Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson


 

Länk till webbplatsens förstasidaDiskussionsinlägg - Svenska Dagbladet / webbforum

Inlägget publicerades på SvD:s debattforum på Internet i anslutning till Idagsidans artikelserie på temat blasé. Det är ett gensvar på Ylva Herholz Idagsidesintervju med prästen och livsåskådningsforskaren Kjell Kallenberg den 8 augusti 2001. Inlägget som visade sig alldeles för långt för SvD:s debattformulär är där publicerat i två delar. (Webbpublicerat här på Språk, tro och religion den 11.8.2001). 

 

 

Känslan av tacksamhet
och religiöst språk

Carl Gustaf Olofsson

 

NÄR DET GÄLLER BETYDELSEN av en grundupplevelse av tacksamhet och dess förbindelsen med en upplevelse av mening är jag ense med Kjell Kallenberg i Idag-intervjun den 8 augusti. Men när det gäller den kulturella diagnosen har jag allvarliga invändningar. Om jag har rätt är den komplicerade och paradoxala sanningen att kyrka och kristenhet i hög grad är medskyldiga till den existentiella utplattning av livet, som många brottas med idag. Detta bland annat genom att ängsligt hålla fast vid att den kristna trons nyckelfråga är 'tror du på Gud?'. Det är ett effektivt sätt att dölja den poetisk-existentiella sida i kristendomens riter och berättelser som gäller dramat kring den gränsöverskridande kärlekens människotillblivelse eftersom den är oberoende av våra svar på frågan om Guds existens.

JAG TILLHÖR den stora grupp människor som under stor del av vuxenlivet levt i vad som kan kallas språklig exil när det gäller de mest centrala livserfarenheterna. Det är en situation jag delar med många i sekulariseringens tidevarv som en följd av att kristendomen i det folkliga medvetandet under lång tid blivit allt hårdare knutet till föreställningen att bärigheten och kraften i dess berättelser och riter förutsätter en tro på en personligt handlande Gud, tron på ett nytt personligt liv bortom döden med himmel eller evig förkastelse, tron att passionsdramats centrum är att Jesus kroppsligen uppstod från döden. Denna syn på innebörden i kristen tro, som lite elakt kan kallas 'positivistisk', bärs upp av såväl stora delar av det sekulära samhället som av tongivande krafter inom kyrka och frikyrka. Att det finns en angelägen poetisk-existentiell dimension i kristendomens riter och berättelser som är oberoende av dessa metafysiska trosföreställningar bärs idag främst upp av konstnärer och författare utan teologiska och kyrkliga lojaliteter. Det finns också teologer som håller på att utforska en sådan grundsyn. Att som präst stå för en sådan syn är däremot riskabelt. Man kan då räkna med att känna av olika sorters utstötningsmekanismer från ordstarka grupper som "vet" vad sann tro är. Och de kristna som i det tysta helt eller delvis sympatiserar med prästen tenderar att fortsätta att hålla tyst när det blåser snålt. 

    Jag tror att vi behöver kulturellt välförankrade religiösa-rituella-poetiska språk som stöd i svåra livssituationer och för att fördjupa vår kontakt med tillvarons djupdimensioner. Det kan gälla stöd att följa hjärtats och samvetets röster i ångestladdade livsskeenden, för att hålla fast föreställningen om att vi som människor bär på möjligheten att bli allt mer älskande varelser trots allt som tillfälligtvis kan tala emot. Men också för att hålla fast och fördjupa grundupplevelser av under, livsglädje, tacksamhet som lätt glider undan i vardagslivets brus.
    I takt med att jag själv sakta och med möda börjat upptäcka vad som kan kallas en existentiell eller poetisk infallsvinkel till kristendomens berättelser, språk, riter, föreställningar har det också framträtt en bild av en ohelig allians av kristna och radikala kristendomskritiker som var för sig utifrån helt olika premisser bidragit till att dölja och osynliggöra den poetisk-existentiella dimensionen i kristendomen. Om denna oheliga allians tillåts bestämma spelreglerna för det religiösa språket och innebörden i kristen tro, som den i stor utsträckning gjort under 1900-talet, blir de personliga konsekvenserna lätt upplevelser av ensamhet och hemlöshet i våra mest centrala livsangelägenheter. Det finns uppenbara risker för både en tilltagande blindhet och en krympning av det personliga livsrummet eftersom ett fungerande och kulturellt förankrat religiöst-poetiskt språk både hjälper oss att 'se' och att leva.

NÄR DIKTEN Interstellärt bakgrundsljud (som återges nedan), som just gäller grundupplevelse av tacksamhet som är huvudtemat i intervjun med Kjell Kallenberg, tog form i början av 80-talet så var det med en känsla av överraskning och befrielse. Det var första gången som det med en sorts obeveklig kraft blev tydligt för mig att detta med religiöst språk, bön och lovsång inte var så enkelt. Framför allt var det inte som jag ditintills trott med nödvändighet bundet till den sorts metafysiska trosföreställningar som jag sedan länge lämnat. Jag trodde inte på Gud och ett liv efter döden. Och ändå tog denna dikt form med en märklig kraft. Varje ord i dikten levde och kändes sant. Dessutom visade det sig att mina frireligiösa föräldrar blev starkt berörda av den trots att de väl kände till min 'icke-tro'. Plötsligt fanns det en språklig förbindelselänk mellan två till synes totalt oförenliga livstolkningar.
    Med lite tummande på sanningen och kronologin skulle man kunna säga att tillkomsten av denna dikt blev inledningen till ett engagerat och ihållande funderande kring kristen tro och det religiösa språkets natur bortom barnatrons och den 'oheliga alliansens' synsätt. Ett resultat av detta är boken "Existentiell livssyn - kristen tro?" som efter många års arbete originalpublicerades på internet under 1998 och 1999. Ett antal refuseringar blev bestämmande för publiceringsformen.

YTTERLIGARE EN KOMPLIKATION som avslutning. Om man lever i traditionell kristen värld ingår det i föreställningarna och förväntningarna att man ska känna tacksamhet. I intervjuer och undersökningar är den därför lätt att få syn på. Om man lever i den språkliga exil kring livets viktigaste sidor som jag berört ovan kan det krävas stor lyhördhet och känslighet för att i intervjuer och livsåskådningsundersökningar få syn på och registrera den livsglädje och tacksamhet som kanske trots allt ganska ofta finns och då gärna i ett ordovant eller kanske helt oformulerat tillstånd.
    Vad kan få en bärande grundupplevelser av mening och tacksamhet att börja ta form i våra liv? Vad bestämmer om den ska fördjupas eller tunnas ut och försvinna? Kan vi genom våra val och livshållningar förbättra respektive försämra förutsättningarna för dessa centrala livskvaliteter? Detta är egentligen de viktigaste frågorna kring tacksamhet, men också för att förstå vad som kan leda till att vi blir blasé som är det övergripande temat i den artikelserie som intervjun med Kjell Kallenberg ingår i.

 

Interstellärt bakgrundsljud.

Tack för att jag finns till.
Tack för att jag får gå omkring
  på denna underbara, galna
  och motsägelsefyllda jord.
Tack för att jag har fått chansen
  att bevittna Skapelsens ofattbara under.

Jag mumlar mitt tack
  som rullar ut
  från mina läppar och mitt hjärta,
Vidrör människorna på gatan,
Smeker blommorna och träden,
  flugan på fönstret,
Klappar jorden och stenarna och bergen,
Studsar mot solen
  och rullar vidare
  ut bland Vintergatans stjärnor och planeter
  där det kanske också finns varelser
  som mumlar sitt tack, som jag,
Och vidare mot otaliga galaxer
  i oändlig rymd.

Tack!
Vänta!
Lyssna!!
Jag tycker mig ana
  ett interstellärt bakgrundsljud,
Av tack,
Tack för att finnas till,
Tack för att få leva,
Tack för att få bevittna
  Skapelsens ofattbara under.
Tack mumlat på otaliga språk,
Av människor från Jordens alla hörn,
Av oräkneliga varelser
  från myriarder planeter
  i universums oändlighet.
Lyssna!

Carl Gustaf Olofsson
(Dikten är publicerad i tidskriften Vår Lösen i nr 5/6 1984. Se också!)

Två svarsinlägg på SvD:s webbforum den 17. 8.2001 av signaturen Karl.
(länkarna har upphört att fungera och är därför bortagna)
(1). "Jag förstår precis vad du menar... "
(2). "En alternativ lösning... "

 

Carl Gustaf Olofsson är brevbärare, författare och ansvarig för webbplatsen Språk, tro och religion. Utöver boken Existentiell livssyn - kristen tro? som nämns i texten har han bland annat skrivit artiklarna "Har kristen tro en framtid?" och "Kristus är uppstånden!" som från lite andra infallsvinklar diskuterar inläggets språkproblematik.

 

 

[bakgrundsbild]


Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson