Länk till webbplatsens förstasidaExistentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet       
Språk & Existens, Stockholm, 1999        

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr) eller lånas på bibliotek

Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

Uppgifter om hypertextboken
Existentiell livssyn - kristen tro?

Ett publiceringsprojekt i webbteknikens frontlinje!
I och med ebokspubliceringen så är denna sida historia och kuriosa! 

 

Version 6.01: (25 februari 2007)
Den korta presentationen av varje kapitel som introducerades i version 6.0 har ändrats för kapitel 2 och kapitel 7. De ger nu en bättre uppfattning om kapitlets innehåll. Denna korta kapitelpresentation finns på tre ställen. På nätbokens titelsida, i innehållsförteckningen och i början av respektive kapitel. Dessa sidor har fått ny versionsbeteckning, dvs Version 6.01. På övriga sidor finns beteckningen Version 6.0 kvar.

Version 6.0: (20 november 2006)
Det har lagts in en något ljusare bakgrundsbild i samtliga bokkapitel för att öka läsbarheten. Bekännelsetexterna har fått en helt ny bakgrundsbild. De har därmed blivit betydligt läsvänligare. Det har gjorts en liten ändring av styckelayouten. Indraget har tagits bort när det är en tom rad innan det nya stycket. En del överflödiga länkar har tagits bort. Kringinformation som hunnit bli gammal har tagits bort eller uppdaterats. Typsnittet för kapitelrubriker har ändrats från Times New Roman till Arial. 
     Den mest märkbara förändringen är att det kommit till mycket korta summeringar av innehållet i respektive kapitel på tre ställen. I den korta innehållsförteckningen på bokens titelsida, den stora innehållsförteckningen och i anslutning till kapitelrubriken i början på varje kapitel. Utgångspunkten har varit den descriptiontag på 140 tecken som en del sökmotorer använder som presentation och som funnits med i källkoden sedan boken först publicerades på Internet under 1998. Dessa korta sammanfattningar bidrar till att ge en snabb överblick och en ganska tydlig aning om innehållet. Längden varierar mellan 110 och 205 tecken.
     De smärre korrekturändringar som gjorts online sedan januari 2002 finns nu med i Version 6.0 av hypertextboken. Det framgår nu också tydligt att även den hemladdningsbara hypertextboken är gratis. Om man skulle brinna för att betala är den enda möjlighet att beställa en dedikationsfil som skickas via epost och som kopplas till hypertextboken som man har laddat hem. På titelsidan i den hemladdade boken är det bara att klicka på Dedikation så framgår det hur man beställer. 

Version 5.1:
(17 februari 2002) Tabellredigeringen har ändrats i samtliga kapitel så att det blir mindre text per rad. Det ökar läsvänligheten. Inte minst vid utskrift.
      I början av varje kapitel har tillkommit en länkad innehållsförteckning med kapitlets underrubriker. Vid varje underrubrik har det lagts in en knapp med en länk tillbaka till innehållsförteckningen. Det förbättrar den omedelbara överblicken. En likadan knapp har lagts in i anslutning till varje artikel i Augsburgska bekännelsen. Det gör det lättare att bläddra fram och tillbaka mellan artiklar och innehållsförteckning. 
     Färgen på länkarna är ändrade så att de behåller samma färg även när de en gång har använts. Jag har allteftersom börjat uppleva den förändrade färgen både som irrelevant och som störande rent estetiskt.
    En del korrekturfel är rättade. De flesta i kapitel 7 (ett tiotal). 
    Ett fel i en länk i underskiktet med bilder har rättats till. Ett par länkar på länksidan har uppdaterats.
   (23 februari 2002): Det har gjorts en liten uppdatering i på en kringsida plus att några länkar i litteraturlistan har uppdaterats. Dessa båda filer har beteckningen v5.01. 

Version 5:
(16 december 2001) Den viktigaste ändringen är att de länkar som hänvisar till såväl online-versionen av boken som till texter som finns på webbplatsen Språk, tro och religion har uppdaterats efter flyttningen i oktober 2001 till www.existentiell-tro.net
Övrigt:
(1) Första delen av titelsidan har fått en något annorlunda layout. Den är nu mer i linje med resten av boken. 
(2) Innehållsförteckningen har fått ny layout. 
(3) En redigeringsmiss som gett rejält med luft på två ställen i kapitel 2 har rättats till. 
(4) En felaktig kapitelrubrik till såväl notdel som person- och sakregister till kapitel 7 har rättats. 
(5) När det talas om denna hemladdningsbara version av boken talas det nu genomgående om hypertextboken. Det är mer i linje med det språkbruk som används. 
(6) Den grupp av länkar som finns i början av varje kapitel har gjorts tydligare. Nu framgår det tydligt att det finns länk till såväl kapitlets innehållsförteckning som att det finns två länkar till person- och sakregister, en till hela boken och en till kapitlet ifråga.
(7) Smärre korrekturrättelser av språk och felaktiga interna länkar. 
(8) Bokens speciella länksida har gåtts igenom och uppdaterats. I början på hösten visade det sig att en hel del länkar inte fungerade. I de flesta fall beroende på flyttning till nya webbadresser. Dessa har rättats till. Det har också gjorts en del kompletteringar.

Version 4.01 :
(22 maj 2000) Fem filer där maginalredigeringen inte fungerade som avsett i Netscape har korrigerats. Det gäller bland annat denna fil och filen med sammanställning av bekännelsetexter.

Version 4: 
(5 maj 2000) Visavi version 3 till 3.03 som kom i november 1999 är det små förändringar i denna nya version. Det är mindre korrekturrättelser, varav ett par felstavningar i litteraturlistan. Några ofullständigheter i litteraturlistan som sluppit igenom många granskningar har kompletterats. Bakgrundsbilderna har bearbetats något för att förbättra läsbarheten. Men det har också medfört en estetisk vinst. Såväl speciallänken (extern) som länkar till andra webbplatser är redigerade så att de automatiskt öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren (se vidare Hypertextredigering). För övrigt se de ändringar som redovisats från och med den 23.11.1999 när förra versionen gjordes.

Version 3 : Slutredigerad bok, ny webbdesign, litteraturhänvisningar, Augsburgska bekännelsen mm.
(november 1999) Version 3 är den första slutredigerade versionen av boken Existentiell lisvssyn - kristen tro? som hemladdningsbar hypertextbok. Vad som innefattas i begreppet slutredigering definieras i texten Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem. Övergripande innebär det att det inte kommer att göras några ändringar som påverkar bokens innehåll.
      I och med version 3 har den hemladdningsbara hypertextboken också fått den nya webbdesign som successivt har införts på webbplatsen under oktober 1999. De bakgrundbilder och lister som utgör en viktig del av designkonceptet är egen produktion. Lind och fur är de båda träslag som nu präglar bokens grafiska formgivning. 
      I Appendix 1 har Augsburgska bekännelsen i sin helhet tillkommit. Därmed rymmer bokens appendix fyra av Svenska kyrkans mest centrala bekännelsetexter. 
      Sättet att redovisa litteratur har anpassats till gängse publiceringskonventioner. Det innebär att alla boktitlar nu är kursiverade. Artikelrubriker har anföringstecken. Det innebär att man direkt kan se om en referens är en bok eller en artikel. 
      Boken har fått en korrekturgenomgång. De sista kompletteringarna av litteraturlistan har gjorts. Några formuleringar har ändrats. För detaljer se Redovisningar av ändringar och tillägg fram till dags datum.
      I den länksamling till olika delar av boken som finns i slutet på varje kapitel har tillkommit länkarna [kringsidor] och [information och råd]. Två nya länkade pilar har tillkommit bland blädderlänkarna. Länk till kapitlets början. till kapitlets - eller sidans - början.  Länk till slutet av kapitlet. till kapitlets - eller sidans - slut.

 

 

Bokens författare. Hösten 1999.

Lycka till med hypertextboken!

Carl Gustaf Olofsson
Stockholm - Bagarmossen
10.10.2006.
stor2@existentiell-tro.net

 

 

 

 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]
[Till sidan för hemladdning av boken]

list av lind

Existentiell livssyn - kristen tro?:
Introduktion: Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi.
Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet
Innehållsförteckning.

[Blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna.]

 

Enda sättet att betala något till författaren om man så skulle önska är att beställa en dedikationsfil till den hemladdade hypertextboken. Se vidare [Dedikation]

 

Till sidans början!