Länk till webbplatsens förstasida Existentiell livssyn - kristen tro?          
av Carl Gustaf Olofsson  ©         
Original Publishing on Internet        
Språk & Existens, Stockholm, 1999       

Kan köpas eller lånas som ebok!  
Från den 20 januari 2014 finns boken på Elib. Den kan köpas hos de flesta nätbokhandlar (79 kr) eller lånas på bibliotek

Se vidare blogg  Nr 56. "Existentiell livssyn - kristen tro?" finns att köpa och låna.

 

webbpublicering - special

Redovisning av
ändringar och tillägg

listlind1b.jpg (2187 bytes)

 

[principer för ändringar och tillägg]
[internetlänkar]

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9
TI INT KP LI INH RE BEK Till slutet.

Senaste ändringar:
25.2.2007, 17.11.2006, 11.4.2003, 10-16.2.2002, 16.12.2001, 2.12.2001, 23.9.2001, 20.9.2001, 16.9.2000, 12.6.2000, 22.5 2000, 3-5.5.2000, 1.5.2000, 30.4.2000, 30.3.2000, 19.3.2000, 21.2.2000, 3.2.2000, 26.12.1999, 15.12.1999, 5.12.1999, 28.11.1999, 23.11.1999, 16.11.1999, 15.11.1999, 14.11.1999, 7.11.1999, 2.10.1999, 12.9.1999, 1.9.1999,

 

Redovisningen görs på två olika sätt. Löpande för hela boken och kapitelvis. Det innebär att alla ändringar redovisas på två ställen. När det gäller grundprinciperna för olika typer av ändringar och tillägg se Principer för ändringar och tillägg.

 

"Existentiell livssyn - kristen tro?" som 
hemladdningsbar hypertextbok:

25.2.2007.   Version 6.01.
17.11.2006. Version 6.0.
10.2.2002.   Version 5.1.
16.12.2001. Version 5
23.5.2001.   Version 4.02 (CD-version)
22.5.2000.   Version 4.01
3-5.5.2000.  Version 4
23.11.1999. Version 3.03
16.11.1999. Version 3.02
15.11.1999. Version 3.01
14.11.1999. Version 3

 

 

Under övrigt redovisas ändringar på titelsida, appendix, etc men även förändringar som görs likformigt i alla kapitel (se tex. Texthuvud nedan). På sidan "Om publiceringsprocessen" redovisas första publiceringdatum för bokens olika delar och de ändringar som har gjorts fram till mars 1999 då denna sida trädde i funktion. Det görs med datum och länk till sidan Senaste Nytt där alla ändringar redovisats löpande fram till denna sidas tillkomst.

 

Ändringar och tillägg för hela boken.

 

25.2.2007.
Version 6.01. Den korta presentationen av varje kapitel som introducerades i version 6.0 har ändrats för kapitel 2 och kapitel 7. De ger nu en bättre uppfattning om kapitlets innehåll. Denna korta kapitelpresentation finns på tre ställen. På nätbokens titelsida, i innehållsförteckningen och i början av respektive kapitel. Dessa sidor har fått ny versionsbeteckning, dvs Version 6.01. På övriga sidor finns beteckningen Version 6.0 kvar.  

17.11.2006.
Version 6.0. Det har lagts in en något ljusare bakgrundsbild i samtliga bokkapitel för att öka läsbarheten. Bekännelsetexterna har fått en helt ny bakgrundsbild. De har därmed blivit betydligt läsvänligare. Det har gjorts en liten ändring av styckelayouten. Indraget har tagits bort när det är en tom rad innan det nya stycket. En del överflödiga länkar har tagits bort. Kringinformation som hunnit bli gammal har tagits bort eller uppdaterats. Typsnittet för kapitelrubriker har ändrats från Times New Roman till Arial. 
     Den mest märkbara förändringen är att det kommit till mycket korta summeringar av innehållet i respektive kapitel på tre ställen. I den korta innehållsförteckningen på bokens titelsida, den stora innehållsförteckningen och i anslutning till kapitelrubriken i början på varje kapitel. Utgångspunkten har varit den descriptiontag på 140 tecken som en del sökmotorer använder som presentation som funnits med i källkoden sedan boken först publicerades på Internet under 1998. Dessa korta sammanfattningar bidrar till att ge en snabb överblick och en ganska tydlig aning om innehållet. Längden varierar mellan 110 och 205 tecken.  
     Samtliga dessa ändringar gäller såväl online som den hemladdningsbara hypertextboken. De smärre korrekturändringar som gjorts online sedan januari 2002 finns med i Version 6.0 av hypertextboken (På gång den 17 - 20.11!!). Det framgår nu också tydligt att även den hemladdningsbara hypertextboken är gratis. Om man mot förmodan skulle brinna för att betala är numera den enda möjlighet att beställa en dedikationsfil som skickas via epost och som kopplas till hypertextboken som man har laddat hem. På titelsidan i den hemladdade boken är det bara att klicka på Dedikation så framgår det hur man beställer.  

11.4.2003.
Texten har disponerats om i ett stycke om barndopet i Kapitel 7 (kapitel7.htm#barndopet6.2). Det ändrar ingenting i sak. 

10-16.2.2002.
Version 5.1
av boken som hemladdningsbar hypertextbok. Tabellredigeringen har ändrats i samtliga kapitel så att det blir mindre text per rad. Det ökar läsvänligheten. Inte minst vid utskrift.
     I början av varje kapitel har tillkommit en länkad innehållsförteckning med kapitlets underrubriker. Vid varje underrubrik har det lagts in en knapp med en länk tillbaka till innehållsförteckningen. Det förbättrar den omedelbara överblicken. En likadan knapp har lagts in i anslutning till varje artikel i Augsburgska bekännelsen. Det gör det lättare att bläddra fram och tillbaka mellan artiklar och innehållsförteckning.

Kapitlets början Knapp!! 

     Färgen på länkarna är ändrade så att de behåller samma färg även när de en gång har använts. Jag har allteftersom börjat uppleva den förändrade färgen både som irrelevant och som störande rent estetiskt. 
     Samtliga dessa ändringar gäller såväl online som den hemladdningsbara hypertextboken.

16.12.2001.
Version 5
av boken som hemladdningsbar hypertextbok. Alla ändringar som gjorts i onlineversionen sedan maj 2000 och fram till den 16 december 2001 finns nu med i hemladdningsversionen. Viktigast är att alla länkar till webbplatsen Språk, tro och religion har försetts med den nya domänadressen - www.existentiell-tro.net. En sammanställning av nyheterna finns på sidan med uppgifter om den aktuella hypertextversionen.  

16.12.2001.
Bokens speciella länksida har under hösten kompletterats och och en hel del länkar som fått nya adresser har successivt rättats till. Det engelska nätverket Sea of Faith's webbplats sedan igår åter i funktion efter mer än tre månader. Några artiklar från Sea of Faith som är direktlänkade har vid återkomsten fått nya adresser. Dessa är också rättade.

2.12.2001.
(1) Den första delen av titelsidan har fått en något ändad layout. I stället för rutan runt titeln har det kommit två lister. Man kan säga att det därmed har blivit samma grunddesign som för bokens olika kapitel. 
(2) Innehållsförteckningen har fått ny layout. I stället för centrerad text har det blivit rak vänstermarginal.
(3) I den lilla samlingen länkar som finns i börja på varje bokkapitel har  länkarna till [innehållsförteckning INH], [litteratur LI] och [person- och sakregister - hela boken RE - kapitlet] skrivits ut i klartext med de förkortningar som sedan används angivna med stor bokstäver efteråt. 
(4) När det talas om den hemladdningsbara hypertextversionen av boken används numera ordet 'hypertextbok'. Jag har försökt ändra genomgående, men några ställen kan ha missats. 

23.9.2001.
Version 4.02 av av boken Existentiell livssyn - kristen tro?. Detta är en specialversion för CD. De rättelser i kapitel 2, 3 och 7 som gjorts i onlineversionen sedan version 4.01 i maj 2001 är förstås införda i CD-versionen. 

20.9.2001.
Kapitel 2. En redigeringsmiss som skapade rejält med luft på två ställen har rättats till. 

16.9.2000.
Kapitel 7. I rubriken till såväl notdel som kapitlets person- och sakregister har en gammal kapitelrubrik lyckats undgå diverse korrekturläsningar. Det är nu korrigerat till "De två portarnas kyrka". Jag hoppas få tid att även ändra i den hemladdningsbara hypertextboken någon gång de närmsta veckorna.

12.6.2000.
Kapitel 3. I avsnitt 7 och 10 har det lagts in sammanlagt tre hänvisningslänkar till begrepp som utvecklats i kapitel 2. Det gäller 'genombrottserfarenheter', 'den existentiella sorgeparadoxen' (avsnitt 7) och 'persongrunden' (avsnitt 10).

22.5.2000.
Version 4.01
av av boken Existentiell livssyn - kristen tro?. Fem filer där marginalredigeringen inte fungerat som avsett i Netscape har rättats till. Det gäller bland annat sidan med sammanställningen av några centrala bekännelsetexter och sidan med uppgifter om hypertextboken. Tre sidor gäller även onlineversionen som förstås har rättats till samtidigt. 

3-5.5.2000.
Version 4 av boken som hemladdningsbar hypertextbok har gjorts tillgänglig för hemladdning. Det är inte frågan om några stora ändringar. Det är mindre korrekturrättelser, varav ett par felstavningar i litteraturlistan. Några ofullständigheter i litteraturlistan som sluppit igenom många granskningar har kompletterats. Bakgrundsbilderna har bearbetats något (se nedan). Såväl speciallänken (extern) som länkar till andra webbplatser är redigerade så att de automatiskt öppnas i ett nytt fönster i webbläsaren (se vidare Hypertextredigering). För övrigt se de ändringar som redovisas nedan från och med den 23.11.1999 när förra versionen, 3.03, gjordes. (Till sidan för hemladdning)
     (PS. Ett antal onödiga bildfiler kom med i den första nedladdningen den 3 maj. Dessa är nu borttagna vilket gör hemladdningsfilen ca 200 kb mindre.)

1.5.2000.
I not 3 har texten "Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition." artikel, Vår Lösen, nr 1, 1992, av  Åke Skoog, präst och direktor vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem, länkats.

30.4.2000.
Likformiga ändringar för hela boken.
De båda bakgrundbilder som används för själva boken (lind) och till kringsidorna (fur) har gjorts ljusare och mer distinkta och samtidigt blivit ett par kilobyte större. Utöver en estetisk vinst så har texternas läsbarhet blivit bättre.
      Stycket i slutet av varje kapitel med en direkt länk till gästboken och en anmodan om att skriva ersatts av en länk till den inbjudan som finns på bokens titelsida. Det är en anpassning till det faktum att det hitintills är ytterligt få som ändå använder sig av denna möjlighet.
      De länkar i boken som går till andra webbplatser öppnas nu automatiskt i ett nytt fönster i webbläsaren. Det innebär att man bara kan stänga det nyöppnande fönstret när man vill återgå till boken i stället för att klicka sig tillbaka med webbläsarens bakåtpil. Det innebär att den ändring som en tid har varit genomförd på länksidan nu även gäller i bokens olika kapitel.

30.4.2000.
Titelsidan. Avsnitten "Ingångar", "Gästbok" och "Inbjudan till debatt och gensvar" har bearbetats och blivit kortare. Det har också lagt in epostadress på två ställen. Att det inte har funnits epostadress på bokens titelsida tidigare är ett förbiseende.
Innehållsförteckning. Sidan har fått en enklare webbdesign utan vertikala lister.

30.3.2000.
Två missade uppgifter om förlag och tryckår i litteraturlistan har kommit på plats. Den amerikanske gestaltterapeuten Frederick Perls har fått rätt stavning i såväl litteraturlista, person- och sakregistret som på de ställen i kapitel 2 där hans namn förekommer.

19.3.2000.
Hänvisningen "länk" i Person- och sakregistret har i flera fall 'pekat fel'. Nu är de länkade till rätt ställe på den speciella länksidan.

21.2.2000.
I kapitel 3, not 6, och i litteraturlistan har "The Journal of Transpersonal Psychology" fått rätt stavning. I kapitel 3, avsnitt 10, har en hänvisning inom kapitlet som angetts med sidnummer - som inte fungerar för text utskriven via Internet - fått standardformen avsnitt och stycke. Denna gamla hänvisning har slunkit igenom många korrekturlsäningar vid det här laget.

3.2.2000.
Kapitel 4, not 13. Hänvisningen till augsburska bekännelsen har länkats. Länkarna till några artiklar av biskop John S. Spong har fått nya webbadresser och uppdaterats. Hänvisningen till länkarna med anknytning till kapitel 1 har rättats. Kapitlets register har kompletterats med "pelegianism" och "augsburgska bekännelsen"

26.12.1999.
Innehållsförteckning. Länkraden iK1, iK2 osv i början på sidan har rättats till och är nu i funktion.

15.12.1999.
Introduktion. Två språkfel har rättats i den allra första meningen. 'markerat' har blivit 'markant' och 'sista' har ändrats till 'senaste'. En oklar syftning i fjärde stycket, tredje meningen har medfört en ändring från "De är invävda ...." till "Dessa insikter är invävda .....

5.12.1999.
Kapitel 2. Tre korrekturfel har rättats.
Titelsidan: Avsnittet "Hypertext" har tillkommit i presentationsrutan. Det är samma text som finns i emejlfilen emejlpr1.htm. Plötsligt var det alldeles självklart att detta avsnitt ska finnas med på bokens titelsida online. Däremot är den ointressant på den hemladdade hypertextboken och kommer därför inte att läggas in där framöver. 

28.11.1999.
Kapitel 9. Några korrekturfel har rättats. Det allvarligaste var två borttappade ord i ett citat i not 3. För övrigt var det bara borttappade bokstäver på 3 eller fyra ställen.

23.11.1999.
Hypertextboken - Version 3.03. (Version 3 - se vidare nedan.) En liten layoutmiss i Appendix 1. Sammanställning. Bekännelsetexter har rättats till. Samtidigt har en mindre lyckad detalj i layouten för innehållsförteckningen ändrats. Dessa korrigeringar har även gjorts på webbplatsen. Emejlfilerna uppdaterades för några dagar sedan (20.11) med hänsyn till att boken nu är slutredigerad. Dessa uppdaterade emejlfiler finns nu med i hypertextboken. Bakgrundsbilden med en grå mur som används i flera tidiga dedikationsfiler finns nu med. Av misstag har den inte funnits med i de tidigare varianterna av version 3. Filerna  Appendix 1, Innehållsförteckning, Emejlfiler och denna fil (Redovisning av ändringar och tillägg) har fått beteckningen version 3.03.

16.11.1999.
Version 3.02. (Version 3 - se vidare nedan.) Vid kontroll visade det sig att en flera länkar i redovisningarna (denna sida - nedan) för den 7, 14 och 15.11 hade blivit fel. En av de stora finesserna med ett webbredigeringsprogram som Frontpage98 är programmet håller reda på länkarna när man kopierar, flyttar filer, byter filnamn etc. Men oförsiktighet kan ställa till rejäla problem. Det var vad som hände när jag uppdaterade denna sida igår. Nu hoppas jag att det ska fungera. Jag har också passat på att ta bort datumangivelsen för sista änding i hypertextbokens båda innehållsförteckningar i anslutning till Redovisning av ändringar och tillägg (dvs denna sida) och Internetlänkar. Dessa datumangivelser är  viktiga på webbplatsen, men på hypertextboken är de missvisande.  

15.11.1999.
Version 3.01. Version 3 - se vidare nedan. Denna redovisningssida hade inte uppdaterats i den version 3 som laddades ned igår. Samtidigt har några korrekturfel rättats i filerna Information och tekniska råd, Sammanställning av kringsidor och Copyright. Titelsidan har också kompletterats med en länk i slutet till en presentation av webbplatsen Språk, tro och religion.. I alla uppgifter utom för denna redovisningssida och sidan med uppgifter om hypertextboken står det fortfarande version 3. För denna sida står det (Hypertextbok - v.3.01) såväl i titelhuvudet som i rutan överst. 

14.11.1999.
Version 3: Slutredigerad bok, ny webbdesign, litteraturhänvisningar, Augsburgska bekännelsen mm. Version 3 är den första slutredigerade versionen av boken Existentiell lisvssyn - kristen tro? som hemladdningsbar hypertextbok. Vad som innefattas i begreppet slutredigering definieras i texten Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem . Övergripande innebär det att det inte kommer att göras några ändringar som påverkar bokens innehåll.
      I och med version 3 har den hemladdningsbara hypertextboken också fått den nya webbdesign för boken som successivt har införts på webbplatsen under oktober 1999. De bakgrundbilder och lister som utgör en viktig del av designkonceptet är egen produktion. Lind och fur är de båda träslag som nu präglar bokens grafiska formgivning.
      I Appendix 1 har Augsburgska bekännelsen i sin helhet tillkommit. Därmed rymmer bokens appendix fyra av Svenska kyrkans mest centrala bekännelsetexter. 
      Sättet att redovisa litteratur har anpassats till de gängse konventioner. Det innebär att alla boktitlar nu är kursiverade. Artikelrubriker har anföringstecken och är ej kursiverade. Det innebär att man direkt kan se om en referens är en bok eller en artikel. 
      Boken har fått en korrekturgenomgång. De sista kompletteringarna av litteraturlistan har gjorts. Några formuleringar har ändrats. För detaljer se redovisningen på denna sida fram till dags datum.
      I den länksamling till olika delar av boken som finns i slutet på varje kapitel har tillkommit länkarna [kringsidor] och [information och råd]. Två nya länkade pilar har tillkommit bland blädderlänkarna. Länk till kapitlets början. till kapitlets - eller sidans - början.  Länk till slutet av kapitlet. till kapitlets - eller sidans - slut.
      Till sidan för hemladdning av hypertextboken!

14.11.1999. Sidan Problem med slutredigering har fått en ny titel som lite bättre antyder vad texten handlar om: Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem. Ändringen är införd i version 3 av hypertextboken.

7.11.1999.
Boken är nu slutredigerad som detta begrepp definieras i texten Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem. Det har inneburit kompletteringar på en hel del kringsidor plus att denna upplysning naturligtvis har infogats på bokens titelsida.
      I den länksamling till olika delar av boken som finns i slutet på varje kapitel har länkarna [kringsidor] och [information och råd] tillkommit. Två nya länkade pilar har införts i raden med blädderlänkar i början och slutet av varje kapitel.  Länk till slutet av kapitlet. till kapitlets - eller sidans - slut. Länk till kapitlets början. till kapitlets - eller sidans - början. På bokens titelsida och i den länksamling som finns i slutet av alla 'kringtexter' har det lagts in länkar till de två nya delar på webbplatsen Språk, tro och religion som har tillkommit under början av hösten. Det gäller Artiklar och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern) och Livsfrågediskussion i skolan - förstasidan (extern).
      Den förändring av bokens grafiska formgivning, webbdesignen, som påbörjades i början av oktober har nu fullbordats. 

 

2.10.1999.
Introduktion och kapitel 1. Ny layout. Tanken är att denna layout ska införas för samtliga bokkapitel den närmsta tiden.
Not 3 till kapitel 1. Noten har kompletterats plus att korrekturfel i två boktitlar har korrigerats. The Voice, stiftstidningen för Newarks stift i den amerikanska anglikanska kyrkan, som det hänvisas till i noten apropå biskop Spong, har fått en ny webbadress.

12.9.1999.
Litteraturlistan. Det sista hålet i litteraturlistan har täppts till. Det gäller titel och tryckår för en D2-uppsats i religionspsykologi av Jan Sandström. De två ställen i texten där denna undersökning kommenteras, kapitel 5, not 19 och kapitel 8, not 10, har också kompletterats.

1.9.1999.
Bekännelsetexter. Sammanställning. har kompletterats med en not om första paragrafen i den nya kyrkoordning som antogs på årets kyrkomöte och ett par citat från en artikel i Svensk kyrkotidning nr 34-35/1999 som kommenterar denna nyckelparagraf.

10.8.1999.
Titelsidan. En ny bakgrundsbild har förändrat utseendet ganska rejält. 
Bekännelsetexter. Sammanställning. De korta presentationstexterna har kompletterats ganska ordentligt. Det innebär att en del viktig information som tidigare bara funnits i direkt anslutning till respektive bekännelse nu även finns i denna sammanställning. Anledningen är att det ger en bättre överblick.

9.8.1999.
Appendix 1. Bekännelsetexter. Bekännelsetexterna har kompletterats med augsburgska bekännelsen. Det är den lutherska reformationens mest centrala text. Den framlades vid riksdagen i Augsburg 1530. Denna ännu så länge enda appendixdel har också fått en siffra, dvs 1.

3.7.1999.
Kapitel 3. Avsnitt 1, 4:e stycket från slutet, har bearbetats något.
Avsnitt 2, 3:e stycket från slutet. "... denna tuffa grund för sin existens" har blivit "denna mörka grund för sin existens". Detta tillhör avdelningen stilistiska förbättringar.

27-28.6.1999.
Korrektur. Hela boken har fått en korrekturgenomgång. Många 'kriterie' har blivit 'kriterium', 'spektra' blivit 'spektrum'. Och en hel del annan korrektur.
Redovisning av boktitlar. Boktitlarna har kursiverats samtidigt som anföringstecknen har tagits bort. Artikelrubriker har däremot fortfarande anföringstecken. Det är en anpassning till gängse publiceringsnormer. Detta kommer också att göras med litteraturlistan den närmsta tiden.
PS. 28.6. Litteraturlistan är omredigerad enligt detta koncept.
Kapitel 9. Avsnitt 6, sista stycket. Den långa komplicerade mening som avslutar stycket och avsnittet har strukits. Den avslutande poängen blir därmed klarare. En del av det strukna avsnittet har arbetats in avsnitt 7, andra stycket.
Not 8, slutet av första stycket har bearbetats. Det gäller översättningen till svenska av begreppet "nonrealism".
Kapitel 2. Avsnitt I.5, st.2. Styckets sista mening om 'projicering' är nytillkommen.
Avsnitt I.5. I styckena 5 och 6 har det blivit en störande upprepning av uttrycket "ytan ska rämna". I st.6 har båda "ytan ska rämna" ersatts med omskrivningar.
Avsnitt I.8., stycke 2. Stycket har fått en liten stilistisk putsning. Lite färre 'känslor'.

29.5.1999.
Kapitel 9.  Se nedan!

11.5.1999.
Kapitel 2. Begreppet "den tillbakahållande kraften" har fetmarkerats i kapitlets person- och sakregister eftersom det introduceras i detta kapitel. Det är i enlighet med den redigeringsprincip som har använts. Detta ord har av någon anledning missats.

26.4.1999.
Kapitel 9. Sista stycket i avsnitt 4 har flyttats och är nu första stycket i avsnitt 5. Den existentiella kristendomstesen. Diskussionen blir tydligare genom denna lilla omdisponering.

25.4.1999.
Version 2. Den hemladdningsbara hypertextboken har förbättrats. De ändringar som är redovisade nedan (blädderpilar och vänstermarginaler) är nu infogade i hypertextboken. Viktigast är att blädderpilarna mellan kapitlens underrubriker nu fungerar som avsett även för Nescape och Opera 3.6.

18.4.1999.
Bokens blädderpilar. Det har visat sig att blädderpilarna mellan kapitlens underrubriker bara fungerade som avsett i Explorer. I Netscape och Opera, samtliga versioner som jag testat, så fungerade det inte riktigt bra. Nu är detta åtgärdat på webbplatsen. Men det kommer nog att dröja en eller två veckor innan detta är infogat i en ny version av den hemladdningsbara hypertextboken.
Vänsterjustering av texten. Norska Opera är en liten smidig webbläsare. Sista versionen, Opera 3.6 (beta 3), laddas hem i en ca 1,2 MB stor fil. Av lite olika skäl vill jag att boken ska fungera med Opera som webbläsare. Men med Opera 3.6 visade sig ett lite oväntat problem som inte finns t.ex. i version 2.12. Den är väldigt känslig för marginaljusteringen när man använder tabeller för textredigering. Med Explorer och Netscape fungerade den vänsterjustering som var inlagd. I Opera 3.6 var all text centrerad, precis som tabellrutorna. Men med ett antal timmars plock är alla texter som ingår i själva boken fixade. Det återstår en del jobb med kringtexter - och andra texter på Språk, tro och religion. Opera är ett mycket bra alternativ om man har dator men inte Internet och vill läsa boken. Opera finns för Windows 3.x/95/98 och ryms på en diskett. Även om man har dåligt utrymme på sin gamla dator så finns det goda chanser att Opera och hypertextbok ryms. Opera kan laddas hem i gratis proversion från http://www.operasoftware.com/

5.4.1999.
Hypertextbok. Det faktum att den hemladdningsbara hypertextboken äntligen är klar har medfört en hel del små ändringar. Länkar och textsnuttar som hänsyftar på det demo som funnits att ladda hem i över ett halvår har tagits bort. Det gäller även sajtens 'emejlfiler'. Det har förstås lagts in länkar till den omgjorda hemladdningssidan på ett antal ställen. Bland annat i slutet på varje kapitel. Länken är kompletterad med speciallänken (extern) för att man enkelt ska kunna koppla upp sig från ett hemsparat kapitel.
Sidan med den athanasianska trosbekännelsen har kompletterats med två länkar. Båda gäller arianismen apropå underrubriken "avfattad mot arianerna".

30.3.1999.
Inkörningsproblem. (1) Det visade sig att den nya kapitellayouten (se nedan) påverkade nedladdningen på ett lite olyckligt sätt. Endast bakgrundbilden var synlig på skärmen till dess att hela kapitlet var nedladdat. Detta problem är nu åtgärdat. Nu kommer kapitelhuvud och första textavsnittet fram snabbt så att man kan börja läsa medan nedladdningen blir klar. (2) Omredigeringar i slutet på kapitlen lyckades påverka formateringarna från notdelens början till kapitlets slut så att allt var fetmarkerat. En av webbredigeringens små obegripliga mysterier. Några kapitel hann jag åtgärda i går. Nu är formateringarna återställda i samtliga kapitel.

28.3.1999.
Titelsidan. Bokens undertitel har ändrats. Sidan har fått ny layout och redigerats om. Nytt på titelsidan är en kort presentation av boken och ett avsnitt med rubriken Ingångar. Ett antal nya sidor har tillkommit för att möta webbpubliceringens speciella behov och problem.
Information och råd. Ny sida.. En del av informationen på den gamla titelsidan har brutits ut och kompletterats på denna sida.
Principer för ändringar och tillägg. Ny sida. Denna sida har tillkommit för att på ett genomtänkt sätt försöka möta de speciella problem och möjligheter som originalpubliceringen av en omfattande och komplex bok på internet innebär.
Redovisning av ändringar och tillägg. Ny sida. Denna sida!
Länkar till internet. Ny sida.
När det gäller länkar till texter och sajter på internet med direkt anknytning till diskussioner och analyser i bokens olika kapitel räknar jag med kompletteringar efterhand som jag genom eget surfande och tips upptäcker saker av relevans. Jag har kommit fram till att bästa sättet för dessa sannolika tillskott bäst redovisas på särskild sida där länkarna är organiserade kapitelvis. Då behöver jag inte gå in och ändra i de enskilda kapitlen. Samtidigt blir eventuella tillskott av länkar lättare att överblicka för intresserade.
Appendix. Bekännelsetexter. Sammanställning. Ny sida. En sammanställning av de bekännelsetexter som finns utlagda med en kort presentation och länkar till respektive text. Detta nytillskott är även redovisat under Senaste nytt eftersom den las ut redan den 4.3.
Emejlfiler. Ny sida. Presentationen av denna lite annorlunda idé har brutits ut från titelsidan och placerats på en egen sida.
Om publiceringsprocessen. Ny sida! Uppgifterna om första publiceringsdatum för bokens olika delar har tagits bort från titelsidans innehållsförteckning. Dessa uppgifter som nu är lite av kuriosa är flyttade till en egen sida. Där finns också datum för ändringar som gjorts efter första publiceringen fram till mars 1999 med länkar till redovisningen under sajtens Senaste Nytt.
Sammanställning av kringtexter. Ny sida! För överblickens skull har jag gjort en sammanställning av de kringtexter som inte ingår i själva boken men som på olika sätt gäller webbpubliceringen.

 

Likformiga ändringar i samtliga kapitel och delfiler.

10-16.2.2002.
Tabellredigeringen har ändrats i samtliga kapitel så att det blir mindre text per rad. Det ökar läsvänligheten. Inte minst vid utskrift.
I början av varje kapitel har tillkommit en länkad innehållsförteckning med kapitlets underrubriker. Vid varje underrubrik har det lagts in en knapp med en länk tillbaka till innehållsförteckningen. Det förbättrar den omedelbara överblicken. En likadan knapp har lagts in i anslutning till varje artikel i Augsburgska bekännelsen. Det gör det lättare att bläddra fram och tillbaka mellan artiklar och innehållsförteckning. 
     Färgen på länkarna är ändrade så att de behåller samma färg även när de en gång har använts. Jag har allteftersom börjat uppleva den förändrade färgen både som irrelevant och som störande rent estetiskt.

10.12.2001.
Länkraden i början på varje kapitel har gjorts tydligare. Det framgår nu i klartext vilka som är till litteraturförteckningen, till kapitlets innehållsförteckning och vilka som är till såväl kapitlets som hela bokens person- och sakregister. 

28.3.1999.
Texthuvud. I det texthuvud som finns i alla kapitel och delfiler till boken (se överst) har publiceringsåret ändrats till 1999. Motiveringen är att det är först från och med i år som boken i sin helhet finns tillgänglig på internet. 1998 i det gamla texthuvudet kan sägas ha stått för den pågående webbpubliceringen. När jag började webbpubliceringen i april 1998 var jag fullständigt övertygad om att boken skulle vara utlagd på Internet i sin helhet i början på hösten. Under största delen av hösten var jag säker på att boken skulle var färdig före jul. Men så blev det inte. Så ändringen av publiceringsår är väl motiverad.
Hypertextredigeringen: Det har tillkommit underrubrikspilar i samtliga kapitel. Raden med blädderlänkar till bokens olika delar har kompletterats med [BEK]. Se vidare Om hypertextredigeringen.
Layout. Samtliga kapitel och delfiler har redigerats om så att det nu finns en marginal på skärmen och ca 3,5 cm marginal vid utskrift. Det underlättar läsningen. Uppgifterna om sidantal för de olika kapitlen har uppdaterats efter denna ändring. En linje till vänster sidan finns med på samtliga kringtexter (men den syns bara i Explorer, inte i Netscape). Dock inte på någon fil som ingår i själva boken.
Uppgifter om filstorlek. Införandet av 'underrubrikspilar' och marginaler har ökat storleken på filerna. Dessa uppgifter är uppdaterade på den omredigerade titelsidan.

30.4.2000.
Likformiga ändringar för hela boken.
De båda bakgrundbilder som används för själva boken (lind) och till kringsidorna (fur) har gjorts ljusare och mer distinkta och samtidigt blivit ett par kilobyte större. Utöver en estetisk vinst så har texternas läsbarhet blivit bättre.
      Stycket i slutet av varje kapitel med en direkt länk till gästboken och en anmodan om att skriva ersatts av en länk till den inbjudan som finns på bokens titelsida. Det är en anpassning till det faktum att det hitintills är ytterligt få som ändå använder sig av denna möjlighet.
      De länkar i boken som går till andra webbplatser öppnas nu automatiskt i ett nytt fönster i webbläsaren. Det innebär att man bara kan stänga det nyöppnande fönstret när man vill återgå till boken i stället för att klicka sig tillbaka med webbläsarens bakåtpil. Det innebär att den ändring som en tid har varit genomförd på länksidan nu även gäller i bokens olika kapitel.

 

 

Ändringar och tillägg
för bokens olika delar.

 

Kapitel 1.

2.10.1999. Kapitlet har fått ny webbdesign. Tanken är att detta designkoncept ska införas för samtliga bokkapitel den närmsta tiden.
Not 3. Noten har kompletterats plus att korrekturfel i två boktitlar har korrigerats. Stiftstidningen för Newarks stift i den amerikanska anglikanska kyrkan, The Voice, som det hänvisas till i noten apropå biskop Spong, har fått en ny webbadress.

 

Kapitel 2.

20.9.2001. En redigeringsmiss som skapade rejält med luft på två ställen har rättats till. 

30.3.2000. Gestaltterapeuten Frederick Perls har fått rätt stavning på de ställen hans namn nämns.

5.12.1999. Tre korrekturfel har rättats.

9.8.1999. Not 10 har fått länkar till aubsburgska bekännelsen.

27.6.1999. Avsnitt I.5, st.2. Styckets sista mening om 'projicering' är nytillkommen. Det innebär ytterligaren en liten förtydling av resonemanget.  Avsnitt I.5. I styckena 5 och 6 har jag blivit varse en störande upprepning av uttrycket "ytan ska rämna". I st.6 har båda "ytan ska rämna" ersatts med omskrivningar.
Avsnitt I.8., stycke 2. Stycket har fått en liten stilistisk putsning. Lite färre 'känslor'.

11.5.1999. Begreppet "den tillbakahållande kraften" har fetmarkerats i kapitlets person- och sakregister eftersom det introduceras i detta kapitel. Det är i enlighet med den redigeringsprincip som har använts. Fetmarkeringen av detta ord har av någon anledning missats.

 

Kapitel 3.

12.6.2000. I avsnitt 7 och 10 har det lagts in sammanlagt tre hänvisningslänkar till begrepp som utvecklats i kapitel 2. Det gäller 'genombrottserfarenheter', 'den existentiella sorgeparadoxen' (avsnitt 7) och 'persongrunden' (avsnitt 10).

21.2.1999. I not 6 har "The Journal of Transpersonal Psychology" fått rätt stavning. I avsnitt 10, har en hänvisning inom kapitlet som angetts med sidnummer - som inte fungerar för text utskriven via Internet - fått standardformen avsnitt och stycke.

3.7.1999. Avsnitt 1, 4:e stycket från slutet, har bearbetats något.

 

Kapitel 4.

3.2.2000. Not 13. Hänvisningen till augsburska bekännelsen har länkats. Länkarna till några artiklar av biskop John S. Spong har fått nya webbadresser och uppdaterats. Hänvisningen till länkarna med anknytning till kapitel 1 har rättats. Kapitlets register har kompletterats med "pelegianism" och "augsburgska bekännelsen"

 

Kapitel 5.

12.9.1999. I not 19 har uppgifterna om Jan Sandströms undersökning om 100 pastorers syn på läran om apokatastasi, dvs läran om allas frälsning, kompletterats.

 

Kapitel 7.

11.4.2003. Texten har disponerats om i ett stycke om barndopet (kapitel7.htm#barndopet6.2). Det ändrar ingenting i sak. 

Januari 2002. Ett tiotal korrekturfel har rättats.

16.9.2000. I rubriken till såväl notdel som kapitlets person- och sakregister har en gammal kapitelrubrik lyckats undgå diverse korrekturläsningar. Det är nu korrigerat till "De två portarnas kyrka". Jag hoppas få tid att även ändra i den hemladdningsbara hypertextboken någon gång de närmsta veckorna.

 

Kapitel 8.

1.5.2000. I not 3 har texten "Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition." föreläsning/artikel, Vår Lösen, nr 1, 1992, av   Åke Skoog, präst och direktor vid Svenska teologiska institutet i Jerusalem, länkats.

12.9.1999. I not 10 har uppgifterna om Jan Sandströms undersökning om 100 pastorers syn på läran om eviga straff kompletterats.

9.8.1999. Not 10 har fått länkar till aubsburgska bekännelsen.

 

Kapitel 9.

10.2.2002. Några korrekturfel har rättats.

28.11.1999. Några korrekturfel har rättats. Det allvarligaste var två borttappade ord i ett citat i not 3. För övrigt var det bara borttappade bokstäver på 3 eller fyra ställen.

27.6.1999. Avsnitt 6, sista stycket. Den långa komplicerade mening som avslutar stycket och avsnittet strukits. Den avslutande poängen blir därmed klarare. En del av det strukna avsnittet har arbetats in avsnitt 7, andra stycket. Not 8, slutet av första stycket har bearbetats. Det gäller översättningen till svenska av begreppet "nonrealism".
29.5.1999. (1) Avsnitt 2, 8:e stycket, sista meningen: "Trots att det utifrån detta perspektiv är en i högsta grad mänsklig process av handlingar och beslut som upphöjer speciella trosformuleringar till statusen av kyrkliga dogmer förfogar vi som människor inte över den gåtfulla verklighet som bestämmer gränserna för möjliga [och meningsfulla] dogmatiska formuleringar". [och meningsfulla] har strukits. Eftersom 'gränserna' här avser 'verklighetens natur' så blir resonemanget klarare med denna strykning. Stefan Eriksson har gjort mig uppmärksam på skillnaden mellan "möjliga" och "meningsfulla" och den oklarhet som därför fanns i den gamla formuleringen.
      (2). Avsnitt 5, st.8. 'tungt vägande bild' har ändrats till 'en tydlig bild'.

26.4.1999. Sista stycket i avsnitt 4 har flyttats och är nu första stycket i avsnitt 5. Den existentiella kristendomstesen. Diskussionen blir tydligare genom denna lilla omdisponering.

 

Övrigt.
(titelsida, introduktion, kapitelpresentation, innehållsförteckning, litteratur, person- och sakregister, appendix, internetlänkar)

(1)16.12.2001.
Version 5 av boken som hemladdningsbar hypertextbok.

(2)16.12.2001.
Bokens speciella länksida har under hösten kompletterats och och en hel del länkar som fått nya adresser har successivt rättats till. Det engelska nätverket Sea of Faith's webbplats är åter i funktion den 15.12 efter mer än tre månader. Några artiklar från Sea of Faith som är direktlänkade har vid återkomsten fått nya adresser. Dessa är också rättade.

2.12.2001.
Den första delen av titelsidan har fått en något ändad layout. I stället för rutan runt titeln har det kommit två lister. Man kan säga att det därmed har blivit samma grunddesign som för bokens olika kapitel. Den första gruppen länkar till bokens olika delar omedelbart efter boktiteln har gjorts tydligare.

30.4.2000.
Titelsidan. Avsnitten "Ingångar", "Gästbok" och "Inbjudan till debatt och gensvar" har bearbetats och blivit kortare. Det har också lagt in epostadress på två ställen. Att det inte har funnits epostadress på bokens titlesida tidigare är ett förbiseende.
Innehållsförteckning. Sidan har fått en enklare webbdesign utan vertikala lister.

30.3.2000.
Gestaltterapeuten Frederick Perls har fått rätt stavning i såväl litteraturlistan som i person- och sakregistret. I litteraturlistan har förlag och tryckår  tillkommit för två titlar där detta har missats.

19.3.2000.
Person- och sakregistret. Hänvisningen "länk" i Person- och sakregistret har i flera fall 'pekat fel'. Nu är de länkade till rätt ställe på den speciella länksidan.

21.2.2000.
Litteraturlistan. I anslutning till artikeln   "On transpersonal definitions" av Frances Vaughan och Roger Walsh har tidskriften "The Journal of Transpersonal Psychology" fått rätt stavning. Ett förargligt litet fel som nu dock är korrigerat.

26.12.1999.
Innehållsförteckning. Länkraden iK1, iK2 osv i början på sidan har rättats till och är nu i funktion.

15.12.1999.
Introduktion. Två språkfel har rättats i den allra första meningen. 'markerat' har blivit 'markant' och 'sista' har ändrats till 'senaste'. En oklar syftning i fjärde stycket, treder meningen har medfört en ändring från "De är invävda ...." till "Dessa insikter är invävda ....."  

5.12.1999.
Titelsidan:
Avsnittet "Hypertext" har tillkommit i presentationsrutan. Det är samma text som finns i emejlfilen emejlpr1.htm. Plötsligt var det alldeles självklart att detta avsnitt ska finnas med på bokens titelsida online som information till de som första gången stöter på boken. Däremot är den ointressant på den hemladdade hypertextboken och kommer därför inte att läggas in där framöver. 

2.10.1999.
Introduktion. Ny webbdesign. Detta designkoncept är tänkt att införas i samtliga bokkapitel den närmsta tiden. Introduktion och kapitel 1 är först ut.

12.9.1999.
Litteraturlistan. Det sista hålet i litteraturlistan har täppts till. Det gäller titel och tryckår för en D2-uppsats i religionspsykologi av Jan Sandström.

1.9.1999.
Bekännelsetexter. Sammanställning. har kompletterats med en not om första paragrafen i den nya kyrkoordning som antogs på årets kyrkomöte och ett par citat från en artikel i Svensk kyrkotidning nr 34-35/1999 som kommenterar denna nyckelparagraf.

10.8.1999.
Titelsidan. En ny bakgrundsbild har förändrat utseendet ganska rejält. 
Bekännelsetexter. Sammanställning. De korta presentationstexterna har kompletterats ganska ordentligt. Det innebär att en del viktig information som tidigare bara funnits i direkt anslutning till respektive bekännelse nu även finns i denna sammanställning. Anledningen är att det ger en bättre överblick.

9.8.1999.
Appendix. Bekännelsetexter. Bekännelsetexterna har kompletterats med augsburgska bekännelsen. Den svenska översättningen från latin av Editio princeps antogs vid Uppsala möte 1593 som en del av den Svenska kyrkans bekännelse. Det är den lutherska reformationens mest centrala text. Den framlades vid riksdagen i Augsburg 1530.

3.7.1999.
Appendix. Bekännelsetexter. De boktitlar som det hänvisas till har kursiverats samtidigt som anföringstecknen har tagits bort. Det är samma ändringar som för mindre än en vecka sedan har genomförts i hela boken. Appendixet blev bortglömt.  

28.6.1999.
Litteraturlistan. Omredigering. Boktitlarna har kursiverats samtidigt som anföringstecknen har tagits bort. Artikelrubriker har fått anföringstecken. Det är en anpassning till de publiceringskonventioner som jag blivit uppmärksammad på. (Detta har också gjorts i alla de noter och textavsnitt där böcker och artiklar är omnämnda.)

5.4.1999.
Appendix. Bekännelsetexter. Sidan med den athanasianska trosbekännelsen har kompletterats med två länkar. Båda gäller arianismen apropå underrubriken "avfattad mot arianerna".

28.3.1999.
Titelsidan
. Bokens undertitel har ändrats. Sidan har fått ny layout och redigerats om. Nytt på titelsidan är en kort presentation av boken och ett avsnitt med rubriken Ingångar.
Innehållsförteckning. I slutet på innehållsförteckningen har tillkommit en rubrik som heter Webbspecial. Där finns bland annat en länk till denna sida och till den nygjorda länksidan. 

 

 

[början] [bakgrundsbild]
[kringsidor] [information och råd]

list av lind

TI INT KP - K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 - LI INH RE BEK Till länksidans början.

Existentiell livssyn - kristen tro? - titelsidan (extern)
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter (extern)
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial (extern)
Språk, tro och religion - webbplatsens förstasida (extern)]

list av lind