Länk till webbplatsens förstasida Existentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet        
Språk & Existens, Stockholm, 1999     
  
Ebok, Alternaliv förlag, 2014, 2020.
Tryckt bok, Alternaliv förlag, 2020.     

 

 

Gratis sedan 1998!  
Boken kan läsas online och skrivas ut kapitelvis. Så har det varit sedan publiceringsprocessen började sommaren 1998.  

OBS!! Tryckt bok 2020!!  

 

Sedan senvåren 2020 finns boken i tryckt form. Det är resultatet av ett oväntat initiativ av förlaget Alternaliv. Den tryckta boken har försetts med ett nyskrivet förord. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar från 269 kronor. Den finns även som ebok. Den gamla eboken från 2014 är borttagen. 
Fråga gärna efter boken på ditt bibliotek!

Länk till Bokus - Adlibris 
"Bok 2020" - flik på Gustafs videoblogg.  
Facebooksida för boken
Diskussionsgrupp för boken på Facebook

Nedladdningsstatistik 2004 - 2012!

 

Innehållsförteckning

 

 

Kort presentation av boken

Introduktion: Om delaktighetens
livshållning, demokrati och teologi

Kapitelpresentation 

PS Juni 2012

 

Kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet

Om existentiell religiositet och de traditionella religiösa språkens växande oförmåga att ge ord åt de viktigaste sidorna av våra liv 


1. Existentiell religiositet.
2. Finns det en existentiell kristendom?
3. De traditionella religiösa språkens svaghet.
4. Behovet av existensreligiösa språk.

    noter och register

 

Kapitel 2. Ansvar och flykt 

En analys av ansvarighetens och flyktens hållning och hur dessa hållningar påverkar upplevelserna av mening, hopp och självrespekt. Analyserna ger också en existentiell och icke-teistisk infallsvinkel till centrala kristna begrepp som synd, skuld, nåd, omvändelse och frälsning


Inledning. Samvetets, hjärtats och sanningens röster.


I . Ansvarighetens hållning.

1. Självrespekt och värdighet.
2. Genombrottsupplevelser.
3. Den existentiella sorgeparadoxen.
4. Allmänmänskliga erfarenheter.
5. Flyktens hållning.
6. Tre betydelser av begreppet synd.
7. Flykt och ondska.
8. Från flykt till ansvarighet.
9. Barnets oskuld.


II. Persongrunden och religiös längtan.

1. Persongrunden.
2. Ansvar och frihet.
3. Flykt och bundenhet.
4. Religiös längtan kontra begär.
5. Transcendens och gudslängtan.
6. Persongrund, båtskrov och hopp.


III. Två motstridiga krafter.

1. "Guds röst" och "frestarens".
2. En integrativ och en tillbakahållande kraft.
3. "Frestaren" och frestelsen att fly.
4. Komplikationer och nyansering.
5. Ansvarighetstesen.
6. Ansvarighetens hållning och biblisk tradition.
7. Sammanfattning.
    noter och register

 

Kapitel 3. Utsatthet och transcendens

En analys av hur vårt förhållande till den smärtsamma sidan av våra existensvillkor påverkar utvecklingen av vår förmåga till medkänsla och möjligheten till existenserfarenheter som kan förändra våra liv

 
1. Mänskliga existensvillkor.
2. Existentiell ensamhet och utsatthet.
3. Flykten undan den existentiella särskildheten.
4. Särskildhet och transcendens.
5. Ömhetens och medkänslans blick.
6. Erfarenhet, vision och kallelse.
7. Transcendenserfarenheter och tolkning.
8. Förnekelse kontra accepterande.
9. Existensvillkorstesen.
10. Komplikationer.
11. Transcendenserfarenheter och psykiska försvar.
12. Existensvillkor och kultur.

     noter och register

 

Kapitel 4. Skrift, ande och kultur

En evolutionär syn på förnuftets och kärlekens människotillblivelse och kulturens centrala betydelse i denna tillblivelseprocess 


1. Kärlek och medvetet tänkande.
2. Förnuft kontra logiskt tänkande.
3. Förnuft och kritisk dialog.
4. Big Bang och kärleken som möjlighet.
5. Skrift och ande.
6. Kulturprocess och pågående skapelse.
7. Kulturprocesstesen.
8. Kunskapens träd och människans tillblivelse.
9. Opersonlig utveckling och personlig historia.
10. Existentiell kontra kosmologisk gudsfråga.
11. Gudlöshet eller kristen gudstro?
12. Delaktighetens livshållning.
     noter och register

 

Kapitel 5. Kristusseende och kallelse

En existentiell och icke-teistisk tolkning av Jesu uppståndelse, korsets mysterium, frälsande tro, kristen eskatologi och Jesu domsförkunnelse


1. Passionsdramat och döden.
2. Död, uppståndelse och kristusseende.
3. Korset; den bärande kärlekens tecken.
4. Konstitutiv respektive restitutiv uppståndelsetolkning.
5. Personlig respektive universell kallelse.
6. Från lärjungakallelse till apostlakallelse.
7. Den bejakade kallelses kraft.
8. Nattvard och existentiell uppståndelsetro.
9. Korset och Kristi närvaro.
10. Universalitet och särart i kristen tradition.
11. I nuets liv bortom döden.
12. Jesu domsförkunnelse och 'frälsande tro'.
13. Kristusseendet, en universell mänsklig möjlighet.
     noter och register

 

Kapitel 6. Existentiell tro

En analys av begreppet tro som ger argument för att de existentiellt mest angelägna frågorna kring tro, otro och icke-tro gäller något annat än  tron på en personlig Gud och ett liv efter döden 


1. Den teistisk-metafysiska trosproblematiken.
2. Hjärtats förhärdelse och existentiell tro.
3. Existentiell tro och andlig utveckling.
4. Det existentiella tvivlet.
5. Tvivel, tro och kristen kyrka.
6. Ett ofrånkomligt vägval?
7. Tro, förnuft och demokrati.

    noter och register

 

Kapitel 7. De två portarnas kyrka

Om kyrkans kallelse utifrån ett existentiellt och icke-teistiskt perspektiv och visionen av en bred folkkyrka som genom rit, förkunnelse, dialog och kunskapssökande stödjer kärlekens och förnuftets inkarnering i världen


1. Två kallelser.
2. Delaktighetens livshållning och den universella kallelsen.
3. Insikt, gestaltning och begreppslig kunskap.
4. Den kristna kyrkans födelse.
5. Kyrkans kallelse.
6. Dop, nattvard och konfirmation.
7. Personlig kallelse och avgörelse.
8. Kunskapssökande och teologi.
9. Kyrkan och demokratins värdegrund.
10. Kultursituation och kyrkans frånvaro.
11. Stödet för delaktighetens livshållning.
12. De två portarnas kyrka.
13. Innanför och utanför.
14. Några förutsättningar för de två portarnas kyrka.

     noter och register

 

Kapitel 8. Kristendomens mörka skuggor

En analys av den speciella troslogik som gång på gång genom kristendomens historia gett upphov till förtryck, lidande och död 


1. Den 'sanna trons' mörka skuggor.
2. Den konkreta trons inre logik.
3. Makt och troskonflikter.
4. Personlig fromhet och trons logik.
5. Den kristna kyrkans trovärdighet.

    noter och register

 

Kapitel 9. Kultur, dialog och kristen tro

Om ett kunskapsfilosofiskt problem, gränsen mellan kristet och icke-kristet och visionen av en gränsöverskridande dialog i en mångkulturell värld - och tillika en sammanfattning


1. En existentiell livssyn

2. Övertygelser, hypoteser och dogmer.
3. Kunskapsanspråk och verklighetsförankring.
4. Existentiell verklighet och kristen tro.
5. Den existentiella kristendomstesen.
6. Innehåller den kristna Bibeln två olika heliga skrifter?
7. Hemhörighet i kristen tradition.
8. Att vara lojal mot en fråga.
9. Gränsöverskridande dialog i en mångkulturell värld.
10. Kristen tro?

     noter och register

 

Person- och sakregister

Litteratur

Appendix 1. Bekännelsetexter. Sammanställning

Den apostoliska trosbekännelsen
(plus den romerska dopbekännelse som är ursprunget.)

Den nicenska trosbekännelsen
(två översättningar)
Den athanasianska trosbekännelsen
Den augsburgska bekännelsen
Syndabekännelsen
(fem varianter)

 

Webbspecial

Sidantal för bokens olika delar 
Principer för ändringar och tillägg
Redovisning av ändringar och tillägg (extern)
Internetlänkar (extern)
Sammanställning av kringsidor
Information och råd

 

[innehållsförteckningens början] [bakgrundsbild]

TI INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 - LI RE BEK
iK1 iK2 iK3 iK4 iK5 iK6 iK7 iK8 iK9  

[Litteratur]
[Person- och sakregister]
[Innehållsförteckning]
[Länkar med anknytning till boken]

[Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsida (extern)]
[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)]
[
Blogg Nr 118. ”Existentiell livssyn – kristen tro?” har blivit en tryckt bok]

Till sidans början