List av oregonpine.

Språk, tro och religion

www.existentiell-tro.net

Om religiositet, tro och kristendom
från ett existentiellt perspektiv.

Artiklar, teologiska texter, bekännelsetexter, budord.
Originalpublicering av boken Existentiell livssyn - kristen tro?

Biskop John Shelby Spong
Ny del på Språk, tro och religion februari 2004 med introduktionsartikel
 av Marianne Blom
, präst och psykoterapeut.

Kyrkoherde Thorkild Grosbøll, Danmark.
Ny del på Språk, tro och religion augusti 2004. Ambitionen är att följa
 debatten och utvecklingen kring  kyrkoherde Thorkild Grosbølls sak. Han ställs i 
september inför prästrätt med hot om avsked för att han "inte tro på Gud" som det 
heter i de journalistiska och teologiska förenklingarna.  

Mel Gibsons "The passion of the Christ". Reaktioner, recensioner!
Jesusdebatten 2003

 

List av oregonpine.

Språk, tro och religion valdes till augusti månads 
teologisajt av danska www.teologinet.dk (2004)

Antal besökare på förstasidan från april 1998:
 

 

*

webbredaktör Carl Gustaf Olofsson,
tillika författare till en hel del av webbplatsens texter.
epost stor@existentiell-tro.net

*

www.existentiell-tro.net

Ett tvåårigt driftsbidrag från Religionsvetenskapliga sällskapet i Stockholm hösten 2001gjorde det möjligt att registrera en egen domänadress och flytta till ett webbhotell. Detta har sedan förlängts för 2003/2004 och hösten 2004 förlängdes driftsbidraget för ytterligare ett år. 

 

Existentiell tro?!

Existentiell tro är ett nyckelbegrepp på webbplatsen Språk, tro och religion. Det är centralt i den livssyn och tolkning av kristen tro som utvecklas i boken Existentiell livssyn - kristen tro?. Därav valet av domännamn - www.existentiell-tro.net
      Mycket summariskt gäller den existentiella tron huruvida vi tror att kärlek och förnuft kan utvecklas mot allt större bärighet i våra konkreta förgängliga liv och också tror att dessa kvaliteter i bästa fall kan bli styrande krafter överordnade våra rädslor, behov och beroenden. Tro i existentiell mening - eller trons existentiella sida - är att tro på denna möjlighet och att efter bästa förmåga bejaka den i såväl vår eget personliga liv som i andras och i världen. Icke-tro är att avvisa eller förneka denna möjlighet. 
       Centralt i webbplatsens huvudtexter är att försöka visa att den existentiella tron är en nödvändig förutsättning för att kunna utveckla och fördjupa en grundupplevelse av mening, självrespekt och hemhörighet i tillvaron. 
       Kraften och bärigheten i den existentiella tron är oberoende av teistiska och metafysiska föreställningar - t.ex. tron på en personlig Gud och ett liv efter döden.. Vår bedömningen av den existentiella trons relevans och giltighet för våra liv är också oberoende av den naturvetenskapliga kunskap som står oss till buds.
       Den existentiella tron och den livshållning den är förbunden med, här kallad delaktighetens livshållning, kan formuleras och motiveras inom ramen för olika religiösa och kulturella föreställningsvärldar. Den kan också i stor utsträckning vara intuitiv och ordlös. Den är kristen när den finner näring och stöd i den kristna kyrkans liv och i berättelserna om Jesu liv, död och uppståndelse.
       I detta perspektiv är är kyrkans uppgift (1) att stödja människor att aktivt och medvetet välja att efter bästa förmåga leva i delaktighetens livshållning och (2) att genom bibliska berättelser, rit och förkunnelse stödja människor att i livets olika förvecklingar och påfrestningar stå kvar i och fördjupa den existentiella tron och delaktighetens livshållning. Allting annat är sekundärt. (bearbetad 29.8.2004)

De första två sidorna i artikeln Har kristen tro en framtid? ger en kort introduktion till begreppet existentiell tro. Om man vill gå ett steg djupare kan man läsa Kapitel 6: Existentiell tro från boken Existentiell livssyn - kristen tro?. Kapitlet går att läsa fristående. För att begreppet ska ska få full tyngd bör boken läsas i sin helhet. 

Den korta presentation av boken ger en koncentrerad bild av webbplatsens grundsyn visavi frågorna om religiositet, språk och olika sorters livshållningar. Om man snabbt vill skapa sig en uppfattning om webbplatsens inriktning kan man också läsa de första två sidorna av kapitel 1: Livssyn, språk och religiositet från boken. De första sex avsnitten i kapitel 2: Ansvar och flykt, dvs fram till I.7, eller artikeln Har kristen tro en framtid?, ger en preliminär bild av den infallsvinkel till kristendomen som huvuddelen av webbplatsens texter försöker synliggöra. Ytterligare två sätt att snabbt få en uppfattning om det annorlunda och icke-traditionella sätt att närma sig frågorna om tro, religiositet och kristendom som är utmärkande för denna webbplats är att läsa webbplatsens prolog eller bokens introduktion: - Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi. Genom att läsa igenom bokens innehållsförteckning kan man också få en aning om centrala frågor och teman. Den mera akademiskt sinnade läsaren kan också titta på bokens litteraturlista eller dess person- och sakregister. Om man så vill så bortser man från dessa lästips och surfar runt efter eget huvud. (Tidskriftsnotis om boken den 24.9.1999.)

 

Nytt! Vad innebär kristen gudstro?
Artikel i Svensk Kyrkotidning nr 33-34/2004 (13 aug) av Carl Gustaf Olofsson. I artikeln problematiseras rubrikfrågan genom att skilja på två gudsfrågor - den kosmologiska respektive den existentiella.  Författaren menar att frågan om gudstro kontra ateism i vår tid alltmer blivit en skenproblem eller en pseudofråga utan djupare betydelse för människan. Detta sagt utifrån den kosmologiska betydelse som dessa ord har i dagens förhärskande språkbruk såväl inom som utanför kyrka och kristenhet. Artikeln har omedelbar anknytning till den aktuella debatten i Danmark där kyrkoherde Thorkild Grosbøll i höst ställs inför prästrätt för att han som det sägs "inte tror på Gud". 
(Webbpublicering 26 augusti 2004)

 

Döden - meningen med livet?
Artikel i Svensk Kyrkotidning nr 40/2003 (3 okt) av Carl Gustaf Olofsson. Med utgångspunkt i Wilfrid Stinissens bok Jag dör inte, jag träder in i livet. En bok om döden och evigheten  kritiseras den teologi och trostolkning som menar att förutsättningen för att kunna uppleva en bärande livsmening är att tro på det personliga livets fortsättning efter döden. (Webbpublicering 21 oktober 2003).

Kommentar aug 2004: 
Även denna artikel har nära anknytning till den danska debatten kring kyrkoherde Thorkild Grosbøll

 

Fem teser
 Några av grundbultarna i den livssyn och tolkning av kristen tro som på olika sätt kommer till uttryck på webbplatsens texter.

 

Har kristen tro en framtid?
Artikel av Carl Gustaf Olofsson. Den skrevs 1996 och var införd i tidskriften Vår Lösen nr 8/1996. Den har fortfarande full aktualitet när det nu hunnit bli år 2004!  

 

Vad finns då kvar av den kristna tron?
En kort text av Carl Gustaf Olofsson. (februari 2003). 

 

Livets väg och kyrkans uppdrag
En kort text av Carl Gustaf Olofsson. Det skickades till Brännpunkt i Svenska Dagbladet som ett inlägg i den stora debatten om kristen tro våren 2003. Inlägget refuserades dock. (mars 2003). Texten synliggör i mycket komprimerad form en existentiell infallsvinkel till synen på innebörden kristen tro och kyrkans uppdrag. 

 

Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
Fyra klassiska bekännelsetexter
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
Nytt!
Biskop John S. Spong
Länkar 

´

Söktjänster

Alta Vista, Sunet, Evreka, Svesök(Libris), Google, MSN, Spray.
Samtliga är inriktade på den svenska delen av Internet.
Libris
Den svensk universitetsdatabasen där all litteratur som finns i svenska universitets- och högskolebibliotek är sökbar.

 

Länksamlingar

Det engelska nätverket Sea of Faith's länkar (liknande länksida på Sea of Faith Nya Zeeland - Ny adress!) till olika former av radikala, företrädesvis 'icke-realistiska' infallsvinklar till religiositet, tro, andlighet, kristendom. Utöver i England finns nätverket Sea of Faith även i Australien (varning för irriterande reklam - den är bara att klicka bort!) och på Nya Zeeland
Religionsdialog

Länksamling på International Interfaith Centre i Oxford
www.religion.nu

Stor svensk länksamling. 

 

Teologi

Internet Resources for the Study and Teaching of Theology.
(Centre for Textual Studies at Oxford)
www.faithnet.freeserve.co.uk
The Ecole Initiative
A Hypertext Encyclopedia of Early Church History.
Theological links
Stor länksamling på Passagen.
Christian Classics
Ett stort arkiv med klassiska kristna texter.

 

Bekännelsetexter

Fyra klassiska bekännelsetexter 
Creeds of Christendom 
Länkar till ett stort antal bekännelsetexter.
Logosmappen. Konkordieboken och andra lutherska texter

 

Inspiration

The Center for Progressive Christianity
Sea of Faith
 
Church of Redeemer

"A Christian Liberation Community
in the Episcopal Tradition"
Morristown, New Jersey, USA 
Nytt! Resources for A Humanistic Christianity 
Nytt! A Portrait of Jesus. From Galilean Jew to the Face of God.  

[uppdaterad 6.1.2005]  

 

List av oregonpine.

Om webbplatsen Språk, tro och religion.

[prolog] [bakgrund] [personalia] [boken som hypertextbok] [slutredigering] [copyright] [studiecirklar] [domännamn och ekonomi] [fem teser]
[föredrag] [debatt och gensvar] [senaste nytt - 29.8.2004]

Webbplatsen har fått betyget 7 (10 max)
i Internetworld nr 8, november 1998

List av oregonpine.

 

 

Anslagstavlan.

26.9.1999 "En stor bok på nätet" - notis i Svensk kyrkotidning nr 38-39 om boken Existentiell livssyn - kristen tro?

9.6.1999. "Nödvändig bok på nätet om människans villkor"
Rubriken till en kort recension av Existentiell livssyn - kristen tro? i SSR-tidningen, Akademikerförbundets facktidning, nr 9/1999.

 

Tema: Om själens odödlighet. 
Apropå intervjun i Kyrkans Tidning  7/2002 med Krister Stendahl, biskop emeritus och professor i Nya Testamentets exegetik, där man uppmärksammar de upprörda reaktionerna 1987 under hans tid som biskop  i Stockholm,  när hans uppsats om själens odödlighet i boken Meningar (1986) blev känd för en bredare allmänhet genom media. Han ifrågasatte där en mer traditionell kristen syn på livet efter döden. 
(15.8.2002)

 

Känslan av tacksamhet och religiöst språk
 Gensvar av Carl Gustaf Olofsson på en artikel på Idagsidan i Svenska Dagbladet den 8 augusti 2001.

 

The Crisis of Faith: A radical response.
Föredrag hållit i Brisbane, Australien, i oktober 2000 av Duncan Park. Han är samordnare i Pilgrim Network och är också med i ledningen för det engelska nätverket Sea of Faith. Föredraget har omedelbar relevans för den syn på religiositet och kristen tro som kommer till uttryck i såväl artikeln "Har kristen tro en framtid?" som i boken Existentiell livssyn - kristen tro?
(länk 30.9.2001)

 

 

 

 

 

Artiklar, debatt och recensioner från
dagspress och tidskrifter

[Arkiv 1999] [Arkiv 2000] [Arkiv 2001]
[Arkiv 2002] [Arkiv 2003]
[Arkiv 2004]

Artiklar publicerade på Språk, tro och religion

Huvudtanken med denna del på webbplatsen är att länka till nypublicerade artiklar, debattmaterial och recensioner från dagspress och tidskrifter med anknytning till teologi, religionsfilosofi och kyrkans framtid. Och då företrädesvis material som tematiskt har beröringspunkter med den problematik som är i fokus på webbplatsen Språk, tro och religion. Den andra tanken med denna del är att 'återpublicera' textmaterial som försvunnit från tidningarnas webbarkiv eller som bara funnits tillgängligt i pappersupplagan. Det kan också bli frågan om 'återpublicering' av artiklar från smalare och mindre lättåtkomliga tidskrifter. Det finns inte resurser för att göra detta i någon stor omfattning. Det förutsätter också ett gott samarbete med såväl skribenter som  redaktioner på tidskrifter och dagstidningar.

Bok: KG Hammar och Ami Lönnroth: 
Jag har inte sanningen - jag söker den. (Ordfront, 2004).
Fem recensioner 

Vad innebär kristen gudstro?
Svensk Kyrkotidning nr 33-34/2004 (13 aug)

Den danske kyrkoherden Thorkild Grosbøll
ställs inför prästrätt! Se vidare.
(30.7.2004)

Recensioner och kommentarer till filmen 
The passion of Christ av Mel Gibson.

Döden - meningen med livet?
Svensk Kyrkotidning nr 40/2003 (3okt)

Påsk och gammalt:
En existentiell tolkning av påskdramat
 för två tusen år sedan
som vänder upp och ner på många invanda föreställningar. 
Från Svensk Kyrkotidning nr 16/1998. 

 

Gammalt och ny länk!! 
Per Molander: "När Jesus och Gud blev ett - Rafflande skildring av striden kring arianismen". Svenska Dagbladet, Understreckare, 2000-12-05. Artikeln handlar om en av de stora striderna i fornkyrkan. Den är i högsta grad aktuell som en historisk kommentar till vinterns intensiva debatt på Brännpunkt i Svenska Dagbladet om olika förhållningssätt till Bibelns texter och kyrkans trosbekännelser.   
Publicerad på Språk, tro och religion i mars 2003.

 

Jesusdebatten våren 2003. Alla inlägg!

!!! Vilgot Sjöman: "Kristi röst ibland". !!!
Svenska Dagbladet, Brännpunkt, den 6 mars.

"Biskop Arborelius och pingstpastor 
Hedin osynliggör kristen tro!
".
Debattinlägg på SvD:s webbforum av 
Carl Gustaf Olofsson den 29.1. 

"Livets väg och kyrkans uppdrag"
Refuserat inlägg av Carl Gustaf Olofsson.
Insänt den 2 mars. Webbpublicerat den 21 mars.

Se vidare!

 

 Tro och vetande. 

Under hösten 2002 publicerades en omfattande artikelserie i Svenska Dagbladet som återknöt till den stora tro och vetandedebatten som initierades av Ingemar Hedenius i slutet av 40-talet. Den började söndagen den 15 september och avslutades den 22 december efter totalt tretton artiklar. Utöver detta har det publicerats ett antal artiklar i Aftonbladet, Göteborgsposten och Dagens Nyheter kring temat tro och vetande. Temat har aktualiserats genom tre nyutkomna böcker som på olika sätt behandlar Ingemar Hedenius och tro och vetandedebatten för femtio år sedan. 

Nytt!! Senaste tillskott 9 mars 2003!!
Mattias Martinson: 
"Hedenius och teologerna som fattade mod". 
Artikel i tre delar från Svensk Kyrkotidning nr 46, 49 och 51-52/2003


(10.11 och 9.3..2003)

 

Själavård.
Artikelserie på Idagsidan i Svenska Dagbladet i slutet av augusti. Den avslutades med en gensvarsartikel den 12 september där denna webbplats redaktör är citerad. 

(13.9.2002)

 

–Det här blev mitt stora Waterloo. Jag försökte men tystnade och gav upp. Men jag ångrar mig inte, säger biskop emeritus Krister Stendahl. 
Intervju med Krister Stendahl i Kyrkans Tidning nr 7/2002 apropå den teologiska striden för femton år sedan, 1987, kring hans uppsats om själens odödlighet, där han ifrågasatte den traditionella kristna ståndpunkten.
Länk på sidan för artikelservice.
(22.2.2002)

 

Per-Martin Meyerson: 
"Vatikanen var en huvudkälla för antisemitismen".
Svenska Dagbladet, Understreckare, 2002-01-12.

Klosterprojektet.
Artikelserie om retreater med långtidsdömda på fängelse. Svenska Dagbladet Idagsidan januari 2002. 

Stamcellsforskning och etik
Debatt och artiklar från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet (oktober - november 2001)

Björn Skogar: "Luthers regementstanke - en fråga om poesi och politik". Om metaforiskt, poetiskt, kerygmatiskt språk visavi ideologiskt, rationellt, politiskt språk i kristen tradition.
Svensk Kyrkotidning (SKT), nr 45/2000. (Webbpublicerad här 5.2.2001).

Per-Arne Bodin: "Dialogen är gudomlig".
Artikel i Dagens Nyheter 17.11.2000 som diskuterar två böcker som lyfter fram den ryske litteraturvetaren Michail Bachtin som en i grunden kristen tänkare.
(Webbpublicerad här 18.12.2000)

Återpublicering (1.5.2000):
"Undervisning i förakt. Judar och judendom i kristen lärotradition." av Åke Skoog (Föreläsning, 1991)

 

Se vidare
Artiklar, debatt och recensioner - förstasidan
[Arkiv 1999] [Arkiv 2000] [Arkiv 2001]
 [Arkiv 2002]
[Arkiv 2003] [Arkiv 2004]

*

Webboken "Existentiell livssyn - kristen tro?" har publicerats successivt med början i april 1998. I och med publiceringen av ett länkat person- och sakregistret för hela boken i slutet på januari1999 blev boken komplett och därmed i sin helhet tillgänglig på Internet. I början på november 1999 blev boken slutredigerad
Kort presentation av boken.  

 

Existentiell livssyn - kristen tro? kan också laddas hem och installeras som hypertextbok på den egna hårddisken.

Version 5.1 - 17.2.2002.

 

Läs om fördelarna med att ha boken
som hyper
textbok på den egna datorn

 

Emejlfiler!
Ett lite annorlunda sätt om man vill uppmärksamma andra på webbplatsen Språk, tro och religion
och boken "Existentiell livssyn - kristen tro?"
Det finns fyra olika specialgjorda emejlfiler.
Senaste uppdatering 25.11.2002.

 

 

Synpunkter på upplägg, felaktiga länkar, förslag till förbättringar
kan skickas till webbredaktören via epost stor@existentiell-tro.net

Webbplatser som länkar till Språk, tro och religion

 

Har kristen tro en framtid? 
Debatt i kulturtidskriften Vår Lösen 1996-97.

Bok om Vår Lösen, Tradition i rörelse, (Anne-Marie Thunberg (red), Carlssons, 2000), recenserad av Gunnel Vallquist i Kyrkans Tidning nr 4/2001 och av Kjell Blückert i en understreckare i Svenska Dagbladet den 30.1.
(5.2.2001)

 

1. Har kristen tro en framtid?  Carl Gustaf Olofsson (nr 8/1996).

Artikeln lyfter fram en existentiell sida i klassisk kristen tro som också är av central betydelse för det demokratiska samhällets 'själ'. Enligt författaren håller denna sida på att tappas bort av nutida kristenhet. Det visas också att denna sida av tron är oberoende av kristendomens traditionella teistisk-metafysiska föreställningar.

 

2. Kyrkans budskap och samtidens krav.  Professor Werner G. Jeanrond. Gensvar på ovanstående artikel (nr 8/1996).

Professor Jeanrond menar att den syn som Olofsson företräder i artikeln "Har kristen tro en framtid?" är instrumentell och bygger på ett missförstånd om vad som utgör den kristna tron primära karakteristika. Den måste därför avvisas av kyrkan.

 

3. Tidskriftskrönika om Vår Lösen.  Lars Westerberg. Inslag i OBS-kulturkvarten, Sveriges Radio, P1, den 13 mars 1997. Berör ovanstående två artiklar.

Westerberg ägnar halva tidskriftskrönikan om Vår Lösen åt Olofssons artikel "Har kristen tro en framtid?" och professor Jeanronds gensvar på denna artikel. Han  menar att det finns en intressant och viktig poäng i Olofssons analys.

 

4. Kallad att vara ett ljus i världen.  Carl Gustaf Olofsson. Svar till professor Werner G. Jeanrond (nr 5-6/1997).

Olofsson menar att en hel del i professor Jeanronds svar tyder på att han inte har förstått de centrala tankarna i artikeln "Har kristen tro en framtid?". En viktig sida av svaret är därför att försöka förtydliga innebörden i den "existentiella sida" av kristen tro som är problematikens centrum.

 

[sidans början]

 

Om man vill höra av sig med personliga synpunkter och reaktioner eller skriva debattinlägg för publicering så är epostadressen stor@existentiell-tro.net. Se också Inbjudan till debatt och gensvar. 


 

Existentiell livssyn - kristen tro?
- bok originalpublicerad på Språk, tro och religion -

"En stor bok på nätet" - notis i Svensk kyrkotidning nr 38-39, sept.1999.

Kort presentation av boken.

Publiceringen skedde successivt efter att webbplatsen öppnades i slutet på april 1998. Boken blev komplett och därmed tillgänglig i sin helhet på Internet i januari 1999. I början på november 1999 sattes det punkt för vidare ändringar vad gäller bokens innehållsliga sida. Boken blev därmed slutredigerad som detta definieras i texten Originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem.

I nedanstående innehållsförteckning är filstorleken angiven inom parantes efter varje underrubrik. Det är för att man ska få en uppfattning om hur lång tid det tar att ladda ner respektive fil. Ett bra riktmärke är att 50 kb tar cirka 10 sekunder att ladda hem med ett 28 000 bps-modem.

*

Existentiell livssyn - kristen tro?
Carl Gustaf Olofsson  ©
Original Publishing on Internet
Språk & Existens, Stockholm, 1999.
Kort presentation av boken

Innehållsförteckning (21kb)
(med underrubriker)

Titelsida
Introduktion. Om delaktighetens
livshållning, demokrati och teologi
(33kb)

Kapitel 1: Livssyn, språk och religiositet. (85kb)
Kapitel 2: Ansvar och flykt. (222kb)
Kapitel 3: Utsatthet och transcendens. (137kb)
Kapitel 4: Skrift, ande och kultur. (184kb)
Kapitel 5: Kristusseende och kallelse. (207kb)
Kapitel 6: Existentiell tro. (147kb)
Kapitel 7: De två portarnas kyrka. (194)
Kapitel 8: Kristendomens mörka skuggor. (79kb)
Kapitel 9: Kultur, dialog och kristen tro. (152kb)

Kapitelpresentation (14kb)
Litteratur (33kb)
Person- och sakregister (72kb)

(till detta kommer ca 20 kb grafik för varje fil)

Appendix 1.
Bekännelsetexter. Sammanställning
Den apostoliska trosbekännelsen
(plus den romerska dopbekännelse som är ursprunget.)
Den nicenska trosbekännelsen
(två översättningar)
Den athanasianska trosbekännelsen
Den augsburgska bekännelsen
Syndabekännelsen
(fem varianter)

Webbspecial
Principer för ändringar och tillägg
Redovisning av ändringar och tillägg (extern) (11.4.2003)
Internetlänkar (extern) (17.2.2002)

 

Existentiell livssyn - kristen tro? redovisar resultatet av en mångårig brottning mellan en existentiell livssyn och en nedärvd traditionell kristendom. Genom ingående analyser av den ansvariga hållningens betydelse, våra utsatta livsvillkor och av möjligheten att kärlek och förnuft kan utvecklas till allt starkare krafter i våra liv synliggörs den inre dynamiken i två motsatta livshållningar, i boken kallade delaktighetens respektive likgiltighetens livshållning. Analyserna gör det möjligt att med stor tyngd hävda att den existentiella tro-otro problematik som utgör grunden för dessa båda livshållningar ingår i våra mänskliga existensvillkor. Det gäller något som vi alla lever med och måste förhålla oss till. Analys och diskussioner visar att denna trosproblematik skär in i våra liv på samma sätt oberoende av om vi betraktar oss som religiösa eller ej, oberoende om vi är kristna eller ateister, judar eller muslimer etc.
       Den existentiella infallsvinkeln till begreppet tro och frågan om vad det innebär att vara människa öppnar successivt ett perspektiv som får centrala kristna begrepp och föreställningar att börjar 'tala' på nya och ofta överraskande sätt. Samtidigt som viktiga frågor med omedelbar relevans på det personliga planet belyses, gör bokens analyser det möjligt att med stor kraft ifrågasätta många av de uppfattningar om kristen tro som dominerar i samtidskulturen, såväl i den kristna som i den sekulära. Utifrån ett existentiellt, icke-teistiskt perspektiv ges en ovanlig och ibland utmanande infallsvinkel till frågorna om religiositet, sekularisering och kristendom, men också till centrala demokrati- och värdefrågor. 
       Sammantaget formas en sammanhållen existentiell tolkning av kristen tro som ger en visionär bild av den kristna kyrkans kallelse och uppgift i vår tid.

    Delaktighetens livshållning, existentiell tro och de två portarnas kyrka är några av de centrala begrepp som utvecklas och fungerar som nav för bokens analyser och diskussioner.

Om originalpublicering och slutredigering - ett webbproblem.

Om fördelarna för den intresserade läsaren med att ha
tillgång till boken som hypertextbok på den egna datorn

 

Hypertextbok på den egna datorn.
Om man vill testa att ha tillgång till boken som hypertextbok på den egna datorn så laddar man hem en komprimerad fil på 989 kb. Den  packas upp med en klickning. Inget uppackningsprogram behövs om man har Windows. Om man har en Macintosh eller Unixdator laddar man hem en konventionell zipfil. Man testar gratis i 14 dagar. Vill man behålla boken i denna form betalar man 60 kronor. Tonåringar och studerande kommer billigare undan, gamla och nya arbetskamrater kan ladda hem gratisex. De uppdateringar som kommer att göras ingår i priset. Recensionsexemplar är förstås gratis. Testa gärna denna publiceringsform i webbteknikens frontlinje. Fördelen med att ha tillgång till hela boken på den egna datorn är att man slipper tålamodsprövande nedladdningstider när man följer bokens interna länkar - t.ex. från bokens person- och sakregister. 
  Mera information. Sidan för hemladdning

Version 5.1 - 17.2.2002.

 

Ett antal refuseringar är den mera omedelbara anledningen till originalpubliceringen på Internet av Existentiell livssyn - kristen tro?. Den diskuterade problematiken är alltför viktig och spännande för att jag - när nu denna fascinerande teknik finns tillgänglig - tålmodigt skulle fortsätta att invänta den ovissa framtid när ett förlag kunde tänkas vara villigt att ta den påtagliga ekonomiska risken att ge ut ett så pass omfattande och ovanlig bok utan tryckbidrag. Och tryckbidrag är i stort sett omöjligt att få när denna typ av text produceras helt utanför såväl akademiska världen som organisationssverige. Då är villkoren för publicering en kommersiell bedömning.
         En webbok kan inte ersätta en vanlig bok. Samtidigt är en webbpublicering oändligt mycket bättre än att den bara får samla damm som opublicerat manuskript. Genom att finnas tillgänglig på Internet är det möjligt att boken kan nå fram till en och annan läsare som är berörd och engagerad av samma grundproblematik som jag. Tankestoffet får också chans att pröva sin bärighet i samtidens strömvirvlar. Samtidigt hoppas jag att webbpubliceringen ska kunna bidra till att locka fram intressen och krafter som så småningom kan möjliggöra även en publicering som en vanlig bok. Se även bakgrund till denna webbplats.

[sidans början]

 

Tema kristologi. Tron på
den uppståndne Kristus.

"Kristus är uppstånden!" Carl Gustaf Olofsson. Artikel.
En
existentiell tolkning av passionsdramat och de bibliska berättelserna om mötena med den uppståndne Kristus. Den skiljer sig från teologerna Rudolf Bultmanns och Paul Tillich's tolkningar.
Publicerad i Svensk kyrkotidning nr 16/1998.
(Centrala begrepp: kristusseende och de två portarnas kyrka.)

Nytt mars 2003! Mattias Martinson: "Sann människa".

Tema: Tron på den uppståndne Kristus är en sammanställning av teologiska texter om innebörden i tron på den uppståndne Kristus. De hör hemma under den fackteologiska rubriken kristologi. Texterna försöker ge en bild av den intressanta spännvidden i sättet att närma sig denna nyckelpunkt i kristen tro. Tanken med denna okommenterade textsamling är också att att sätta in diskussionen i artikeln Kristus är uppstånden! i ett kyrkligt och teologiskt sammanhang. Grundfrågan bakom textsamlingen är 'var går gränsen mellan en kristen och en icke-kristen tolkning av passionsdramat?'. Från den internationella scenen finns texter av aposteln Paulus, Athanasios, Karl Barth, Paul Tillich, CH Dodd, Hans Küng och Alister McGrath. Från svensk horisont finns bidrag av av teol.dr. Eskil Franck, Sten Philipson, teol.dr. och kontraktsprost och Edvin Larsson, professor i Nya testamentets exegetik.

[sidans början]

 

 

Budord för en modern tid.
- ett diskussionsmaterial för ungdomar -

1990 och 1991 besökte jag några sistaårsklasser på gymnasiet och diskuterade kring livsfrågor. Det gällde inte livsåskådningsfrågor i gängse mening. Problematikens fokus var snarare i vilken utsträckning och på vilka sätt vi genom våra val och förhållningssätt kan påverka utvecklingen av centrala grundkvaliteter i våra liv som självrespekt, framtidstro, upplevelse av mening och hemhörighet i tillvaron. Dvs vad som kan kallas livshållningsfrågor till skillnad från livsåskådningsfrågor. Jag hade sökt upp studierektorn, presenterat mig och sagt att jag hade en idé. Av högst förklarliga skäl såg han först mycket tveksam ut, jag kom bokstavligen direkt från gatan. Han fick ett diskussionsmaterial avsett för eleverna, Budord för en moderna tid, och en lång artikel, "Demokrati och personligt ansvar", som i någon mån antydde vad för typ av problematik jag var ute efter. Efter en veckas betänketid och diskussion med några lärare resulterade det i att jag fick leda en diskussion kring detta material i två klasser våren 1990. Det blev sedan även en klass våren 1991. Trots att detta var oerhört spännande och stimulerande och väckte ett övervägande positivt gensvar bland eleverna, blev det av olika skäl ingen fortsättning efter detta.

     Eftersom jag fortfarande tycker att grundtankarna bakom detta lilla skolprojekt är spännande har jag lagt ut en del av materialet här på Språk, tro och religion. Förhoppningen är att det ska kunna inspirera andra eller kanske kunna utvecklas till ett nytt och annorlunda sätt att via Internet arbeta vidare med denna idé. Projektets arbetsnamn var LIDIS (livsfrågediskussion i skolan).

[sidans början]

 

 

Debatt - gensvar?

Hör gärna av dig med reaktioner, kritik och diskussionsinlägg kring de problem kring tro, religiöst språk och kristendom som är i fokus på Språk, tro och religion. Om det finns intresse från webbplatsens besökare att ta del i en aktiv diskussion tänker jag öppna en debatt- och gensvarsdel för att publicera inlägg. Se vidare under Debatt och gensvar.

 

 

Existentiell livssyn - kristen tro? - bok/titelsida
Artiklar, debatt och recensioner från dagspress och tidskrifter
Artiklar/texter av Carl Gustaf Olofsson
Har kristen tro en framtid? Debatt i Vår Lösen 1996-97
Tema kristologi: Tron på den uppståndne Kristus
Fyra klassiska bekännelsetexter
Budord för en modern tid - ett diskussionsmaterial
Nytt!
Biskop John S. Spong
epost stor@existentiell-tro.net

 

www.existentiell-tro.net

< >

 

[Introduktion. Om delaktighetens livshållning, demokrati och teologi]
[Om existentiell religiositet]
[Prolog till webbplatsen]

[sidans början] [bakgrundbild]