Länk till webbplatsens förstasida Existentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet        
Språk & Existens, Stockholm, 1999
Ebok, Alternaliv förlag, 2014 

 

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken som ebok. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr) eller lånas på bibliotek

Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

      

Webbpublicering - special
Detta är historia och kuriosa!

listlind1.jpg (2203 bytes)

Principer för
ändringar och tillägg

listlind1b.jpg (2187 bytes)

 

[redovisning av ändringar och tillägg]
[internetlänkar]

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
TI INT KP LI INH RE BEK Länk till slutet av kapitlet.

 

Originalpublicering på internet innebär speciella problem - och möjligheter - när det gäller ändringar. Här redovisas några principer för tänkbara förändringar under två olika huvudrubriker. Ändringar respektive tillägg. För en diskussion av de principiella problemen se Problem med slutredigering.

 

Fram till mars 1999 har alla nyheter och ändringar på webbplatsen Språk, tro och religion, inklusive de som har gjorts i boken Existentiell livssyn - kristen tro?, redovisats löpande på sidan Senaste nytt (extern). Detta redovisningssätt gav dock en dålig överblick över ändringarna i boken.
      I och med att Existentiell livssyn - kristen tro? blev komplett och tillgänglig i sin helhet på Internet i januari 1999 och från april också kunde laddas hem som en hypertextbok till den egna datorn blev det uppenbart att det behövdes ett bättre och mera överblickbart sätt att redovisa eventuella ändringar och tillägg i boken.
      Denna text är en genomgång av vilka typer av ändringar respektive tillägg som kan bli aktuella, även efter bokens slutredigering, och hur det är tänkt att de framöver ska redovisas för att ge bästa möjliga överblick för läsaren.

 

 

Olika typer av ändringar.

Text. Korrektur. Länkstruktur. Layout.

Ändringar 1: Text.
Vad som här kallas "text" gäller ändringar i språk och analyser med betydelse för innehållet i boken. I början av november 1999 har det satts punkt för vidare ändringar vad gäller den innehållssliga sidan i form av text och analyser i  Existentiell livssyn - kristen tro?. Boken är därmed slutredigerad som detta begrepp definieras i Problem kring slutredigering. Där formuleras också den nya och speciella problematik som är förbunden med originalpublicering på internet. Den diskussionen har en bredare allmängiltighet. Vad gäller publiceringen av Existentiell livssyn - kristen tro? framgår där också att det har gjorts en del viktiga ändringar i redan utlagda kapitel under publiceringsprocessens gång (se också Om publiceringsprocessen).
Denna typ av ändringar har upphört från och med november 1999.
Boken är slutredigerad!

Ändringar 2: Korrektur.
Korrekturfel och felaktiga eller icke-fungerande länkar kommer att rättas till fortlöpande så länge boken finns tillgänglig på Internet. För närvarande har jag tänkt hänföra mindre stilistiska förbättringar till denna kategori.

Ändringar 3: Länkstruktur.
Om det kommer nya idéer om hur bokens hypertextegenskaper kan förbättras kommer detta att göras. Det gäller också om jag finner det motiverat att komplettera Appendix med fler klassiska kristna texter. Även detta gäller så länge boken finns tillgänglig på Internet.

Ändringar 4: Layout - webbdesign.
Om jag finner det motiverat kommer layouten att förändras och förbättras så länge boken finns på internet. Fram till sommaren 1999 har ledstjärnan varit att med enklaste möjliga layout göra boken tillgänglig på Internet. Enkelhet med syfte att stödja läsbarhet, överblick och fungerande utskrifter har varit riktmärket.
     Utöver stilistisk känsla handlar webblayout om tekniskt kunnande när det gäller bild och grafik. Det tekniska kunnandet har växt så sakta och efterhand fått min gamla bild- och fotosjäl att vakna till liv efter många år i träda. Under hösten har det medfört ett nytt sammanhållet eget koncept för bokens formgivning eller 'webbdesign' som det mera specifikt heter när det gäller grafisk formgivning på internet.
     Ledstjärnan för eventuella förändringar kommer även fortsättningsvis att vara att de ska vara präglade av enkelhet med syfte att stödja läsbarhet, överblick och fungerande utskrifter. Men förhoppningen är att den nya formgivning av boken som successivt har införts under oktober 1999 ska stå sig och att eventuella ändringar i så fall bara ska vara små ändringar inom ramen för det designkoncept som har införts.

 

Olika typer av tillägg.

Tilläggsnoter. Kommentarer. Gensvar.

Eftersom webbpublicering är en så speciell dynamiska publiceringsform har jag tänkt att det ska finnas en tydlig form för att kunna utnyttja dess unika möjligheter även efter att grundtexten är slutredigerad.

Tillägg 1. Tilläggsnoter.
Tilläggsnoter är en tänkt form för att exempelvis kunna kommentera nya läsfrukter som har relevans för centrala resonemang i boken. Tilläggsnoter får då en löpande egen numrering efterhand som de tillkommer, [tn1], [tn2] osv, oberoende vilket kapitel det är frågan om. Tanken är att texten till tilläggsnoterna samlas på en särskild sida. Det innebär att det är lätt att överblicka den eventuella tillkomsten av tilläggsnoter. Det enda som görs i den löpande texten är att det läggs in en länkad hänvisning, dvs [tn1] etc. Litteratur som berörs i tilläggsnoterna redovisas för sig, dvs inte på bokens ordinarie litteraturlista. Förslagsvis i slutet på samma sida som tilläggsnoterna. Eller på en särskild sida. Däremot kommer den ordinarie litteraturlistan, om det blir aktuellt, att förses med en länk - [tilläggslitteratur] - till denna redovisning.

Tillägg 2. Kommentarer.
Om det skulle bli påkallat med några längre mera genomarbetade nyanseringar eller fördjupningar av centrala resonemang i boken så kommer de att placeras på en särskild sida för kommentarer. Om det är motiverat kommer det att infogas en länkad hänvisning till kommentaren i det textavsnitt eller i den not som är utgångspunkten. Länkformen kommer då sannolikt att bli [kommentar 1] etc med en löpande numrering efterhand som de tillkommer.

Tillägg 3. Gensvar.
I den mån det kommer diskussionsinlägg med kritik, synpunkter, problematiseringar kring olika resonemang och analyser i Existentiell livssyn - kristen tro? så har jag tankar på att infoga en länkad hänvisning i det textavsnitt som föranlett gensvaret, t.ex. i form av [gensvar 1]. Om gensvaret refererar till flera olika textavsnitt kan hänvisningen till ett speciellt gensvar finnas på flera ställen. 

Dessa olika former av tillägg kan i princip göras så länge boken finns tillgänglig på Internet och jag fungerar som redaktör för webbplatsen.
Det är också fullt möjligt att det aldrig tillkommer några tilläggsnoter, gensvar eller kommentarer. En viktig fråga är förstås i vilken mån jag ska få tid att på allvar börja läsa och skriva igen och inte främst ägna mig åt webbredigering. Hur det än blir känns det viktigt att det finns några genomtänkta huvudprinciper för denna eventualitet som gäller en av de fascinerande och unika sidorna med denna publiceringsform. Det är frågan om att vara öppen för möjligheten att utnyttja den mycket speciella form av dynamik och interaktivitet som webbpubliceringen medger.

 

Appendix 2. Tillägg.

Om och när det börjar komma tillägg i form av tilläggsnoter, kommentarer och gensvar kommer det att skapas en ny underavdelning i innehållsförteckningen med rubriken Appendix 2. Tillägg efter samma modell som Appendix 1. Bekännelsetexter. Sammanställning. Det innebär att det skapas en ny sida med underrubriken Sammanställning med en kort redovisning av tilläggen. Sedan skaps det nya sidor efter behov där befintliga tilläggsnoter, kommentarer och gensvar finns att läsa.

 

Tillkomsten av nya länkar till
texter och sajter på internet.

Internetlänkar.
Ytterligare en typ av förändring som tillkommer gäller nya länkar till andra texter och webbplatser på Internet som på ett eller annat sätt berör de frågor och problem som diskuteras i Existentiell livssyn - kristen tro?. Detta kommer att ske i den takt jag upptäcker saker av intresse. För att underlätta såväl överblick som kompletteringar samlas denna typ av länkar på en särskild sida, organiserade efter kapitel. Det innebär att de länkar som fram till mars 1999 har funnits i slutet på kapitel 1 har kopierats över till denna nya sida. I samband med denna omstrukturering har även en länksamling med anknytning till kapitel 5 påbörjats. I slutet på varje kapitel kommer det bara att finnas en länkad hänvisning [Internetlänkar - (extern)]. 

 

Några principer för redovisningen
av ändringar, tillägg och
nytillkomna internetlänkar.

Alla eventuella ändringar och tillägg redovisas på samma sida. Sidan har rubriken Redovisning av ändringar och tillägg. För att ge bästa överblick redovisas de på två sätt; dels löpande för hela boken och dels kapitelvis. Då kan en intresserad läsare lätt se om det har tillkommit något sedan förra besöket. När det gäller definitionen av de olika typerna av ändringar och tillägg så hänvisas till denna sida. När det gäller kategorien tillägg kommer det förstås att läggas in en länk till den sida där tillägget finns. Tillkomsten av nya länkar till andra texter och webbplatser på internet redovisas separat på sidan Länkar till Internet.

Redovisningslänkar för ändringar och tillägg.
Under huvudrubriken Webbspecial i slutet på de tre innehållsförteckningar som finns på webbplatsen (webbplatsens förstasida, bokens titelsida och den fullständiga innehållsförteckningen med underrubriker) finns länken [Redovisning av ändringar och tillägg - (extern) datum]. Datumet säger när sista ändringen/tillägget i boken är införd. I slutet på varje kapitel finns samma länk, men utan datum. Om jag så småningom finner det motiverat kommer dessa länkar att delas upp på två olika länkar; en för tillägg och en för ändringar.

Redovisningslänkar för nya internetlänkar.
Under huvudrubriken Webbspecial i slutet på de tre innehållsförteckningar som finns på sajten (se ovan) finns en länk med beteckningen [Internetlänkar - (extern) datum ]. Datumet anger dagen för senast tillkomna internetlänken. Samma länk har lagts in i slutet på varje kapitel men utan datum.

Speciallänken (extern).
Om man läser ett kapitel på den egna hypertextboken - eller om man läser ett kapitel som man sparat hem för några veckor eller månader sedan - så gör den lilla speciallänken (extern) att det är mycket lätt att undersöka om det tillkommit några tillägg av intresse. Läser man på en internetansluten dator är det bara att klicka på länken och i den dialogruta som då öppnas svara OK på frågan om man ska ansluta till internet. Modemet ansluts och sidan söks automatiskt upp och öppnas utan några mellansteg. (Detta gäller åtminstone om man använder Explorer 4.0 som webbläsare). Man kan då också, om man så önskar, spara hem sidan och placera den i samma katalog som man har de övriga bokfilerna. På frågan om befintlig fil ska ersättas svarar man ja. 

Uppdateringar av den hemladdningsbara
hypertextboken.

I de uppdateringar som kommer att göras av Existentiell livssyn - kristen tro? som hemladdningsbar hypertextbok kommer förstås alla de ändringar som har gjorts att vara med. I början på sidan Redovisning av ändringar och tillägg kommer det alltid att finnas en uppgift om datumet för den senaste uppdateringen av hypertextboken.

 

 

[sidans början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

TI INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 - LI INH RE BEK  

[Redovisning av ändringar och tillägg (extern)]
[Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsidan (extern)]
[Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)]
[Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)]

list av lind

Till länksidans början.