Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter - index
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org!  

 

Länk till webbplatsens förstasidaJesusdebatten 2003. 
Debatt och reaktioner på TT-intervjun med ärkebiskop KG Hammar den 22 december 2002

Efterspel. Tre artiklar i Svensk Teologisk Kvartalskrift nr 2/2004 (utkom 1 juni) kommenterar debatten ur teologiskt och religionssociologiskt perspektiv. STK finns på alla större bibliotek. Lösnummer kan beställas via 046-333888. 

Senaste tillskott.

Epilog den 22.11.2003

SvD Brännpunkt: 6.4, 24.3(1), 24.3(2), 21.3, 19.3, 16.3, 15.3(1), 15.3(2), 14.3, 13.3, 10.3, 9.3, 8.3, 7.3(2st), 6.3(2st), 4.3(3st), 2.3, 1.3, 28.2.
Extra SvD Brännpunkt: (26.3) 35 inlägg som ej varit införda i papperstidningen har som avslutning publicerats på SvD:s webb.

"... Den artikel i serien som nog berört läsarna - och även mig - mest är den av Vilgot Sjöman den 6 mars. En djupt personlig text som resulterade i många telefonsamtal och positiva mejl flera dagar efter publiceringen. "Den bästa gudstjänst jag bevittnat", "jag har inte gråtit på flera år, men nu gjorde jag det", hördes det i telefonen.... "
Ur Brännpunktsredaktören Sune Olofsons avslutande kommentar måndagen den  24 mars

SvD Övrigt (25.3, 21.3, 18.3, 16.3, 9.3, 7.3, 6.3)
Dagens Nyheter (14.3, 5.3, 16.2)
Kyrkans tidning (13.3, 6.3, 28.3)
SvD:s webbforum (5.2)
Övrigt (9.3, 10.3)
Kompletteringar (8.3(1), 8.3(2), 8.3(3))

Kommentar: Med ärkebiskop KG Hammars artikel onsdagen den 19 mars sätter Svenska Dagbladet Brännpunkt punkt för trosdebatten. Samtidigt aviserar Svenska Dagbladet Kultur en fortsättning på temat Bokstav och tro. Närmast fredagen den 21 mars. (19.3.2003).

Extra! Svenska Dagbladet har som avslutning webbpublicerat 35 av de ca 300 inlägg som skickats in till Brännpunkt men inte publicerats i papperstidningen. 

Extra! Extra! Brännpunktsredaktionen ändrade sig och gav slutreplik till Arborelius och Hedin den 24 mars. Samtidigt kommenterar och avslutar Sune Olofsson, redaktör för Brännpunkt, den utdragna debatten. (25.3.2003).

PS. Brännpunkt har publicerat ett PS av förre chefredaktören för Expressen, Bo Strömstedt söndagen den 6 april!

 

Nytt 17.3! En återkommande referenspunkt i Brännpunktsdebatten har varit de båda fornkyrkliga trosbekännelserna, den apostoliska och den nicenska, som används i Svenska kyrkans gudstjänster. När det gäller att få en grov bild av de politiska och religiösa omständigheter som fanns bakom tillkomsten av dessa bekännelsetexter finns det skäl att rekommendera Per Molanders understreckare "När Jesus och Gud blev ett - Rafflande skildring av striden kring arianismen" (SvD. 5.12.2000).  

 

Hösten 2002: Tro och vetande. Senaste tillskott mars 2003!

Apropå Jesusdebatten se också Språk, tro och religions länkar under Tema: Tro och vetande och Tema kristologi

 

Bakgrund:
Den 22 december sändes en intervju med ärkebiskop KG Hammar som gjordes av TT-journalisten Kenneth Ahlborn. Den publicerades i Göteborgsposten (del 1, sid. 20) måndagen den 13 januari under rubriken "Bibeln ett äventyr för KG Hammar". Intervjun har gett upphov till engagerade insändare och debattartiklar för och emot den syn KG Hammar ger uttryck för i intervjun.  Den 18 januari publicerades en insändare i Göteborgsposten med rubriken "Ärkebiskopen är i behov av omvändelse". Den 21 kom ett genmäle med rubriken "KG Hammar behöver ingen omvändelse". Tyvärr har jag inte hittat några länkar till intervju och insändare i GP. Jag tror att de kan hittas via Mediaarkivet för de som har tillgång till denna betaltjänst. 
      I Kyrkans Tidning nr 2/2003 fanns en bekymrad ledare av chefredaktören Olav S Melin med rubriken "Ärkebiskopens tro". I nr 3 var två mycket kritiska insändare införda. I nr 4 var en debattartikel som försvarade KG Hammar. 

Den 28 januari brakade det loss på allvar. På Brännpunkt i Svenska Dagbladet, som vid sidan om DN Debatt är en av de tyngsta debattinstitutionerna i Sverige, publiceras då ett trosmanifest av den katolske biskopen Anders Arborelius och föreståndaren för Filadelfia i Stockholm, pingstpastor Sten-Gunnar Hedin under rubriken "Jesus mer än en myt". En folklig diskussion satte samtidigt igång på Svenska Dagbladets debattforum på Internet.  Söndagen den 2 februari svarade KG Hammar. Sedan har det rullat på i nästan två månader. 
      Fram till att SvD Brännpunkt satte punkt för debatten den 24 mars har det publicerats 42 inlägg av varierande längd.
      I Kyrkans Tidning har samtidigt debatten om KG Hammars syn på Bibel och tro fortsatt samtidigt som debatten på Brännpunkt har kommenterats. Det har kommit ett antal artiklar i Dagens Nyheter som på olika sätt anknutit till debatten på Brännpunkt.
      Länkarna här gör inte anspråk på att täcka allt som kommit på Internet. De tidningar som bevakats är Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Kyrkans Tidning och Göteborgsposten.  
      Länkarna till Kyrkans Tidning kommer först.

Som en liten fascinerande detalj kan nämnas att samma dag som TT-intervjun med  KG Hammar sändes, den 22 december 2002, publicerade Daily Telegraph resultatet av en undersökning bland anglikanska präster. På frågan om man trodde på jungfrufödseln som ett biologiskt faktum svarade 27 % 'nej'!

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org!  

 

 

 

till sidans början

Kyrkans Tidning: 

Olav S Melin: ”Ärkebiskopens tro”. Ledare i Kyrkans Tidning nr 2/2003. (Länk 5.2.2003)

"Hur populistisk får Svenska kyrkan bli?" respektive ”Tyck fritt – men avgå som ärkebiskop!”. Två korta insändare. Kyrkans Tidning, Opinion i korthet, nr 3/2003. (Länk 5.2.2003)

Carl Gustaf Olofsson: "Hammar gör rätt - tonar ned mirakel".  Kyrkans Tidning, Opinion, nr 4/2003.  "Evangeliets frälsande kärna är att få oss att tro att vi kan bli allt mer älskande och icke-dömande människor och att få oss att förstå den djupgående betydelsen för våra liv av att medvetet bejaka denna möjlighet i oss själva och andra. Detta medvetna val är att bli lärjunge till Kristus. När vi lever i denna tro så ges det hela tiden näring åt en grundupplevelse av mening, hopp och hemhörighet i tillvaron." Några grundtankar i det existentiella perspektiv på kristen tro som Olofsson formulerar sig utifrån. (Länk 5.2.2003)

"Jag tycker synd om ärkebiskopen". Kort insändare. Kyrkans Tidning, Opinion i korthet nr 5/2003. (Länk 7.2.2003)

"KG Hammar avviker från kyrkans bekännelser" och "Viktigast: Bibelns trovärdighet". Två korta insändare. Kyrkans Tidning, Opinion i korthet nr 6/2003. "Efter att ha läst vad ärkebiskopen sagt i den intervju han gav för TT strax före jul är det min bestämda åsikt att han bör avgå...."  Citat från första insändaren. (De ligger som andra och tredje insändare på den sida som öppnas. Länk 15.2.2003). 

"Pingstvänner och katoliker i enad front". Kyrkans Tidning, Nyheter, nr 6/2003. Kyrkans Tidning berättar på nyhetsplats om biskop Arborelius och pingstpastor Hedins trosmanifest i Svenska Dagbladet och dess bakgrund. (Länk 7.2.2003)

"Redan för 1800 år sedan". Kort insändare -  ligger som andra insändare på den sida som öppnas.. Kyrkans Tidning, Opinion i korthet nr 7/2003. Insändarskribenten anför ett kort citat från den fornkyrklige teologen Origenes som stöd för KG Hammar. (Länk 15.2 och 3.3.2003)

Kyrkans Tidning nr 8/2003 (20 februari) kan nästan betraktas som ett temanummer kring den debatt som TT-intervjun med KG Hammar gett upphov till i media. Under Opinion och Opinion Extra finns nio nya debattinlägg för och emot KG Hammars grundhållning. Dessutom har man ett dubbeluppslag i nyhetsdelen (s. 4 och 5) med två kommenterande artiklar och en intervju med KG Hammar. Dessutom får fem kyrkligt aktiva kort svara på frågan: "Hur har diskussionerna kring "jungfrudebatten" gått i din församling?". Artiklarna är samlade under rubriken JUNGFRUDEBATTEN och ingressen:  Debatten har varit intensiv kring kyrkkaffet och i media den senaste tiden. Men synen på Bibelns berättelser om jungfrufödsel och mirakler har varierat ända sedan fornkyrkans tid. Två av de tre artiklarna är tillgängliga på Internet.
*  Martin Larsson: "Gammal debatt som ny". "För bibelforskarna är den pågående debatten skåpmat. Den har pågått ända sedan den historisk-kritiska forskningen bröt igenom på 1800-talet.
*  Morgan Ahlberg: "KG Hammar svarar kritikerna: ”Sekteristisk syn måste utmanas”". (Andra artikeln på den sida som öppnas) "En nåd att stilla bedja om. Så säger ärkebiskop KG Hammar om den pågående debatten om jungfrufödsel, under och klassiskt kristen tro."
*  Kerstin Elworth: "Tolkning ett problem redan för fornkyrkan". "Debatten om hur Bibeln ska tolkas började bland experter redan under fornkyrkans tid. I dag dras den ena efter den andra in i den teologiska snårskogen." (Ej utlagd på Internet)
*  På ledarsidan (s. 12) finns ett upprop med rubriken "Stöd för KG Hammar" undertecknat av kyrkomötesombud Eva Zetterberg (v), Lennart Koskinen (POSK), Olle Burell (s), Hans Ulfvebrand (m). Uppropet presenteras av Olav S Melin: "I uppropet nedan uttalar fyra kyrkomötesombud sitt stöd för ärkebiskop KG Hammar och den debatt om trons innersta väsen han initierat. Det är en inbjudan att lyssnande och prövande söka tydlighet i uppgiften att förmedla det kristna budskapet, skriver de. Anmärkningsvärt är att två kyrkoherdar och två lekmän som politiskt representerar helt olika ideal kan enas i stödet för kyrkans ärkebiskop." (Ej utlagd på Internet - Uppgift den 8.3 - missat vid första redigeringen). Samma upprop publicerades på insändarsidan Synpunkt i Svenska Dagbladet med rubriken "Hammar öppnar för en dialog" den 21 februari (del 1, s. 27). 
*  Som inledning till den rejält utvidgade Opinionsdelen i nr 8 skriver Kyrkans Tidning: "TT:s intervju med ärkebiskopen och det pingst-katolska trosmanifestet på Svenska Dagbladets Brännpunktssida har gjort att den kristna trons grundvalar diskuteras i medierna och vid köksborden så att stickor och strån ryker. Vi ägnar idag tre opinionssidor åt frågan och kan ändå bara publicera några av alla de inlägg som kommit in.
"Tron bär motsägelsen och accepterar skillnader". Olof Ringdahl, komminister i S Unnaryd. 
"Jesus ifrågasatt". Undertecknat av 11 präster i Ö Göinge kontrakt, Lunds stift.
"
Hur får vi prata om Gud?" Kerstin Hesslefors Persson, präst i Göteborg.
"
Intellektuellt och flummigt". Staffan Wierup, lekman i Värby församling i Lunds stift. (Nu fungerar länken! - 3.3)
"
Bokstaven dödar men Anden gör levande". Bengt Peterson, förtroendevald i Svenska kyrkan, Kil
"Reflektioner vid ett andligt vägskäl". Kaj Norrby, överläkare, Stockholm.
"Kan allt kallas kristen tro?". Rikard Honnér, teol.kand, Helsingborg.
"Hammar bör avgå.". Filip Gerhardsson, f d polismästare, Umeå
"Dödsstöten för kristendomen". Thore Kollberg, Kumla. (Nu är även detta inlägg utlagt på Internet.  - 3.3)

Olav S Melin: "Svårt våga tro". Kyrkans Tidning, Ledare, nr 9/2003. Ledaren kommenterar professor Werner G Jeanronds artikel som är publicerad i samma nummer av Kyrkans Tidning. (Länk 1.3.2003). 

Werner G Jeanrond: "Ett rop som avslöjar vår egen tro". Kyrkans Tidning, Artikel under vinjetten Teologi, nr 9/2003. "Vad förväntar vi oss från våra kyrkliga ledare? Skall de tro för oss? Skall de ta ifrån oss ansvaret att bestämma själva om vi vill följa Jesus Kristus in i trons osäkra spår eller ej? undrar Werner G. Jeanrond." (Kursiv - KT:s ingress. Länk 6.3.2003)

Magnus Ringgren: "Att förakta poesin är att krympa världen". Kyrkans Tidning, Kultur nr 7/2003 (13 februari). Artikeln är publicerad under vinjetten Inlägg - Bibeltolkning. Inlägget betonar betydelsen av poesi och berättelser för att vi ska bli förmögna att famna världen och livet. Den kritiserar också den nedlåtande syn på poesin som kommit fram i en del av de Hammarkritiska debattinläggen under den pågående trosdebatten i media. Inlägget är inte publicerat på Kyrkans Tidnings webbplats. Det webbpubliceras här den 13 mars med tillstånd av författare och KT. 

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org!  

 

till sidans början

Svenska Dagbladet. Brännpunkt:

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin: "Jesus mer än en myt". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-01-28. Förr slogs pingstvänner och katoliker om själarna. I tradition och teologi gick en klyfta. I dag på Brännpunkt skriver en katolsk biskop och en ledare för Pingströrelsen för första gången ett gemensamt trosmanifest med Jesus i centrum. Ytterst är udden riktad mot ärkebiskopen K G Hammars tvivlande teologi. Anders Arborelius är biskop i Stockholms katolska stift och Sten-Gunnar Hedin är föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 28.1.2003.) (Se refuserat inlägg till Brännpunkt!)

KG Hammar: "Farligt att krympa Jesus". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-02.  Tvivlet är en del av trons väsen. Allt som är historiskt bär på osäkerhet. För att förstå Bibeln måste vi bejaka bibeltolkningens mångfald. Det är inte nödvändigt att omfatta "jungfrufödelsen" som ett biologiskt faktum. Poesin behövs för att förklara Gud, skriver ärkebiskop K G Hammar i ett utförligt svar på det pingst-katolska trosmanifestet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.2.2003.) 

Anders Piltz: "Kvar står dårskapen". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-05.  Tron på jungfrufödelsen är fundamental i urkristendomen. Bara genom denna exceptionella födelse av Gud förmår Jesus häva syndens tragiska konsekvenser. Detta nödvändiga anstötliga får inte reduceras enbart till bildspråk, skriver professor Anders Piltz i fortsatt teologisk debatt med ärkebiskopen. Anders Piltz är dominikan och  professor i latin vid Lunds universitet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 6.2.2003.) 

Lars Melin: "K G Hammar avvecklar ärkebiskopen". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-05. "... Men om vi tror på Gud är det inte en struntsak om Jesus är hans son eller inte. Och om Jesus är hans son måste jungfrufödelsen i någon anständig konkret bemärkelse vara sann. I annat fall är Jesus någon annans son, och i så fall är kristendomen inte viktigare än vilken gammal visdomslära som helst..." Lars Melin är docent i nordiska språk vid Stockholms universitet. (Kursiv - från artikeltexten. Länk 6.2.2003.) 

Caroline Krook: "Ingen människa kan äga sanningen". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-06. Den katolske biskopen och ärkebiskopen talar förbi varandra (Brännpunkt 28 januari och 2 februari) därför att de uttrycker sin egen djupaste sanning med olika sätt att tänka. Redan som student kom jag i kontakt med den danske teologen K E Lögstrup. Jag fascinerades av hans sätt att tala om konst och litteratur som långt närmare verkligheten än vetenskapliga modeller. Caroline Krook är biskop i Stockholms stift. (Kursiv - artikeln början. Länk 7.2.2003.)

Håkan Holmlund: "Tron viktigare än bokstaven". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-07. ".... Deras Jesusmanifest flödar av utsagor och påståenden, som inleds med "det finns" och "det är". Sanningen är enkel och entydig, om man får tro manifestförfattarna. Men man tycks ha glömt något mycket väsentligt. Tro är något som per definition bara kan upplevas på ett djupt personligt plan, möjligen med hjälp av vägvisare ur Bibeln och de kyrkliga traditionerna. Och traditionerna och tolkningarna är många, inte en. ..." Håkan Holmlund är teologie studerande. (Kursiv - från artikeln. Länk 8.2.2003.)

Anna Sophia Bonde: "Hammar rövar hoppet från kyrkfolket". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-08. "..I denna måltid, var än den firas, är Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne, närvarande och de som tar emot brödet och vinet får i sina kroppar, sina liv del av det som på fromt språk kallas försoningsgärningen, nämligen det ofattbara att Jesus gick i döden för vår skull ... . Jag tycker inte det är överdrivet att säga att kyrkans hela existens står och faller med huruvida det som torde vara centrum i hennes tradition har hänt eller inte." (Kursiv - från artikeln. Länk 9.2.2003.) 

Katarina Larsson: "Ingen präst har kunnat hjälpa mig". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-08. (Länk 9.2.2003.) 

 

Mer om Gud är att vänta

Tisdagen den 11 februari har SvD Brännpunkt skapat en sida där alla inlägg hitintills är sammanställda som har rubriken "Jesusdebatten fortsätter". Debattredaktören Sune Olofsson aviserar i en kolumn med rubriken "Mer om Gud är att vänta" i högerkanten på samma sida att den teologiska diskussionen kommer att fortsätta. Anledningen är att debatten väckt så mycket intresse. Kolumnen publicerades i pappersupplagan den 11 februari. 

 

  Peder Thalén: "Trosmanifestet reser murar". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-12. "Resultatet av det pingst-katolska trosmanifestet är katastrofalt. Sten-Gunnar Hedin och Anders Arborelius förmedlar en kristendomstyp som skapar främlingsskap inför den kristna tron, skriver teologie doktor Peder Thalén, som uppmuntrar ärkebiskopens "ärliga osäkerhet"." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 13.2.2003.)

Henrik Sahlin: "Vad får prästen egentligen predika?" Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-12. "Var går gränsen för tolkning av läran? I samtalet om tro på Brännpunkt framför kvalificerade teologer olika sätt att tolka kristendomens centrala delar". Henrik Sahlin är teol kand och jur kand. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 13.2.2003.)

David Andersson: "Jag en ateist håller på katoliken". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-14. "Jag tror inte på ett liv efter detta, utan på detta liv. Jag underkastar mig inte frivilligt kyrkor eller heliga skrifter. Man skulle kunna tro att jag som ateist står närmare ärkebiskop K G Hammars urvattnade kristendom än de krav på mer av "bokstavstroende" som ställts i debatten på Brännpunkt. Så är dock inte fallet. David Andersson är kulturskribent från Malmö. (Kursiv - från artikeln. Länk 15.2.2003.)

Anders Piltz: "Teologen Thalén sjunger trollsånger". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-16. (Länk 17.2.2003.)

Jonas Gardell: "Jesus är inte Harry Potter". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-17. "Fundamentalisterna som kräver att berättelsen om jungfrufödseln ska ses som verklig har en ytlig och vulgär bibelsyn. Att i evangeliernas mirakel enbart se en bokstavlig sanning är faktiskt att reducera Jesus till sin tids Harry Potter, skriver författaren Jonas Gardell." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 18.2.2003.)

Ola Sigurdson: "Förståelse kräver bildning och fantasi". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-19. "Det retoriska draget att ställa Hammar mot "klassisk kristen tro" vore, om det lyckas, ett mirakel så gott som något. Den schweiziske teologen Karl Barth skrev en gång apropå frågan om bibeltolkning att den som saknar fantasi är invalid i en värre mening än den som saknar ett ben. Jag undrar vad han skulle ha sagt om dem som saknar både teologisk bildning och fantasi." (Kursiv - från artikeln. Länk 20.2.2003.)

Ulf Jonsson: "Vad är fundamentalism?" Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-21. "Tron måste rimligen ha en förankring. Kristen tro innefattar med nödvändighet ett försanthållande och en tillitsrelation till Gud. Men begreppet fundamentalism används på ett slarvigt sätt, skriver Jesuitpatern Ulf Jonsson. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 22.2.2003.). Ulf Jonsson är docent i religionsfilosofi och redaktör för den katolska kulturtidskriften Signum.

Jonatan Mattsson: "Jonas Gardell missar huvudpoängen". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-21. "Gardell menar att Jesus blev betraktad som Gud först så småningom, och hävdar att jungfrufödseln är en mer hednisk än en judisk tankegång, skriver Jonatan Mattsson." Jonatan Mattsson komminister i Bromma församling. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 22.2.2003.)

Åsa Bäckström: "Vart går jag med alla mina frågor? Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-21. "Vart ska vi gå, vi vanliga människor som lever i vår komplexa tid? Vad ska vi göra med alla våra frågor, våra sorger, vår trötthet, våra splittrade själar, vårt tvivel och vårt sökande efter helhet och mening? Undrar Åsa Bäckström en sökande nutidsmänniska. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 22.2.2003.)

Krister Andersson: "Biskopar, bli tydliga!" Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-23. Samtalet om tro ger mig viss olustkänsla. Ärkebiskop och biskopar är otydliga om fundamenten i tron. Tror Svenska kyrkans ledning fortfarande på trosbekännelsernas ordagranna formuleringar? undrar Krister Andersson, ledare för Svenska Missionsförbundet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 24.2.2003.)

Birgitta Fröjdendahl: "Mysteriet kräver ödmjukhet". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-24. "Tro och kunskap måste vila på ödmjuk grund. Det finns ett element av tvivel i all tro och ett element av tvivel i all kunskap. Varken ärkebiskop Hammars trosideologi eller konvertiten Birgitta Trotzigs poesi gör mig förvirrad eller nedstämd. Snarare tröstar det mig, skriver fil dr Birgitta Fröjdendahl i fortsatt samtal om trosmanifestet." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 25.2.2003.)

Werner Jeanrond: "Ett teologiskt hafsverk".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-26. Det pingst-katolska trosmanifestet formades utan intern diskussion i katolska kyrkan och pingströrelsen och bör enbart uppfattas som ett personligt vittnesbörd. Manifestet är inte ett genomtänkt teologiskt kyrkligt dokument, skriver den katolske teologen Werner G Jeanrond, som menar att både Svenska kyrkan och den katolska är i kris. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 27.2.2003.) I Kyrkans Tidning nr 9 (27 feb) Finns en längre artikel av Werner Jeanrond där han utvecklar sin syn mer ordentligt.

Anna Lindén: "Det måste vara sant".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-02-27. "...Det är betänkligt att det bara är unga och nyvigda präster inom Svenska kyrkan, som argumenterar för den kristna trons sanningsanspråk. Är det verkligen så att Svenska kyrkans biskopar genomgående delar Hammars teologi?" Anna Lindén är präst i Svenska kyrkan. (Kursiv - skribentens avslutning. Länk 28.2.2003.)

Gunnel Vallquist: "Renläriga jagar kättare". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-02-28. "När världen står i allvarligt nödläge blåser renlärighetens mönstergossar till teologisk strid. Det är ett spektakel, mina herrar, skriver akademiledamoten Gunnel Vallquist, som hävdar att vägarna till Kristus är många." Gunnel Vallquist är författare och professor och ledamot av Svenska Akademien. Hon har nyligen kommit ut med boken "Vad väntar vi egentligen på? Texter om kristen enhet 1968-2002", Cordia. (Se också nedan!) (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 1.3.2003.)

Nils-Eric Sandberg: "Hoppa inte över arvsynden!" Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Inlägg, 2003-02-28. "Teologerna har hoppat över en viktig faktor: arvsynden. Ty: exakt varför måste Gud låta sin son korsfästas för att vi ska få evigt liv?" Nils-Eric Sandberg ledarskribent i DN 1966-2000 kolumnist på SvD:s ledarsida. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 1.3.2003.)

Birgitta Fröjdendahl: "K G Hammars tro håller". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-03-01. "Den relativistiska teologi som Anna Lindén åberopar i sitt inlägg har i alla fall jag aldrig mött i kyrkan. Skrivet Birgitta Fröjdendahl fil dr." Replik till Anna Lindén "Det måste vara sant" den 27.2 (se ovan). (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 2.3.2003.)

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin: "Modern dogmatism skrämmer". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-03-02. "Kyrkoledare och teologer kan hamna i andlighetens utmarker där egna känslor och det kritiska förnuftet utgör den enda auktoriteten. Modern dogmatism tycks vara att det enda som är visst är att ingen visshet finns att få, skriver trosmanifestets upphovsmän Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin." Författarna till trosmanifestet "Jesus mer än en myt" (se ovan) som inledde debatten på Brännpunkt den 28 januari går återkommer här för att tydliggöra sin syn. Anders Arborelius är biskop i Stockholms katolska stift och Sten-Gunnar Hedin är föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 3.3.2003.)

Anders Mellbourn och Sven Mannervik: "Tjuvtrick, pastor Andersson".  Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-03-04. "När missionsföreståndaren Krister Andersson sätter gränser utåt och kräver bokstavstro står ärkebiskop K G Hammar faktiskt närmare Missionsförbundets teologi än dess egen ledare, skriver missionsförbundarna Sven Mannervik och Anders Mellbourn." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 5.3.2003.) Sven Mannervik är ordförande i  Immanuelskyrkans församling i Stockholm. Anders Mellbourn är styrelseordförande i Svensk Frikyrkopress (utgivare av Svenska Baptistsamfundets och Svenska Missionsförbundets gemensamma tidning Sändaren) och fd chefredaktör på Dagens Nyheter.

Lars Lindberg: "Otrevlig ton i samtal om ekumenik". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-04. "Missionsföreståndare Krister Andersson, Svenska Missionsförbundet, har gett sig in i debatten om Bibel och trosbekännelse. Som teolog inom denna kyrka har jag starka invändningar mot vad Andersson skriver på Brännpunkt den 23 februari. " (se ovan!) Lars Lindberg är pensionerad pastor och teol.dr. och en av missionsförbundets mest framträdande personligheter. (Kursiv - från inledningen till artikeln. Länk 5.3.2003.)

Ann-Marie Cervin: "Kristen för en sekund..." (Det korta inlägget har ingen egen webbadress, det finns i högerkolumnen på samma webbsida som Melbourn och Mannerviks debattinlägg.) Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Inlägg, 2003-03-04. "Jag stönar lite (men gläds!) över alla fina inlägg i trosdebatten och lutar mig till slut mot Torgny Lindgren, som tycks sammanfatta samtalet om tro i sista kapitlet i boken Till Sanningens Lov:.." (Kursiv - från inledningen till artikeln. Länk 5.3.2003.)

Vilgot Sjöman: "Kristi röst ibland". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-03-06. "Många fler än Vilgot Sjöman har brottats med en grym Gud - kyrkans största misslyckande. Efter ett långt liv förklarar den kontroversielle filmregissören i ett personligt inlägg i samtalet om tro att Vrång-Guden är störtad, men att Rösten ändå inte tystnar." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 7.3.2003.)

Biörn Fjärstedt: "Jag tror ordagrant på trosbekännelserna". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-06. Biörn Fjärstedt är biskop i Visby stift och ansvarig för Svenska kyrkan i utlandet. (Länk 7.3.2003.)

Krister Andersson: "Snuvan har lindrats". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-07. Krister Andersson, missionsföreståndaren för Svenska Missionsförbundet, svarar på kritiken från Lars Lindberg och Melbourn och Mannervik den 4 mars. (Länk 8.3.2003.)  

Mattias Agnesund: "Jag chockades av ordvalet". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-07. Skribenten kritiserar Gunnel Vallquists debattinlägg från den 28 februari. Mattias Agnesund är fil mag i lingvistik, medlem i Svenska Alliansmissionen och Svenska kyrkan. (Länk 8.3.2003.) 

Gunnel Vallquist: "Samfunden villkorar kristen enhet". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-08. "Mattias Agnesund, läs min text igen! Den berör ju inte alls manifestets innehåll, alltså den tro som de tre samfundsledarna bekänner. Den riktar sig uteslutande mot att deras proklamationer så tydligt riktar kritik mot brister i Svenska kyrkans förkunnelse. Brister finns i alla samfund, och kritiken mot dem hör hemma i det egna samfundet.  ...." (Kursiv - från inledningen till artikeln. Länk 9.3.2003.)

Per Olov Enquist: "Bara Jesus, inget annat". Svenska Dagbladet, Brännpunkt,  2003-03-09. "Nutidens pingströrelse borde avstå från oheliga allianser med gammaldags katolsk fundamentalism och i stället inse var den friska källan finns. Jesu ord, rent, klart och enkelt, befriat från tidens slam, skriver författaren Per Olov Enquist, som efterlyser en modern kristen fundamentalism." Svenska Dagbladet har en högst relevant fotnot: "Per Olov Enquists senaste bok har titeln Lewis resa, en roman om folkrörelsen Pingstväckelsen, vars svenska pionjär var Lewi Pethrus. Dennes sentida efterträdare är Sten-Gunnar Hedin, som tillsammans med den katolske biskopen Anders Arborelius inledde samtalet om tro på Brännpunkt." (Kursiv - SvD:s ingress och fotnot. Länk 10.3.2003)

Björn Erixon: "Förminska inte Kristus". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-10. (Länk 11.3.2003.) 

Olof Buckard: "Jag måste få djupandas" Svenska Dagbladet, Brännpunkt,  2003-03-13. "Tydlighet och tvärsäkerhet i samtalet om tro är bra för andligen bekväma. En lathund för intellektuellt trötta. Det poetiska öppnar mysteriet medan dogmatiken stänger. Visst är det tillåtet att ta ett djupt andetag i trons paradox, skriver gästpredikanten Olof Buckard. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 14.3.2003)

Ernest Fedder: "Röda Jesuord till Enquist". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-14. Artikelskribenten berättar om en Bibelutgåva på engelska enligt de riktlinjer som PO Enquist efterlyser i sitt debattinlägg (se ovan). (Länk 15.3.2003)

Peder Thalén: "Krossa kyrkors fikonspråk!" Svenska Dagbladet, Brännpunkt,  2003-03-15. "Kyrkans språkliga reliker är oacceptabla. Jesus själv är förebilden för liknelser och förståelse. Trosbekännelserna och gudstjänstformerna behöver reformeras, skriver Peder Thalén, som menar att KG Hammar visat vägen." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 17.3.2003). 
Kommentar: En återkommande referenspunkt i Brännpunktsdebatten har varit de båda fornkyrkliga trosbekännelserna, den apostoliska och den nicenska, som används i Svenska kyrkans gudstjänster. Så också i Thaléns artikel. När det gäller Thaléns historiska och kritiska syn på dessa bekännelsetexter finns det skäl att rekommendera Per Molanders understreckare "När Jesus och Gud blev ett - Rafflande skildring av striden kring arianismen" (SvD. 5.12.2001).  

Dag Sandahl: "Buckards teologiska saltomortal". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-15. En kort replik om den etymologiska betydelsen av ordet "aläteia". (Länk 16.3.2003) 

Seth Erlandsson: "Vad är av Gud och vad är av Enquist?Svenska Dagbladet, Brännpunkt, Replik, 2003-03-16. "Per Olov Enquists Jesus är inte ens den Jesus som Enquists reducerade Bibel vittnar om, skriver Seth Erlandsson, docent i exegetik." (Länk  17.3.2003.)

KG Hammar: "Lita på Guds kärlek". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-03-19. "Den gamla kyrkans språk blir inte värdelöst för att vi i dag har en annan världsbild än för tvåtusen år sedan. Och att använda Jesus för att skilja bort andra människor från Gud måste vara en djup självmotsägelse, skriver ärkebiskop KG Hammar i sitt avslutande inlägg i debatten om tro." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 20.3.2003).

Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin: "Att våga följa". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-03-24. "En andlighet som bara är till för egoistisk bekräftelse blir ytlig. Tron behöver förankring i det som är utom och bortom individen. I Jesu kallelse till ett liv i efterföljelse ställs människan inför sanningen om sig själv, skriver Anders Arborelius och Sten-Gunnar Hedin och avslutar därmed samtalet om tro och jungfrufödsel på Brännpunkt. " (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 25.3.2003).

"DEBATTGUIDE. Punkt för denna gång". (OBS! Texten finns i  högerkolumnen på samma sida som Arborelius och Hedins avslutningsartikel.) Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-03-24. Sune Olofson, redaktören för Brännpunkt summerar och avslutar. Han skriver bland annat: "... Den artikel i serien som nog berört läsarna - och även mig - mest är den av Vilgot Sjöman den 6 mars. En djupt personlig text som resulterade i många telefonsamtal och positiva mejl flera dagar efter publiceringen. "Den bästa gudstjänst jag bevittnat", "jag har inte gråtit på flera år, men nu gjorde jag det", hördes det i telefonen.... " (Länk 25.3.2003) 

Slut! Med KG Hammars inlägg den 19 mars och Arborelius och Hedins den 24 mars har Brännpunkt satt punkt för debatten om Bibelsyn och tro som började den 28 januari. Totalt har det publicerats 42 inlägg av varierande längd.  Avslutningen blev lite oklar. Först annonserade Brännpunkt att det var slut med KG Hammars avslutande inlägg den 19 mars, sedan ändrade man sig tydligen och gav en slutreplik till Arborelius och Hedin den 24 mars.

Extra! Som avslutning har Svenska Dagbladet webbpublicerat 35 av de ca 300 inlägg som skickats in till Brännpunkt men inte publicerats i papperstidningen. De är samlade och länkade på en egen sida här. På SvD:s webb är de länkade i en högerspalt på samlingssidan för Debatten om tro. Tyvärr finns inte webbredaktörens inlägg "Livets väg och kyrkans uppdrag" med. Det skickades in till Brännpunkt den 2 mars. Det webbpubliceras här den 21 mars, samma dag som SvD webbpublicerat en del av de inlägg som ej publicerats i papperstidningen. 

Nytt PS. Bo Strömstedt: "Ett PS av Tizian". Svenska Dagbladet, Brännpunkt, 2003-04-06. "Visst, samtalet om tro på Brännpunkt är avslutat. Men målaren Tizian, verksam på 1500-talet, ropar från en utställning i London. Expressens förre chefredaktör Bo Strömstedt, son till en pingstpastor, har sett utställningen och den aktuella filmen Magdalenasystrarna och anar en hotad nåd när historiskt auktoritära rörelser samskriver." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 7.4.2003.)

 

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org!  

 

till sidans början

Svenska Dagbladet. Övrigt:

Svenska Dagbladet, Synpunkt, 2003.02.02. Söndagen den 2 februari ägnas hela insändarsidan, Synpunkt, åt Hammardebatten. Totalt 8 inlägg, 7 korta (max 700 tecken) och ett lite längre (runt 2000 tecken) av Bernhard Magnusson med rubriken "Vi klentrogna bör stanna kvar". Inget av detta finns utlagt på SvD:s webb (åtminstone inte i nuläget). (Ej utlagt på Internet - Uppgift den 8.3 - missat vid första redigeringen.)

Susanna Baltscheffsky: "Hammars tvivel upprör". Svenska Dagbladet, Nyheter, 2003.02.10. "Ärkebiskop KG Hammar rör upp starka känslor inom kyrkan. Kyrkans ledare bör inte tvivla på att jungfrufödseln och miraklen faktiskt har ägt rum, anser många, inte minst på gårdagens högmässor. Flera präster är öppet kritiska och Svenska kyrkans ansvarsnämnd har behandlat flera anmälningar mot KG Hammar." (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 10.2.2003.) 
  * "Vad blir då kvar av den kristna tron?" Insändare som kommenterar en av de korta intervjuerna i ovanstående nyhetsreportage. Den skickades in till Synpunkt på Svenska Dagbladet den 10 februari men har ej publicerats. Den publicerades här den 24.2.2003.)

Carl Otto Werkelid: "Med en sällsynt känsla för tajming". Svenska Dagbladet, Kultur, 2003.02.12. "Det händer att böcker kommer i så precis rätt tid att man för ett ögonblick kan tro att avsändaren är någon högre situerad än författare, förlag och tryckeri i förening - om nu en sådan allmakt över huvud taget går att tänka. Som den här boken råkar handla om Gud själv är ju tanken på en iscensättning från högsta ort inte avlägsen. Med ett litet understatement får väl Gud - i ett troende perspektiv - sägas ha uppvisat en sällsynt känsla för tajming tämligen ofta genom historien." Carl Otto Werkelid är kulturchef på Svenska Dagbladet. (Kursiv - SvD:s ingress. Länk 13.2.2003.)

Svenska Dagbladet, Synpunkt, 2003.02.15. Lördagen den 15 februari ägnas hela insändarsidan, Synpunkt, åt Hammardebatten. Totalt 9 inlägg, 8 korta (max 700 tecken) och ett lite längre (runt 2000 tecken) av teol.stud Anna Malmqvist med rubriken "Tro är något mer än dogmer". Inget av detta finns utlagt på SvD:s webb (åtminstone inte i nuläget). (Uppgift 16.2.2003)  

Svenska Dagbladet, Synpunkt, 2003.02.21. Ett upprop med rubriken "Hammar öppnar för en dialog" undertecknat av kyrkomötesombud Eva Zetterberg (v), Lennart Koskinen (POSK), Olle Burell (s), Hans Ulfvebrand (m). Samma upprop publicerades på ledarsidan i Kyrkans Tidning nr 8/2003 under rubriken "Stöd för KG Hammar". Uppropet presenterades av Kyrkans Tidnings chefredaktör Olav S Melin: "I uppropet nedan uttalar fyra kyrkomötesombud sitt stöd för ärkebiskop KG Hammar och den debatt om trons innersta väsen han initierat. Det är en inbjudan att lyssnande och prövande söka tydlighet i uppgiften att förmedla det kristna budskapet, skriver de. Anmärkningsvärt är att två kyrkoherdar och två lekmän som politiskt representerar helt olika ideal kan enas i stödet för kyrkans ärkebiskop." (Ej utlagt på Internet - Uppgift den 8.3 - missat vid första redigeringen.)

Astrid Söderbergh Widding: "Det hastar att rädda kristenheten". Svenska Dagbladet, Kultur, den 21 februari 2003. Recension av Gunnel Vallquist: Vad väntar vi egentligen på? Texter om kristen enhet 1968-2002, Cordia. Akademiledamoten Gunnel Vallquists röst är profetiskt uppfordrande när hon manar alla kristna att höja sig över de småaktigheter som skiljer kyrkorna åt. (Kursiv SvD:s ingress - Länk 22.2.2003) 

Ola Sigurdson: "Williams låter sig ifrågasättas av Kristus". Svenska Dagbladet, Kultur, den 3 mars 2003. Recension av Rowan Williams: Kristusdomen. När rätten spränger gränser. (Verbum). Rowan Williams är nyutnämnd ärkebiskop av Canterbury, överhuvud för hela den världsvida anglikanska kyrkan. (Länk 4.3.2003) (Se presentationen av Rowan Williams på det engelska nätverket Sea of Faith's webbplats.)

Magnus Jacobson: "Bibeln har inget facit".  Svenska Dagbladet, Idag, den 6 mars 2003 (Serie på Idag). "De rigida, som håller på dogmen mot de flexibla, som betonar den egna upplevelsen. Så ser psykologen Sigvard Rubenowitz på den Jesusdebatt som rasat på SvD:s Brännpunkt den senaste tiden. Påven Johannes Paulus II är en självklar uttolkare av bibelns budskap för många. Frågan är hur länge till en västerländsk religiös ledare kan bestämma vad andra ska tro." (Kursiv SvD:s ingress - Länk 7.3.2003) 

Ur en nekrolog över prästen och St:a Katharinastiftelsens skapare, Margit Sahlin, av Christina Odenberg, biskop i Lund. Den citerade delen av nekrologen fungerar som ett väsentligt inlägg i den pågående debatten från en av Svenska kyrkans portalgestalter. (7.3.2003)

Signaturen Kajenn på Marginalen. "Inlägg i debatten". En dagsvers. (Länkt 10.3.2003)

Lars Hillås: "En mänsklig tolk". Svenska Dagbladet, Kultur, 2003.03.16. Intervju med KG Hammar. "Ärkebiskop KG Hammar har anklagats för att tvivla: Tvivla på att Bibeln är sann, tvivla på jungfrufödseln och tvivla på att Jesus verkligen kunde gå på vattnet. själv säger han att det är ytterst sällan han tvivlar, och menar att hans kritiker utgår från en felaktig syn på både tro och sanning." (Kursiv SvD:s ingress - Länk 17.3.2003) Kort om Karl Gustav Hammar i anslutning till intervjun.

Lars Hillås: "Kyrkans dogmer är sanningen". Svenska Dagbladet, Kultur, 2003.03.18. Bokstav och tro 1. Intervju med Anders Arborelius, biskop i Stockholms katolska stift. "Biskop Anders Arborelius är katolska kyrkans främste företrädare i Sverige. Guds ord är för honom som katolik inte i första hand bibeltexterna, utan den tolkning som katolska kyrkan gör av dem. Han accepterar uppgiften att som biskop förklara tron på ett auktoritativt sätt." (Kursiv SvD:s ingress - Länk 19.3.2003)

Lars Hillås: "Rabbinen tolkar lagen fritt". Bokstav och tro 2. Svenska Dagbladet, Kultur,.2003-03-21. Intervju med Phil Spectre, överrabbin i Stockholm. (Länk 23.3.2003)

Svenska Dagbladet, Synpunkt, 2003.03.24. Måndagen den 24 mars ägnas återigen hela insändarsidan, Synpunkt (Del 1, s. 31), åt Hammardebatten. Det är samma dag som SvD satt punkt för för trosdebatten på Brännpunkt. Totalt är 8 insändare införda, ett lite längre med rubriken "Öppenhet utestänger inte tron" av Börje Svensson, 5 korta (max 700 tecken) och ett ännu kortare under Kort sagt. Inget av detta finns utlagt på SvD:s webb (åtminstone inte i nuläget). (Uppgift 25.3.2003)  

 

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org!  

 

till sidans början

Dagens Nyheter.

Leif Zern: "Vem ska man tro på - Jesus eller Ekelöf?". Dagens Nyheter, Kultur, Kommentar 2003-02-07. "...Hellre än om Ordet, så vitt jag förstår hjärtpunkten i Luthers lära, talar Hammar om en "mystisk dimension" och om ett "poetiskt sätt att tänka"..... För den som i likhet med mig inte är religiös kan detta förefalla sympatiskt. Men om jag vore intresserad av att undfå samma mystiska upplevelser som Hammar - varför skulle jag då över huvud taget gå i högmässan eller julottan? Till den sortens skådande behöver man som bekant ingen kyrka. Jag kunde lika gärna stanna hemma och lyssna på Bruckners åttonde symfoni eller läsa några rader av Jehuda Halevi eller Gunnar Ekelöf....." (Kursiv - från artikeln.). Leif Zern är fast medarbetare i DN:s kulturredaktion. Kommentaren är inte utlagd på DN:s webb. Den som är DN-prenumerant kan ta fram texten via DN:s Arkiv. Den kan också tas fram via Presstext.

Kerstin Vinterhed: "Bokstavstron förvandlar Bibelns berättelser till sagor". Dagens Nyheter, Familj (sidan 19 i Kulturdelen) 2003-02-09. "Trospoliser på bägge sidor, kristna såväl som ateister, har bråda dagar för närvarande. ..... Låt mig mot denna trista fanatism uppställa den store 1900-talsteologen Rudolf Bultmanns avmytologiserings- program där han hävdar att just om man insisterar på att allt i Bibeln är "sant", just då förvandlar man des berättelser till sagor. Vad det gäller är i stället att söka efter den djupare sanning som göms bakom berättelserna, det som Bultmann kallar kerygma. Först om vi "avmytologiserar" de bibliska berättelserna kan de drabba oss här och nu som berättelser om våra egna liv....." (Kursiv - från artikeln.) Kerstin Vinterhed är präst och journalist. Den korta artikeln är inte utlagd på DN:s webb. Den som är DN-prenumerant kan ta fram texten via DN:s Arkiv. Den kan också tas fram via Presstext.

"Vår tro är oss en sluten borg". Dagens Nyheter, Huvudledare  2003-02-14. "Sedan Svenska kyrkan fick fri luft under predikstolarna har den blivit betydligt intressantare. För första gången på mycket länge väcker en inomkyrklig trosstrid, som inte gäller kvinnans ställning, uppmärksamhet." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 15.2.2003.)

Viggo Cavling: "Smått road av uppståndelsen". Dagens Nyheter, Fokus Söndagsintervjun (del 1, s.12)  2003-02-16. ""Måste man tro på det?" frågade en journalist angående Marias jungfrudom, och svaret - "det finns inga måsten" - skapade en het debatt i Kyrkosverige. KG Hammar ler åt larmet. Han ser debatten som härlig." (Kursiv - DN:s ingress. Länk 17.2.2003)

Lars Olof Franzen: "Så blir Bibeln ett försvar för enfald". Dagens Nyheter, Kultur, Kommentar 2003-03-06. "... Föreställningen om jungfrufödseln är oberoende av hur det faktiskt gick till. Och för oss rationalistiska agnostiker som ändå har respekt för människors tro är den bokstavliga tron att Jesus faktiskt dog för våra synder och flög upp till himmelen där han väntar på de rättroende ett sätt att krympa betydelsen av av Bibelns berättelser. Den symboliska tolkningen av religionen är inte mindre kraftfull än den naivt bokstavliga. Tvärtom....." (Kursiv - från artikeln.) Lars Olof Franzén ingår i DN:s kulturredaktion. Den korta texten är inte utlagd på DN:s webb. Den som är DN-prenumerant kan ta fram texten via DN:s Arkiv. Den kan också tas fram via Presstext som är en betaltjänst. (Uppgift den 7.3.2003)

Stoika Hristova: "Hellre Moder än Jungfru". Dagens Nyheter, Kultur Essä, 2003-03-14. "Att vara kristen är att tro på Undret om en människa som var Gud. Men dogmen om jungfrufödseln ställer sig mest i vägen, skriver Stoika Hristova apropå en debatt."  (Kursiv - DN:s ingress. Länk 17.2.2003 )

 

 

OBS! OBS! Nytt 14.11.2014. Denna sida är arkiverad på archive.org i USA. Där fungerar alla länkar. 
Jesusdebatten 2003 via archive.org!  

 

till sidans början

Svenska Dagbladet. Debattforum på Internet:

På Svenska Dagbladets debattforum har biskop Arborelius och pingspastor Hedins artikel "Jesus mer än en myt" satt igång en engagerad folklig diskussion för och emot KG Hammar, trosmanifestet och olika trossatser. 

Carl Gustaf Olofsson: "Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro!". Insänt till BrännpunktSvenska Dagbladet den 28 januari. Den refuserades dock. Den publicerades då på SvD:s debattforum på Internet på den debattdel som öppnats i anslutning till artikeln "Jesus mer än en myt". Det blev i två delar eftersom inläggen är begränsade till 4000 tecken (repliker till 2000 tecken). Inlägget är en modifierad och något längre variant av ovanstående debattartikel till Kyrkans Tidning. (Länk 29.1.2003)

"Tro är vilja". Replik den 3 februari av pseudonymen "silver" till  "Biskop Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin osynliggör kristen tro!". (Länk 5.2.2003)

"Jodå, jag anser också att kristen tro handlar om sant och falsk". Replik till "silver" den 4 februari av Carl Gustaf Olofsson. Skribenten upptäckte till sin överraskning att repliker är begränsade till 2000 tecken. Så repliken blev i två delar eftersom den var något över 3000 tecken. Länk till repliken på Svenska Dagbladets debattforum. (Länk 5.2.2003)

 

till sidans början

Övrigt.

Christina Larsson: "En diplomat med känsla för mystik". Sändaren, nr 3/2003. "Jag vet inte om jag ska bli ledsen eller arg när jag kritiseras för min bibelsyn, säger ärkebiskop KG Hammar. Det är beklagligt att vissa grupper och människor vill ha tolkningsprivilegium och tolkar alla andra så negativt som möjligt.

Vi nr 5 (27 feb) "Tro & vetande". "Andlighet ligger i tiden. Jungfrufödsel, uppståndelse och andra religiösa frågor diskuteras åter på fullt allvar. Naturvetenskapen skakar på huvudet och svarar med en ny forskningsgren - neuroteologi. Och religionskritikern Ingemar Hedenius har fått nytt liv." Tidningen Vi har i detta nummer en temasektion på 14 sidor kring tro och vetande. (Ej utlagt på Internet)

Kajsa Ahlstrand: "Varför gråter de fromma?". Svensk Kyrkotidning nr 10/2003, Ledare. Ledaren ger bland annat lite historiskt perspektiv med anknytning till debatten kring biskop Robinsons bok Honest to God från början av 60-talet och reaktionerna på Nathan Söderbloms kristendomssyn. (Länk 9.3.2003) 

Gunnar Fredriksson: "Fåfänga försök att förklara underverk". Aftonbladet, Kolumn, 2003-03-10. (Länk 11.3.2003)   

 

Epilog hösten 2003: 
Robert Odén: "Jesusdebattörer möttes".  Kyrkans Tidning, Reportage nr 48/2003. Lördagen den 22 november träffades huvudaktörerna i vinterns och vårens Jesusdebatt - ärkebiskop KG Hammar, katolske biskopen Anders Arborelius och pingstpastor Sten-Gunnar Hedin -  på Sigtunastiftelsen för diskussion och samtal. (Länk 28.11.2003)

 

 

Till sidans början! [bakgrundsbild]


Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Artiklar publicerade på Språk, tro och religion
Existentiell livssyn - kristen tro? - webbok/titelsida (extern)
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97 (extern)
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern)
Fyra klassiska bekännelsetexter
  (extern)
Länkar med anknytning till olika artiklar
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)


Webbredaktör Carl Gustaf Olofsson - e-post: stor2@existentiell-tro.net

 

 

till sidans börjanApropå debatten om
bibelsyn och tro.

Ur Christina Odenbergs nekrolog om Margit Sahlin, präst och St:a Katharinastiftelsens skapare.

".... Det finns ett annat ord, som Margit ofta citerade och som också betytt mycket för mig i min egen trosreflektion. Det handlar om Augustinus ord "älska Gud och gör vad du vill". Ett ord som ligger så i linje med hennes tal om att ständigt söka sig längre in mot Guds verklighet. Den senaste tidens artiklar i pressen om jungfrufödsel och under hade Margit funderat mycket över under årens lopp. Hon hade med sin grundmurade tro en så befriande syn. På frågan måste man tro så eller så, sade hon alltid: "Man måste inte tro på någonting. Det gäller att försöka lyssna ut vad de olika trosformuleringarna vill uttrycka". Apropå under kan hon säga: "De är inte avsedda att vara objektiva krönikor. De är hänförda vittnesbörd om omtumlande händelser, där lärjungarna har anat vem dess mästare i verkligheten är." Med djup tro, gedigen teologisk kunskap och något av Augustinsk frimodighet har Margit lärt mig att söka inåt för att våga se fritt."

Christina Odenbergs är biskop i Lund. Nekrologen var införd i Svenska Dagbladet (Familj, s. 25) onsdagen den 5 mars 2003. Hela nekrologen kan läsas i pdf-format. Det kräver att man har Acrobat Reader på sin dator.

 

 

 

Till sidans början!