Länk till webbplatsens förstasidaTema kristologi: 
Tron på den uppståndne Kristus

En sammanställning av teologiska texter om innebörden i kristen tro på Jesus Kristus med en speciell betoning kring innebörden i tron på den uppståndne Kristus.

(kristologi = läran om Kristus)

 

Maj 2016:
"En ateistisk tolkning av passionsdramat". Inledning av Carl Gustaf Olofsson till ett samtal/debatt i Adventkyrkan i Kalmar 2011. 

Februari 2013: 
Text från 2006 av dåvarande ärkebiskop KG Hammar. Länken uppdaterad maj 2016. 

December 2011:
Författaren och journalisten Göran Greider om Jesu uppståndelse

 


Ett ljudklipp på 2:44 från Teologiska rummet i 
Sveriges Radio P1 den 31 oktober 2010. 

PS. Lukaspassionen med texter från evangeliet blandat med texter av Göran Greider och musik av Rolf Martinsson uruppförs på 13 platser påsken 2012. DS. 

November 2011: 
"Död och uppståndelse - vad säger prästerna och Bibeln"
En essä från 2007 av Eskil Franck som under 1980-talet var sekreterare i Svenska kyrkans bekännelsearbete. 

Februari 2008:
"Christ is Risen!"
En engelsk översättning av CG Olofsson: "Kristus är uppstånden!" har gjorts tillgänglig. Det kan betraktas som ett 10-årsjubileum av den ursprungliga publiceringen i Svensk Kyrkotidning och på Internet i april 1998. 
    An english translation of the article "Kristus är uppstånden!" is now available. The title is "Christ is Risen!"

Mars 2007: 
Christer Hugo: "Människan - Guds mötesplats. En studie av kristologins förankring i det jordiska." D-uppsats framlagd vid Karlstad universitet.

April 2006:
"Hela unversum andas påsk" av KG Hammar.
"Påsken är en symbol för återfödelse. Jesu död och uppståndelse måste förstås ur ett mytologiskt perspektiv - kanske också personligt. I det djupaste existentiella mörker kan vi uppleva en strimma av ljus, menar ärkebiskop KG Hammar i en dialog speciellt skriven för Insidan." Dagens Nyheters ingress. Publicerad den 14 april 2006. 

Denna text tappades bort när den publicerades. Men när jag nu återupptäcker den i början av februari 2013 tycker jag den är relevant på flera sätt och kompletterar textsamlingen. Länken är uppdaterad maj 2016.  

Mars 2004:
John Shelby Spong: Artikeln "Resurrected into God or Resuscitated from the Tomb?" (Se vidare nedan!)  

[Diskussion på Internet]

 

Varför denna textsamling?

Vad är en kristen tolkning av passionsdramat och berättelserna om den uppståndne Kristus? Var går gränsen mellan en kristen och en icke kristen tolkning? Dessa frågor är bakgrunden till tillkomsten av denna textsamling. 
     Många kristna, kanske de flesta, menar att själva poängen och kärnan i Jesu uppståndelse är att det var ett fysiskt kroppsligt skeende. Denna syn är då också kopplad till att Jesu uppståndelse har banat vägen för att vi också ska uppstå efter döden. Jesus har brutit dödens makt i en fysisk, kroppslig mening. 
     I artikeln "Kristus är uppstånden!" av CG Olofsson (Svensk Kyrkotidning nr 16/1998) visas på en helt annan möjlighet - att Jesu död efter några ytterst svarta dagar utlöste en oerhört omskakande och djupgående förändring i lärjungarnas syn på sig själva, människan - och Jesus!! Denna förändring var inte något isolerat, utan intimt förbunden med Jesu förkunnelse och deras personliga relation till Jesus medan han levde. Här är det frågan om att Jesus död och passionsdramat på ett konkret och högst påtagligt sätt bryter dödens makt i lärjungarnas liv. Dödens makt brytes i en existentiell och andlig mening. 
     Kan en sådan tolkning kallas kristen?

Här har sammanställts några teologiska texter av varierande längd som ger olika infallsvinklar - och ibland svar - på frågan om vad för olika tolkningar som kan kallas kristna. Dessa texter sätter in diskussionen i artikeln "Kristus är uppstånden!" i ett teologiskt och kyrkligt sammanhang. Ungefär hälften är längre citat och resten är hela artiklar eller bokkapitel.
    Texterna är avsedda att fungera som kommentarer och sidobelysningar från 'traditionen' av den problematik som diskuteras i CG Olofssons artikel "Kristus är uppstånden!". Texterna kommer dels från några internationellt erkända och välkända teologer och dels från företrädare för svensk teologi och kristenhet. De är utvalda med tanke på att ge en bild av den intressanta spänningen i dagens teologiska och kyrkliga diskussion kring denna kristna nyckelfråga. De är inte kommenterade, utan får tala för sig själva. Artikeln "Kristus är uppstånden!" kan tillsammans med dessa texter i bästa fall fungera som ett stimulerande diskussionsmaterial kring innebörden i att tro på den uppståndne Kristus.

När man talar om gränsen mellan kristet och icke-kristet gäller det två frågor. Medlemskap och ämbetsutövning. 
     Medlemskapsfrågan gäller vilken syn man accepterar för att man ska få tillhöra ett visst samfund. Inom största delarna av frikyrkan måste man omfatta en fysisk-kroppslig uppståndelsetolkning för att accepteras som medlem. För medlemskap i Svenska kyrkan och nattvardsgång ställs det inte några krav på en speciell uppståndelsetolkning. 
     För Svenska kyrkan är det den andra frågan, den om ämbetsutövning, som är svår och känslig. Hur och var drar man gränsen mellan en trostolkning som är okej och en som inte är okej för att bli präst? Det är där de ansvariga på stiftsnivå, framför allt biskopen, konkret tar ställning till vad man uppfattar som genuint kristet. Den intressanta frågan visavi Svenska kyrkan är därför om man accepterar den typ av existentiell uppståndelsetolkning som formuleras i artikeln "Kristus är uppstånden!" som genuint kristen och därmed som en grund för att vara präst i Svenska kyrkan?

Frågan om gränsen mellan kristet och icke-kristet överlämnas härmed med varm hand till dig som läsare och besökare på Språk, tro och religion.

[Introduktionen bearbetad mars 2004]

 

Kommentarer:

Kommentar: I artikeln "Skulle Jesus trott på uppståndelsen?" (Svenska Dagbladet den 4.4.1999) berör Peder Thalén, teol.dr., på ett positivt sätt den uppståndelsetolkning som formuleras i "Kristus är uppstånden!". I debattinlägget "Påsken, Peder och "vi"" kritiserar Olli Lagerspetz, fil.dr., Thaléns diskussion i Svenska Dagbladet. I en kort artikel i Nya Dagen med rubriken "Uppståndelsen har en faktisk grund" argumenterar Olof Djurfeldt, f.d chefredaktör för Dagen, mycket bestämt mot Thaléns och Olofssons syn som han menar är ytterligare en i raden av psykologiska förklaringar. 

Kommentar mars 2003: Den 22 december 2002 intervjuades ärkebiskop KG Hammar i radion. Han formulerade där en öppen och prövande syn på en del av Bibelns och  bekännelsetexternas trosformuleringar. Han menade t.ex. att det inte var nödvändigt att på ett bokstavligt sätt omfatta tron på Jesu jungfrufödsel och Jesus som Guds son för att vara kristen. Intervjun gav upphov till en intensiv debatt i media vintern och våren 2003, framför allt på Brännpunkt i Svenska Dagbladet, om innebörden i kristen tro och för och emot KG Hammars syn. (Se vidare!) Även om just den debatten nu är historia kan det konstateras att texterna här i hög grad är relevanta för de frågor som var i fokus för den diskussionen. 

Kommentar mars 2004: Den anglikanske teologen och biskopen John Shelby Spong ger i sin bok "Resurrection: Myth or Reality?"  (HarperSanFrancisco, 1995) ett odelat och välargumenterat "ja" på introduktionstextens fråga (ovan) om uppståndelsetolkningen i artikeln "Kristus är uppstånden?" är kristen. Boken lästes efter artikelns publicering i Svensk Kyrkotidning 1998. Ett viktigt inslag i biskop Spongs exegetiska analys är en kronologisk läsning av Nya Testamentets texter om den uppståndne Kristus. Det innebär att först läsa Paulus, sedan Markus, sedan Matteus, sedan Lukas och sist Johannesevangeliet. I boken introducerar Spong begreppet "The Easter Moment". Det sammanfattar 1) att något helt avgörande för kristendomens födelse hände efter Jesus död 2) slutsatsen av den exegetiska analysen att detta avgörande inte var Jesu kroppsliga uppståndelse utan något som hände i lärjungarnas 'hjärtan' 3) samtidigt som det lämnar öppet i detaljerna vad som hände rymmer det påståendet att något av det centrala i lärjungarnas erfarenheter måste ha gällt upplevelser och insikter om kärlek och förlåtelse intimt förbundna med Jesu liv och död och 4) att "The Easter Moment" är det centrala kristna mysterium som varje kristen måste meditera över. "The Easter Moment" är enligt min mening ett poetiskt och mycket produktivt begrepp. 
    Den korta texten här har rubriken "Resurrected into God or Resuscitated from the Tomb?". Den publicerades ursprungligen i majnumret 1999 av stiftstidningen The Voice. Artikeln bygger på den utförliga exegetiska analysen i "Resurrection: Myth or Reality?" (HarperSanFrancisco, 1995) och diskussionen i boken "Why Christianity Must Change or Die" (HarperSanFrancisco, 1998). 

Kommentar november 2011: Vad gäller den grundproblematik som formuleras ovan i den korta texten: "Varför denna textsamling" så har tystanden och ointresset tillsammans med en fortsatt mognad och reflektion fått mig att dra mina egna slutsatser. Jag gör inte längre några som helst anspråk på att kalla den tolkning kristen som uttrycks i artikeln "Kristus är uppstånden!". Det känns både rätt och väldigt skönt. Och märkligt nog har det därmed blivit lättare och öppnare att prata om de viktiga saker vad gäller människosyn som ligger under.   

 

Texter - internationellt:

Paulus. Apostel, brevskrivare och den första teologen. Ur 1:a Korinthierbrevet.

Athanasius. (295-373) Kyrkofader. Ur De Incarnatione Verbi Dei 

Karl Barth. (1886-1961) Reformert. 1900-talets mest inflytelserika och diskuterade teolog. Ur Dogmatik i grunddrag

Paul Tillich. (1886-1965) Lutheran. En av 1900-talets stora teologer tillhörande gruppen 'existentiella teologer'. Ur Systematic Theology. Volume Two

Charles Harold Dodd. (1884-1973). Kongregationalist. Ansedd brittisk specialist på Nya testamentets exegetik (tolkning). Ur Kristendomens grundare.  

Hans Küng. (f.1928) Katolik. En av dagens mest ansedda och respekterade teologer. Ur Varför vara kristen?  

Alister McGrath (f.1953). Evangelikal (alt. evangelisk) teolog. En väl ansedd och produktiv brittisk teolog specialist på systematisk och historisk teologi. Han uppskattas i breda såväl kyrkliga som frikyrkliga kretsar. Ur Vi tror på. En bok om kristen tro. 

John Shelby Spong (f.1931). Anglikansk biskop och teolog. En produktiv och i den engelskspråkiga världen välkänd och omdebatterad teolog och kyrkoledare. Han är exegetiker i sin grundprofession. Se vidare! Den korta texten här har rubriken "Resurrected into God or Resuscitated from the Tomb?" och finns att hitta på stiftssidan på Internet för The Diocese of Newark, New Jersey i USA. Det är också det stift där han var biskop i 24 år innan han gick i pension år 2000. Den publicerades ursprungligen i majnumret 1999 av stiftstidningen The Voice. Artikeln bygger på den utförliga exegetiska analysen i "Resurrection: Myth or Reality?" (HarperSanFrancisco, 1995) och diskussionen i boken "Why Christianity Must Change or Die" (HarperSanFrancisco, 1998). (mars 2004) Se också Kommentar mars 2004!

 

Texter - Sverige:

Eskil Franck: Två texter: (1) Inledningen till boken Din uppståndelse bekänner vi, Verbum 1988. (2) Död och uppståndelse - vad säger prästerna och Bibeln? Essä, Kyrkans Tidning, nr 14/15 2007. Essän publicerades på webben samtidigt som en intervju med Eskil Franck publicerades i papperstidningen. Eskil Franck är teol.dr. och exegetiker (specialist på bibelns texter, i detta fall Nya testamentet). Han var sekreterare i Svenska kyrkans bekännelsearbete som pågick under ungefär tio år och avslutades med publiceringen av Befrielsen. Stora boken om kristen tro, 1993. Mellan 1990 och 1997 var han rektor för Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala. 1997 - 2007 var han rektor för  Lärarhögskolan i Stockholm. Han var också en av kandidaterna i ärkebiskopsvalet 1996. 2007 tillträdde han som intendent för Forum för Levande Historia. Han var också präst tills han avsade sig prästämbetet 2007 på grund av att han inte längre kunde ställa sig bakom Svenska kyrkans bekännelse. (uppdaterad november 2011)  

Sten Philipson: "Uppståndelsen - en tänkbar utgångspunkt för bekännelsearbetet". Texten är ett bidrag i seminarieantologin Din uppståndelse bekänner vi, Verbum, 1988. Sten Philipson är teol.dr., kyrkoherde och kontraktsprost i Stockholms stift. Han är en av de få i det svenska teologiska landskapet som öppet företräder vad som lite oprecist kan kallas en existentiell teologi. Han var en av kandidaterna i biskopsvalet 1997 i Stockholms stift och är ledare för Stiftelsen Arbetsetik.   

Edvin Larsson (f.1925): "Jesu uppståndelse och kristologins framväxt.". Från Jesustolkningar idag. Tio teologer om kristologi., Verbum, 1995. Texten ger en initierad överblick över det internationella forsknings- och debattläget när det gäller synen på Jesu uppståndelse och kristologins framväxt i urkyrkan (kristologi = läran om Kristus). Edvin Larsson är professor i Nya testamentets exegetik och var professor vid Menighetsfakulteten i Oslo mellan 1966 och 1992. 

Peder Thalén: "Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen?" Artikel, ursprungligen publicerad på Samtider i Svenska Dagbladet den 4.4.1999. Artikeln berör diskussionen i Kristus är uppstånden! Peder Thalén är teol.dr. och religionsfilosof. Han doktorerade 1994 på en avhandling med titeln: Den profana kulturens Gud. Perspektiv på Ingemar Hedenius uppgörelse med den kristna traditionen., Nya Doxa, 1994. 

Mattias Martinson: "Sann människa". Artikel är publicerad i Svensk Kyrkotidning nr 21-22/2001. Artikelförfattaren menar att "sann människa" i trosformuleringen "Sann Gud och sann människa" i stor utsträckning har stått tillbaka för "Sann Gud" i tolkningarna av Kristi natur. Han argumenterar för tanken att det i dag är en viktig teologisk uppgift att på allvar utforska innebörden i "sann människa". Artikeln diskuterar inte mera specifikt kring Jesu uppståndelse men är relevant för den kristologiska problematik som finns i denna textavdelning. 
    Mattias Martinson är teol.dr. och verksam vid Uppsala universitet. Han är också vice ordförande i styrelsen för Teologiska Högskolan i Stockholm. (Texten kom på plats här den 9 mars 2003)

Christer Hugo: "Människan - Guds mötesplats. En studie av kristologins förankring i det jordiska." D-uppsats framlagd vid Karlstads universitet. Christer Hugo är kyrkoherde i Dalarö-Ornö-Utö församling i Stockholms stift. Dessförinnan var han komminister i Ljuder församling i Växjö stift. Han medverkar också regelbundet i Smålandsposten med krönikor. (Uppsatsen kom på plats här den 8 februari 2007)

Carl Gustaf Olofsson: "En ateistisk tolkning av passionsdramat". Inledning till ett samtal/debatt i Adventkyrkan i Kalmar 2011 med rubriken "Jesu uppståndelse - en historisk händelse eller ett passionsdrama?" Inledningen publicerades som bloggtext i november 2014. Och länkad här i maj 2016. Samtalet/debatten videofilmades i sin helhet. Se nedan!

 

Svenska universitets- och högskolebibliotek.
Om man vill skapa sig en uppfattning om vad som finns tillgängligt på svenska universitets- och högskolebibliotek av ovanstående bidragsgivare så kan man söka på Libris webbsök. Det är bara att skriva in författaren i sökrutan. 

Länk till Libris webbsök

 

 

Reaktioner på Peder Thaléns artikel:

Olli Lagerspetz: "Påsken, Peder och "vi"": Kritisk kommentar till Peder Thaléns artikel "Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen?"  av Olli Lagerspetz, lärare och forskare vid filosofiska institutionen vid Åbo Akademi, Finland. (Originalpublicerat på Språk, tro och religion 12.6.1999.)

Olof Djurfeldt: "Uppståndelsen har en faktisk grund". Ett kort gensvar i Nya Dagen den 7 april 1999. (Webbpublicerad på Språk, tro och religion den 3.3.2002.)

 

 

Länkar:

(senaste tillskott 10.11.2002)
Jag har hittat en del texter på Internet som från olika infallsvinklar diskuterar kring Jesu uppståndelse. De flesta är uttalade pläderingar för att Jesu uppståndelse måste förstås som en fysisk, kroppslig händelse. Denna länksamling kommer att kompletteras när det är påkallat. 
* Debatt om Jesu uppståndelse. (Länken uppdaterad 9.2.2002) En debatt 1996 på ett amerikanskt universitet med rubriken "Did Jesus Realy Rise From The Dead" mellan Dan Baker, fd. pingstpastor, numera 'icke-troende' och ateist och Michael Horner, företrädare för en kroppslig uppståndelsetolkning. Debatten är intressant eftersom båda debattörerna är pålästa och kunniga. Men samtidigt måste det konstateras att ingen av debattörerna är i närheten av den tolkning jag försöker formulera i "Kristus är uppstånden". På engelska.
* Resurrection: Myth or Reality. A Bishop's Search for the Origins of Christianity. (Länken uppdaterad 9.2.2002) En kort recension på engelska av den den amerikanske biskopen John Shelby Spongs bok om Jesu uppståndelse. Recensionen finns på det engelska nätverket Sea of Faith's sida med böcker och är skriven av nya zeeländaren LLoyd Geering (Länken uppdaterad 9.2.2002), f.1918, f.d. presbyteriansk präst, professor först i Gamla testamentets exegetik, sedermera professor i World Religions i Wellington. Boken (HarperSanFrancisco, 1995) kan köpas via www.adlibris.se för 154 kronor. Priset gäller utgåvan i paperback.
* I D-uppsatsen Kristologi och religionsmöte genom evangelikala ögon (Linköpings universitet, 1996) av Ulf Jämterud presenteras huvuddragen i den brittiske teologen Alister McGraths teologi. I avsnitt 2.2 Kritik av moderna kristologier sammanfattas i åtta punkter Alister McGraths kritik av moderna kristologier och uppståndelsetolkningar. Den i detta sammanhang intressantaste frågan är i vilken mån McGraths kritik är giltig i förhållande till den kristologi som antyds i Kristus är uppstånden! Se också avsnitt 2.1.1. Uppståndelsen. I övrigt är det en välskriven uppsats som ger en intressant inblick i nutida evangelikal teologi. (Länkarna uppdaterade 19.10.2002) 
*   A Portrait of Jesus. From Galilean Jew to the Face of God. En utmärkt webbplats uppbyggd utifrån den amerikanske exegetikern (akademisk specialist på tolkningen av Bibelns texter, i detta fallet Nya Testamentet) Marcus Borgs forskning och teorier. Där görs t.ex. en klar åtskillnad mellan "The Pre-Easter Jesus" och "The Post-Easter Jesus" som är central för diskussionen i artikeln "Kristus är uppstånden!" (english translation: "Christ is Risen!") (Länkarna uppdaterade 9.2.2009).
        "Hur vet vi att Jesus verkligen stod upp från det döda". Det mest anmärkningsvärda tecknet på att Jesus är den han gör anspråk på att göra, nämligen Guds Son, är hans uppståndelse från det döda (Romarbrevet 1:4). Detta är en fråga som har med sig väldiga konsekvenser: Hände det verkligen? Är uppståndelseberättelsen bara den mänskliga förhoppningen på "det vanliga trista slutet på mänskligt liv?" En mycket bestämd och självsäker plädering för att Jesu uppståndelse var ett fysiskt, kroppsligt skeende. Att erkänna en existentiell tolkning som kristen är såvitt jag förstår principiellt omöjligt från detta perspektiv. (Länk 10.11.2002) 

 

Jesu uppståndelse - 
passionsdrama eller historisk händelse. 

Videofilmat samtal/debatt Adventkyrkan
 i Kalmar  lördagen den 10 december 2011
.  

Vesa Annala, pastor i Adventkyrkan och Carl Gustaf Olofsson, 
medlem i Humanisterna sedan hösten 2010 och ansvarig för denna webbplats, debatterar/samtalar om 
en av kristendomens nyckelfrågor. 

 

Vesa Annala menar att det är frågan om en kroppslig, fysisk,  historisk händelse. Han hävdar också att denna syn är central och avgörande för kristen tro. 
Carl Gustaf Olofssons syn är att Jesus oåterkalleligt dog på korset men att det finns en del som  talar för att lärjungarna efter Jesu död fick omvälvande insikter om sig själva och människans  villkor som i djupt positiv mening fick dom att ana ett nytt sätt att förstå människans utsatta  livsvillkor och inneboende möjligheter - och därmed också anade ett helt nytt sätt att förstå  såväl sig själva som talet om Guds rike. Olofsson menar att i hans tolkning av passionsdramat ryms fröet till en modern, inomvärldslig, ateistisk livstolkning på ett spännande sätt. Olofsson inledning börjar vid 27 minuter. Om man vill gå direkt dit kan man klicka på denna länk
Se också information i blogg Nr 11 på Gustafs Videoblogg!   

Nytt! CG Olofsson inledning finns även som en bloggtext med  rubriken: "En ateistisk tolkning av passionsdramat!" (maj 2016)   

PS. Detta är första och hitintills enda  gången Olofsson blivit inbjuden att samtala om detta kristna nyckeltema (anm maj 2016) DS.  

 

"I korset ligger skandalen som den kristna tron måste övervinna, inte i uppståndelsen. Vid korset uppstår alltså den kristna tron." Friedrich Gogarten, Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit, Stuttgart, 1953, s. 184, (fri översättning).

 

Till sidans början.  

[bakgrundsbild]
[text 1]


Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida
Kristus är uppstånden? - Svensk Kyrkotidning, nr16/1998

Existentiell livssyn - kristen tro? -
bok/förstasidan
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97
Fyra klassiska bekännelsetexter
Biskop John Shelby Spong
Debatt om Jesu uppståndelse - december 2011