarna blir då lättare att följa för läsaren. Det underlättar också när det gäller att få en tydlig stuktur i hur inläggen publiceras. Det är självfallet också intressant och värdefullt med reaktioner på andras inlägg.

Hänvisningar.
Om ett inlägg anspelar på eller citerar några resonemang i någon text är det viktigt att läsaren lätt ska kunna hitta dessa textställen. Därför är det viktigt med fungerande hänvisningar. I en tryckt text kan man hävisa genom att ange bok- eller artikeltitel och sidnummer. Att hänvisa till sidnummer fungerar inte med webbtexter. Om man skriver ut en webbtext kommer sidnumreringen att vara beroende av den storlek på typsnitten man har valt för sin utskrift. Vad som fungerar för webbtexter är, att utöver titel, ange underrubrik och vilket stycke (tex. 7:e stycket), räknat från underrubriken, som det citat eller det resonemang man anspelar på finns. Det är ett relativt klumpigt sätt, men såvitt jag kan se det enda möjliga.

Frågor.
Även frågor till mig är välkomna. Det kan gälla en önskan om att jag ska förtydliga några tankegångar i någon text som är oklara, hur jag ser på problem som har nära beröringspunkt med de frågor som diskuteras. Jag lovar inte att jag kommer att svara. Det finns en osäker tidsfaktor. Om det inte finns allvarliga skäl att ifrågasätta frågornas ärlighet och uppsåt har jag har tänkt att alla eventuella frågor ska publiceras.

Länktips.
Om du känner till webbplatser på Internet som du tycker har relevans för den problematik som diskuteras här på Språk, tro och religion är du välkommen att du skickar in dessa länkar. De ska vara åtföljda av en kort motivering och ditt namn. Länken publiceras då som ett personligt tips med motiveringen och ditt namn. Men jag förbehåller mig rätten att inte ta in den om jag bedömer länken som irrelevant.

Recensioner.
Om du har läst böcker eller artiklar som du tycker berör webbplatsens huvudproblematik på ett viktigt och angeläget sätt så skriv gärna någon sorts recension. Om du kan sammanfatta några av det viktigaste tankegångarna är det värdefullt. Det kan ge värdefulla lästips till besökaren på Språk, tro och religion. Om det skulle börja komma in recensioner så skulle det kunna bli aktuellt att skapa en särskild del på webbplatsen för detta.

Tips om inlägg i tidskrifter och tidningar.
Om du får syn på inlägg eller omnämnande i någon tidning eller tidskrift som berör Vår Lösen-artiklarna, artikeln "Kristus är uppstånden!" eller nätboken "Existentiell livssyn - kristen tro?"   - eller som mer övergripande berör webbplatsen Språk, tro och religion så tipsa mig. Det gäller också om de skulle beröras i något program i radio eller på TV. Det bästa är om du skickar ett klipp med uppgifter om tidning/tidskrift, vilket nummer och adressen till redaktionen. Det sista är nödvändigt för att jag ska kunna få tillstånd att publicera dessa tidningstexter på Språk, tro och religion. Såväl positiva som negativa reaktioner är av intresse. Om det gäller ett omnämnande i radio eller TV är det viktigt med dag, klockslag och helst programrubrik. Då har jag vissa möjligheter att kolla upp det. Det kan vara värt att nämna att det närmast var tillfälligheter att jag just kom hem och slog på radion och fick höra den tidskriftskrönika i P1:s OBS-Kulturkvarten om Vår Lösen av Lars Westerberg som är publicerad här.

 

Kan webbplatsen Språk, tro och religion bli en mötesplats med en angelägen diskussion kring existentiella livsfrågor, religiositet, kristendom  och demokratins 'själ'?

Min utgångspunkt är att detta är fullt möjligt, därav denna inbjudan till debatt och gensvar. Men det är självfallet långt ifrån givet. En springande punkt är förstås i vilken utsträckning det finns människor som upplever den livshållnings- och religionsproblematik jag försöker ge ord åt som viktig, och att den på något mera påtagligt sätt berör de egna 'livsnerverna'. Jag har en föreställning om att de frågor och det engagemang som driver mig inte är så udda som det i förstone kan verka, utan berör ganska många människor på lite olika sätt.
        Hur det kommer att gå med denna tilltänkta debatt- och gensvarsdel får framtiden utvisa. Hur som helst är det mycket spännande att på detta sätt träda ut i cyberrymden och se vad som kommer att hända.

 

Carl Gustaf Olofsson

Webbplatsen 
Språk, tro och religion.
epost: stor2@existentiell-tro.net

 

[bakgrundsbild]

List av oregonpine.

[webbplatsens förstasida] [bakgrund] [personalia] [föredrag] [prolog] [senaste nytt] [domännamn och ekonomi] [copyright]  [studiecirklar] [presentation av webbplatsen]

[Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsidan]
[Artiklar och recensioner från dagspress och tidskrifter]

List av oregonpine.

Till sidans början!