Länk till webbplatsens förstasida Existentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet        
Språk & Existens, Stockholm, 1999       
Ebok, Alternaliv förlag, 2014    

   

 

 

 

webbpublicering - special

Länkar med anknytning till boken

Länksamling

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
TI INT KP LI INH RE BEK Till länksidans slut

Senaste tillägg eller uppdatering:

(En fullständig genomgång av länkarna är påbörjad 21.2.2010!) 

 

 

Länkarna är organiserade utifrån anknytningen till de olika kapitlen i Existentiell livssyn - kristen tro?. Det finns också en ruta med en liten samling användbara länkar.

 

Denna länksida tillkom i mars 1999 i samband med en större genomgång av bokens filer och struktur. En tanke är att de som har laddat hem boken som hypertextbok lättare ska kunna överblicka och få tillgång till det tillskott av länkar som sannolikt kommer så småningom. En annan fördel är att jag inte behöver göra nya nedladdningar av enskilda bokkapitel för att jag upptäckt länkar av intresse för den problematik som diskuteras. 

Datumformen är för att man lätt ska se om det har tillkommit något sedan man besökte sidan sist. Den eller de nya länkarna kommer under en tid att markeras Nytt! och datum. Principen för att en länk ska tas med är att den hänvisar till en text eller till uppgifter med direkt relevans för något problem som diskuteras i boken.

 

(Inom parantes anges datumet för den sist tillkomna länken)

 

The Crisis of Faith: A radical response.
Föredrag hållit i Brisbane, Australien, i oktober 2000 av Duncan Park. Han är samordnare i Pilgrim Network och är också med i ledningen för det engelska nätverket Sea of Faith. Föredraget har omedelbar relevans för den syn på religiositet och kristen tro som kommer till uttryck i såväl artikeln "Har kristen tro en framtid?" som i boken Existentiell livssyn - kristen tro?
(länk 30.9.2001)

 

 

Länkar till kapitel 1. Livssyn, språk och religiositet [K1]

*  Dietrich Bonhoeffer: Dietrich Bonhoeffer Homepage (ny webbadress 24.9.2001) är en fullmatad sajt om forskning, textutgåvor mm.
Karl Barth: (Se nedan!)
Don Cuppit: "Our dual agenda"  (föredrag, Sea of Faith's hemsida).  På Sea of Faith's hemsida finns flera föredrag av Don Cupitt hållna vid Sea of Faith's årliga konferens. Utöver i England finns nätverket Sea of Faith även i Australien och på Nya Zeeland. (samtliga länkar uppdaterade 21.2.2010)
*  Ingemar Hedenius (1908-1982): En kort presentation under rubriken Ingemar Hedenius av Mattias Thuresson.
*  John Shelby Spong:  "Can One Be a Christian without Being a Theist?", krönika i Newark's stiftstidning "The Voice", USA. Se också hans krönika "John A.T. Robinson remembered". 1995 var biskop Spong inbjuden som föredragshållare till Sea of Faith's årliga konferens. "Religion as a Human Creation?" är rubriken på detta föredrag. 
*  Se också biskop Spongs hemsida.  
*  När det gäller John Shelby Spong från en svensk horisont se den speciella delen om Spong på Språk, tro och religion  
(Samtliga länkar uppdaterade 21.2.2010)
*  Systematisk teologi: En sajt med länkar till klassiska kristna texter som finns tillgängliga på Internet är Internet Theology Resources: Systematic Theology (uppdaterad 21.2.2010)
So what is 'religion'? Some suggested definitions assembled by Bryan S. Rennie. Från en introduktionstext till kursen "Understanding Religious Experience and Expression" i religionsvetenskap vid Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania, USA. I den cirka 20 sidor långa texten av Bryan S. Rennie finns mer med direkt relevans för diskussionen i kapitel 1.
* Religiös Naturalism. (23.9.2001. Nytt namn och uppdaterade webbadresser) Här finns många intressanta länkar till texter och sajter som försöker formulera en grundhållning och livssyn, mer eller mindre uttalat religiösa, som inte bygger på föreställningar om övernaturliga krafter och makter. Länkarna är uppdelade på en del olika rubriker. Tex Humanism and Atheism, Science, Naturalism, Skepticism Sea of Faith Network och Epic of Evolution. Om man vill börja utforska Internet utifrån en icke-teistisk infallsvinkel till frågorna om religiositet så är denna sajt en guldgruva. 
    19.3.2000  och  23.9.2001. Uppdaterade med nya webbadresser

    Karl Barth:
    En intressant artikel om Karl Barths teologi av Edgar Almén, teol.dr., finns tillgänglig på Internet. Den har rubriken: "En fundamentalt kritisk teologi. Ett försök till tolkning av motiv och drivkrafter i Karl Barths teologi."  (föredrag på Stockholms Teologiska Högskola 1989). (se recension nedan.)
    Karl Barth: "Evangelisk teologi under 1800-talet." (Föredrag hållet vid Goethesällskapets arrangemang "Panorama eines Jahrhunderts" i Hannover den 8 januari 1957 och utgivet som Karl Barth, Evangelische Theologie im 19. Jahrhundert (Theologische Studien, hg v Karl Barth und Max Geiger, Heft 49), Zollikon-Zürich 1957.
*   24.9.2001.
     Vad är Gud. Artikel i tidskriften Sökaren som presenterar John A.T. Robinsons syn på frågan om Gud utifrån hans bok Gud är anorlunda (1964).
*   24.9.2001.
     Paul Tillich. Två texter på svenska.
     "Den förlorade dimensionen" (1958, översättning Edgar Almén 1972).
     "Den kristna människobilden i det 20:e århundradet" (1955, översättning Carl Axel Aurelius 1991)

 

Länkar till kapitel 5. Kristusseende och kallelse. [K5]

Jag har hittat en del texter på Internet som från olika infallsvinklar diskuterar kring Jesu uppståndelse. De flesta är uttalade pläderingar för att Jesu uppståndelse måste förstås som en fysisk, kroppslig händelse.
*  Jonatan Mattson: Anastasia. En text om Kristi uppståndelse. (Länken ur funktion 24.9.2001. Uppgiften finns kvar om jag skulle hitta den under ny adress den närmsta tiden). Artikeln är en bestämd plädering mot alla tolkningar, existentiella och andra, som inte utgår från att den fysiska, kroppsliga sidan är helt avgörande för en kristen tro på den uppståndne Kristus. På svenska.
*  Debatt om Jesu uppståndelse. (ny webbadress 11.2.2002) En debatt 1996 på ett amerikanskt universitet med rubriken "Did Jesus Realy Rise From The Dead" mellan Dan Baker, fd. pingstpastor, numera 'icke-troende' och ateist och Michael Horner, företrädare för en kroppslig uppståndelsetolkning. Debatten är intressant eftersom båda debattörerna är pålästa och kunniga. Men samtidigt måste det konstateras att ingen av debattörerna är i närheten av den tolkning som formuleras i kapitel 5, Kristusseende och kallelse (och i mera komprimerad form i artikeln  Kristus är uppstånden (extern)). På engelska.
*  Resurrection: Myth or Reality.
(ny webbadress 15.12.2001). En kort recension på engelska av den den amerikanske biskopen John Shelby Spongs bok om Jesu uppståndelse. (Vid koll 5.4.99 var denna länk ur funktion. Länken finns på det engelska nätverket Sea of Faiths sida med böcker). Recensionen är skriven av nya zeeländaren LLoyd Geering (ny webbadress 15.12.2001), f.1918, f.d. presbyteriansk präst, professor först i Gamla testamentets exegetik, sedermera professor i World Religions i Wellington. Biskop Spongs intressanta bok (HarperSanFrancisco, 1995), som jag har läst under sommaren, kan köpas via www.bokus.com för 140 kronor. Priset gäller utgåvan i paperback.
*  I D-uppsatsen Kristologi och religionsmöte genom evangelikala ögon (Linköpings universitet, 1996) av Ulf Jämterud presenteras huvuddragen i den brittiske teologen Alister McGraths teologi. I avsnitt 2.2 Kritik av moderna kristologier sammanfattas i åtta punkter Alister McGraths kritik av moderna kristologier och uppståndelsetolkningar. Den i detta sammanhang intressantaste frågan är i vilken mån McGraths kritik är giltig i förhållande till den kristologi som utvecklas i kapitel 5. Se också avsnitt 2.1.1. Uppståndelsen. I övrigt är det en välskriven uppsats som ger en intressant inblick i nutida evangelikal teologi. (Vad gäller Alister McGrath se också diskussionen i kapitel 9, not 4)
* Se också Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus (extern) som är en samling  teologiska texter  i anknytning till artikeln Kristus är uppstånden! (extern) på denna sajt. Där finns korta texter av Paulus, Athanasios , Karl Barth, CH Dodd, Hans Küng, Paul Tillich, Alister McGrath, Eskil Franck, Sten Philipson och Edvin Larsson.
   16.5.1999.
* Peder Thalen: "Skulle Jesus ha trott på uppståndelsen?" (extern). Artikel, ursprungligen publicerad på Samtider i Svenska Dagbladet den 4.4.1999. Som en av utgångspunkterna för sin diskussion kring den meningsförlust kring påskmysteriet som Thalén menar kännetecknar vår kultur, inte bara den sekulära utan i hög grad även den kristna, tar han upp några centrala tankar i artikeln Kristus är uppstånden! (extern) som publicerades i Svensk kyrkotidning nr 16/1998. Eftersom den artikeln till största delen bygger på kapitel 5 är Thaléns diskussion förstås i högsta grad relevant här.
Karl Barth: (Nytt 19.3.2000. Se kapitel 1 ovan!)
   2.12.2001 (uppdaterad 5.11.2002)
   A Portrait of Jesus. From Galilean Jew to the Face of God. En pedagogisk och välgjord webbplats uppbyggd utifrån den amerikanske exegetikern (akademisk specialist på tolkningen av Bibelns texter, i detta fallet Nya Testamentet) Marcus Borgs forskning och teorier. Där görs t.ex. en klar åtskillnad mellan "The Pre-Easter Jesus" och "The Post-Easter Jesus" som är central för diskussionen för diskussionen i kapitel 5. (Länkarna uppdaterade 5.11.2002)

 

Länkar till kapitel 6. Existentiell tro. [K6]

23.9.2001.
Projekt religionsbyten. Berör på ett kritskt sätt utformningen av frågor om människors tro i en aktuell undersökning. Kritiken är i högsta grad aktuell utifrån det pespektiv på tro och religiositet som kommer uttryck i boken Existentiell livssyn - kristen tro? och mest tydligt i kapitel 6, "Existentiell tro" som utvecklar det viktiga begreppet 'existentiell tro'.
23.9.2001.

"Vägval i Uppsala" är en recension av Anders Jeffners Vägar till teologi, Verbum, 1988 (1981) i Tro och liv. Tidskrift för kristen tro och förkunnelse (Årg 41 (1982), nr 2, sid 44-48) av Edgar Almén, teol.dr.. I andra halvan av recensionen ifrågasätter Almén Jeffners Barthtolkning. Alméns kritik är relevant för den diskussion som förs i not 9.
26.9.2001.
En kristen människas frihet. 
av Martin Luther (länken uppdaterad 5.7.2003).
Om den trälbundna viljan av Martin Luther (länken uppdaterad 5.7.2003)

 

Länkar till kapitel 8. Kristendomens mörka skuggor. [K8]

7.11.1999: Alla länkarna här utom länken till överrabbin Morton Narrowes recension har funnits sedan en längre tid i not 3 till kapitel 8. Att de nu även har hamnat här är ett uttryck för en strävan efter enhetlighet i hanteringen länkarna till Internet.)
      På webbplatsen Jewish-Christian Relations (länken uppdaterad 18.11.2003) finns ett stort antal artiklar av judiska och kristna teologer. Där finns också en redovisning av den viktiga judisk-kristna dialog som utvecklats under de sista årtiondena.
      På webbplatsen finns bland mycket annat en artikel av Krister Stendahl (f.d biskop i Stockholm och professor i Nya testamentets exegetik) med rubriken "From God's Perspective We Are All Minorities" (länken uppdaterad 18.11.2003). Han tar där bland annat upp tre bibelcitat som ofta har använts som stöd för kristen exklusivitet och frondering mot judendomen. Det är också ord som fungerat som en del i den väv som burit den kristna antijudiskheten. Genom att sätta in dessa bibelord i det sammanhang som de formuleras visar han på ett övertygande sätt det missvisande och felaktiga i att använda dessa ord som grund för exlusivitet.
        Se också artikeln "Antisemitism: An Enduring Problem in Western Society" (länken uppdaterad 18.11.2003) av Alan T. Davies som mot bakgrund av några uppmärksammade antisemitiska rättsfall i Canada ger en kort exposé av den antijudiska och antisemitiska 'mytologins' utveckling från tiden före kristendomens födelse fram till vår tid.
        I Judisk Krönika nr 5/1998 recenserar överrabbin Morton Narrowe  Kristen tro mitt i mångfalden. En religionsteologi. [extern] av Sten Philipson, (Libris, 1997). Narrowe fäster speciellt uppmärksamheten vid Philipsons brytning med ersättningsteologin och denna frågas grundläggande betydelse för relationen mellan judendom och kristendom.

       1.5.2000.
       Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition (extern) av Åke Skoog, präst och direktor för Svenska Teologiska Institutet i Jersusalem. Texten är en föreläsning som hölls på kulturhuset i Stockholm den 11 november 1991 i anslutning till utställningen Antisemitism. En förkortad version ingick i tidskriften Vår Lösens temanummer om antisemitism, nr 1/1992. I föreläsningen närgranskas det tydliga antijudiska inslag som funnits med i kristendomen sedan urkyrkans tid. Genomgången av två inflytelserika böcker om bibletolkning, skrivna av två framstående svenska 1900-talsexegetiker, ger texten en speciell bäring mot den svenska kristna horisonten.

 

 

[början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

TI INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 - LI INH RE BEK Till länksidans början.

Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsidan (extern)
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)]
[Blogg Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns nu att köpa och låna]

list av lind